Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου αναχώρησε το πρωί για τις Βρυξέλλες, όπου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Συμβούλια Eurogroup και Ecofin, τα οποία συνεδριάζουν σήμερα και αύριο.

Μετά την παρουσίαση των εαρινών προβλέψεων της Επιτροπής στο EUROGROUP θα συζητηθούν απόψε οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις καθώς και οι εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Επίσης θα γίνει επισκόπηση των δημοσιονομικών στοιχείων που κοινοποίησαν την 1η Απριλίου τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της οικονομικής επίδοσης του τομέα των υπηρεσιών στην Ευρωζώνη.

Αύριο στο συμβούλιο ECOFIN θα συζητηθούν τα εξής:

-Οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση ενώ θα γίνει ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα της πρόσφατης Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της G 7 στην Ουάσινγκτον.

Τροποποίηση του Κανονισμού ΕΚ 332/2002 που αφορά στη θέσπιση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κ-μ

Η πρόταση τροποποίησης του κανονισμού ΕΚ 322/2002, που πρόκειται να τεθεί προς έγκριση στο Συμβούλιο ECOFIN, προβλέπει τον διπλασιασμό του ανώτατου ορίου στήριξης των χωρών που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στο ισοζύγιο πληρωμών τους στα 50 δις. ευρώ καθώς και τη δυνατότητα ελέγχου της συνετής χρήσης της οικονομικής βοήθειας που χορηγείται μέσω του μηχανισμού. Ο μηχανισμός αυτός ισχύει για τα κ-μ που δεν μετέχουν στην Ευρωζώνη.

Ποιότητα και βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών

Αναμένεται να υιοθετηθεί η «Έκθεση του 2009 για τη δημογραφική γήρανση», που ετοίμασαν από κοινού η Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής (EPC) και η Ε. Επιτροπή, κατόπιν εντολής του Συμβουλίου ECOFIN του Φεβρουαρίου 2006. Η έκθεση για τη γήρανση παρουσιάζει τον προβλεπόμενο αντίκτυπο της γήρανσης του πληθυσμού από το 2008 ως το 2060 στις δαπάνες για συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη, μακροχρόνια περίθαλψη, επιδόματα ανεργίας και εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται το Συμβούλιο να επισημάνει τη σημασία της ποιότητας των δημοσίων οικονομικών, στο πλαίσιο της αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση και να καλέσει την EPC και την Ε. Επιτροπή να συνεχίσουν τις εργασίες για τη βελτίωση της μέτρησης της ποιότητας των δημοσίων οικονομικών.

Διάλογος με τρίτες χώρες

Τον Μάιο και Ιούνιο του 2009, η Ε.Ε. προβλέπεται να πραγματοποιήσει Συνόδους Κορυφής με τη Νότια Κορέα, τη Ρωσία, τις ΗΠΑ, και την Κίνα.

Φορολογία: Θα παρουσιαστεί Πρόταση Οδηγίας για την τροποποίηση των οδηγιών 92/79/ΕΟΚ, 92/80/ΕΟΚ και 95/59/ΕΚ, αναφορικά με τη δομή και τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) που επιβάλλεται στα βιομηχανοποιημένα καπνά και θα επιδιωχθεί η πολιτική συμφωνία επί του θέματος στη βάση συμβιβαστικής πρότασης από την Προεδρία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε ανακοίνωση για την ορθή διακυβέρνηση σε φορολογικά θέματα στις 28/04/2009, στην οποία γίνεται αναφορά σε δράσεις που πρέπει να αναλάβουν τα κράτη μέλη προκειμένου να προωθήσουν τις αρχές της ορθής διακυβέρνησης τόσο στο εσωτερικό των ίδιων των κρατών μελών όσο και στις διεθνείς σχέσεις. Η ανακοίνωση της Επιτροπής βασίστηκε τόσο στις υπάρχουσες πολιτικές όσο και στα πρόσφατα συμπεράσματα της G 20 για τις μη συνεργαζόμενες επικράτειες σε θέματα φορολογίας («φορολογικοί παράδεισοι»).

Προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2010 που ανέρχεται σε 139 δισ. ευρώ και έχει ως στόχο την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων (45%) διοχετεύεται σε μέτρα για την ανάπτυξη και την απασχόληση (αύξηση κατά 3,2% έναντι του 2009)

Κανονισμός για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας

Θα γίνει ενημέρωση για την πορεία υιοθέτησης του Κανονισμού για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. Η σχετική πρόταση της Επιτροπής έγινε αποδεκτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23/4/2009. Στόχος της Επιτροπής είναι ο νέος Κανονισμός να θέσει σε νέες βάσεις τη δραστηριότητα των Οργανισμών Αξιολόγησης, οι οποίοι με τις απόψεις που δημοσιεύουν επηρεάζουν την αξιοπιστία Κυβερνήσεων, Οργανισμών και σύνθετων χρηματοπιστωτικών προϊόντων.

-Κανονισμός για τις Διασυνοριακές Πληρωμές σε Ευρώ

Η νέα πρόταση αποσκοπεί να αντικαταστήσει τον Κανονισμό 2560/2001/ΕΚ για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η προσαρμογή στις εξελίξεις της αγοράς (Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ – SEPA) και η ευθυγράμμιση με την Οδηγία 64/2007/ΕΚ για τις «Υπηρεσίες Πληρωμών», η ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών και η δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος στην Ε.Ε.

Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Χρήμα

Η Προεδρία θα ενημερώσει το Συμβούλιο Ecofin για την Οδηγία για την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος. Η Οδηγία υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 24/4/2009 και θα αποσταλεί στο Συμβούλιο. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία των Κ-Μ μέχρι το 2011.