Εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις

ΟΣΟΙ ΤΟ 2008 απέκτησαν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θα συμπληρώσουν τις ενδείξεις 301-318. Στις ενδείξεις αυτού του πίνακα θα αναγραφεί το καθαρό ποσόν των πάσης φύσεως αποδοχών ή συντάξεων, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική βεβαίωση του εργοδότη ή του ασφαλιστικού οργανισμού. Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι αυτό που προκύπτει από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα κτλ. και γενικά από κάθε παροχή που καταβάλλεται περιοδικά …

ΟΣΟΙ ΤΟ 2008 απέκτησαν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θα συμπληρώσουν τις ενδείξεις 301-318.

Στις ενδείξεις αυτού του πίνακα θα αναγραφεί το καθαρό ποσόν των πάσης φύσεως αποδοχών ή συντάξεων, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική βεβαίωση του εργοδότη ή του ασφαλιστικού οργανισμού.

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι αυτό που προκύπτει από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα κτλ. και γενικά από κάθε παροχή που καταβάλλεται περιοδικά ως αντάλλαγμα εξαρτημένης εργασίας, καθώς και το εισόδημα που προκύπτει από συντάξεις (κύριες ή επικουρικές), μερίσματα ή βοηθήματα και κάθε άλλου είδους παροχές που καταβάλλουν οι ασφαλιστικοί φορείς στους συνταξιούχους τους.

Καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι αυτό που απομένει μετά την αφαίρεση των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία.

Στις ενδείξεις 301-302 θα αναγραφεί το καθαρό εισόδημα από μισθούς ή ημερομίσθια που αποκτήθηκε το 2008, εφόσον το ποσόν αυτό υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ. Αν στο συνολικό ποσόν του καθαρού εισοδήματος περιλαμβάνονται και αναδρομικές αποδοχές οι οποίες έχουν καταβληθεί με νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, καθώς και δεδουλευμένες αποδοχές προηγούμενων ετών που εισπράχθηκαν καθυστερημένα λόγω αδυναμίας του εργοδότη και εφόσον έγινε επίσχεση εργασίας, αυτές οι αποδοχές θα αναγραφούν μειωμένες κατά ποσοστό 20%, εκτός αν αυτή η μείωση έγινε από τον εργοδότη.

Οι ενδείξεις 303-304 θα συμπληρωθούν από τους συνταξιούχους. Σε αυτές τις ενδείξεις θα αναγραφεί μόνο το καθαρό ποσόν της κύριας σύνταξης που έχει καταβληθεί το 2008. Αν στο ποσόν αυτό περιλαμβάνονται και αναδρομικές συντάξεις, αυτές θα μειωθούν με το ποσοστό 20%, εκτός αν ο ασφαλιστικός οργανισμός έχει υπολογίσει αυτή τη μείωση.

Προσοχή! Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και το εισόδημα που αποκτούν οι δικηγόροι ως παγία αντιμισθία για την παροχή νομικών υπηρεσιών, καθώς και το εισόδημα που αποκτούν οι ξεναγοί οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91 Α Δ ).

Απαλλαγές: Σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο, δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν φορολογούνται:

* Η αποζημίωση που παρέχεται σε υπαλλήλους επιχειρήσεων για δαπάνες υπηρεσίας, που τους έχει ανατεθεί, εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους από τα σχετικά παραστατικά στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

* Οι δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσωπα που μετακινούνται με εντολή του Δημοσίου, όπως ορίζονται με τις διατάξεις του Ν. 2346/1995 (ΦΕΚ 220 ΑΔ) και του ΠΔ 200/1993 (ΦΕΚ 75 ΑΔ).

* Η παροχή που καταβάλλεται εφάπαξ από τα ταμεία πρόνοιας και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους ασφαλισμένους και στις οικογένειές τους, το εφάπαξ βοήθημα που παρέχεται σε δημοσίους υπαλλήλους και βοηθητικό προσωπικό λόγω εθελουσίας εξόδου από την υπηρεσία με παραίτηση, καθώς και τα εφάπαξ βοηθήματα που χορηγούνται σύμφωνα με τον Ν. 4153/1961 (ΦΕΚ 45 ΑΔ), ΑΝ 513/1968 (ΦΕΚ 186 ΑΔ), Ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 ΑΔ) και Ν.

