Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για να δηλώνουν οι επιχειρηματίες την αλλαγή του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Οικονομικών. Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι εφικτή από τους διαδικτυακούς τόπους www.gsis.gr και www.taxisnet.gr, με την επιλογή «Δήλωση Αλλαγής ΚΑΔ».

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία απευθύνεται σε όλα τα μη φυσικά πρόσωπα (νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων), δηλαδή εταιρείες κάθε μορφής, δημόσιες υπηρεσίες που έχουν ΑΦΜ, όλα τα ΝΠΔΔ, τα ΝΠΙΔ, τα σωματεία και τις λοιπές ενώσεις προσώπων, τις κοινοπραξίες, τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν ΑΦΜ, έστω και αν δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, και γενικά σε κάθε μη φυσικό πρόσωπο που έχει ΑΦΜ και δεν είχε κάνει οριστική διακοπή εργασιών με ημερομηνία διακοπής ως 30.11.2008, και στα φυσικά πρόσωπα που είναι επιτηδευματίες και δεν είχαν κάνει οριστική διακοπή εργασιών με ημερομηνία διακοπής ως 30.11.2008, με εξαίρεση όσοι είναι μόνο αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ και δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών με περισσότερο εξειδικευμένο ΚΑΔ.

Στα πρόσωπα αυτά παρέχεται η δυνατότητα να αντιστοιχίσουν τους παλαιούς Κωδικούς Αριθμούς των Δραστηριοτήτων τους ηλεκτρονικά.