Περισσότερα από 210 δικαιολογητικά θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με πρόσφατη ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών. Οπως τονίζει ο υφυπουργός κ. Χρήστος Ζώης, στόχος της ρύθμισης είναι η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, η μείωση του διοικητικού κόστους του Δημοσίου και η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες δεν χρειάζεται πλέον να μετακινούνται από υπηρεσία σε υπηρεσία προκειμένου να συγκεντρώσουν δικαιολογητικά τα οποία στη συνέχεια θα καταθέσουν σε άλλη υπηρεσία. Σύμφωνα με την ανωτέρω υπουργική απόφαση τα πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, εγγραφής ανδρών στα μητρώα αρρένων, καθώς και τα αντίγραφα ληξιαρχικής πράξης γέννησης, ληξιαρχικής πράξης γάμου και ληξιαρχικής πράξης θανάτου, όταν απαιτούνται ως δικαιολογητικά έκδοσης διοικητικών πράξεων, θα αναζητούνται αυτεπάγγελτααπό την αρμόδια υπηρεσία. Εκτός αυτών θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα αντίγραφα ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης, πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης, ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση, ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, περί μη τροποποίησης καταστατικού εταιρείας ή σωματείου, περί καταχώρισης ή μη εταιρείας ή σωματείου στο οικείο βιβλίο (μητρώο) του Πρωτοδικείου, αντίγραφο καταστατικού εταιρείας ή σωματείου που έχει κατατεθεί στο οικείο Πρωτοδικείο και άλλα.

Επισημαίνεται ότι η υπηρεσία η οποία, προκειμένου να κρίνει αίτημα πολίτη, οφείλει να αναζητήσει αυτεπάγγελτα ένα εκ των άνω πιστοποιητικών ή αντιγράφων, πρέπει να αποστείλει το αίτημά της προς την αρμόδια υπηρεσία του δήμου ή της κοινότητας στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο πολίτης εντός 24 ωρών από την παραλαβή του αιτήματος.

Η αρμόδια υπηρεσία του δήμου ή της κοινότητας, εντός 48 ωρών από τη λήψη του συγκεκριμένου εγγράφου οφείλει να αποστείλει τα ζητούμενα πιστοποιητικά ή αντίγραφα στην υπηρεσία η οποία τα έχει αναζητήσει. Σε περίπτωση μη εφαρμογής από δημόσιες υπηρεσίες της αυτεπάγγελτης αναζήτησης οι πολίτες μπορούν κα υποβάλουν καταγγελία μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.