303/1976 (ΦΕΚ 94 ΑΔ).

* Ποσοστό 20% από τις κάθε είδους καθαρές αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, σε μισθωτούς ή συνταξιούχους με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, καθώς και από δεδουλευμένες καθαρές αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη του και εφόσον έγινε επίσχεση εργασίας από τους μισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης.

* Οι παρεχόμενες από αθλητικά σωματεία ή ενώσεις αυτών αποζημιώσεις οδοιπορικών και λοιπών εξόδων ταξιδίων, καθώς και παροχές διατροφής σε ερασιτέχνες αθλητές μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων περί φιλάθλου ιδιότητος, μέχρι ποσού των 3.520 ευρώ ετησίως.

Πότε αποκτάται το εισόδημα

Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξής του.

Προκειμένου για αποδοχές και συντάξεις που καταβάλλονται σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται σε μισθωτούς ή συνταξιούχους, με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, χρόνος απόκτησής τους θεωρείται ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται από τους δικαιούχους.

Ειδικά για τις πρόσθετες αμοιβές και τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, χρόνος απόκτησής τους είναι αυτός στον οποίο εισπράττονται από τους δικαιούχους. Κατ΄ εξαίρεση σε αυτή την περίπτωση, αν οι πρόσθετες αμοιβές ή οι αποζημιώσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, χρόνος απόκτησής τους είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται.

Αν ο δικαιούχος εισπράττει καθυστερημένα δεδουλευμένες αποδοχές, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη του και εφόσον έγινε επίσχεση εργασίας από τους μισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησης αυτών των αποδοχών είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται.

Στις ενδείξεις 321-322 θα γράψουν οι συνταξιούχοι την επικουρική σύνταξη, καθώς και τα μερίσματα και βοηθήματα που παίρνουν από τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης.

Προσοχή! Αν στη βεβαίωση που έχει χορηγήσει ο ασφαλιστικός οργανισμός περιλαμβάνονται η κύρια και η επικουρική σύνταξη σε ιδιαίτερη στήλη, η κύρια σύνταξη θα γραφεί στον κωδικό 303-304 και η επικουρική στον κωδικό 321-322. Αν όμως οι δύο συντάξεις είναι ενσωματωμένες σε ένα ποσόν, τότε αυτό το ποσόν θα γραφεί στον κωδικό 303-304.

Στις ενδείξεις 305-306 θα γραφεί το καθαρό ποσόν του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στις ενδείξεις 317-318 θα γραφούν οι καθαρές αμοιβές για τις πάνω από δύο τον μήνα εφημερίες που κάνουν οι γιατροί του ΕΣΥ, οι πανεπιστημιακοί γιατροί που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, οι ειδικευόμενοι γιατροί που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1397/83, οι γιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του ΙΚΑ που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1666/86.

Ακόμη, στις ίδιες ενδείξεις θα γραφούν τα χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί από τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία κατά την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση του υπάρχοντος συμβολαίου σε ποδο σφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές ή αμειβόμενους αθλητές.

Η αναγραφή στις παραπάνω ενδείξεις των αμοιβών που αναφέρθηκαν δεν είναι υποχρεωτική.Οι φορολογούμενοι θα συμπληρώσουν τις ενδείξεις αυτές εφόσον επιθυμούν να φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις,διότι ο φορολογικός νόμος φορολογεί τις αμοιβές αυτές με ορισμένο συντελεστή και με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.Αν συμπληρώσετε τις παραπάνω ενδείξεις,θα συμπληρώσετε ταυτόχρονα και την ένδειξη 609-610 με το ποσόν του φόρου που έχει παρακρατηθεί. Αν ο φορολογούμενος δεν επιθυμεί τα παραπάνω εισοδήματα να φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις, θα τα γράψει στις ενδείξεις 659-660 του πίνακα 6. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος που έχει παρακρατηθεί θα γραφεί στις ενδείξεις 433-434.

Στις ενδείξεις 307-308 θα γραφεί το καθαρό ποσόν που φορολογείται με βάση τις διατάξεις του Ζ Δ Ψηφίσματος του 1975. Με αυτές τις διατάξεις φορολογούνται η βουλευτική αποζημίωση, η βουλευτική σύνταξη, η χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι αποζημιώσεις των ελλήνων αντιπροσώπων στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κτλ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk