Μετά την Αγροτική Τράπεζα που ανακοίνωσε τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για τις αρχές Ιανουαρίου με θέμα την αύξηση κεφαλαίου με έκδοση προνομιούχων μετοχών, το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς που συνεδρίασε την Τετάρτη αποφάσισε να καλέσει σε γενική συνέλευση τους μετόχους της στις 23 Ιανουαρίου, αφού έλαβε και επίσημα απόφαση για συμμετοχή της στις ρυθμίσεις του νόμου για την «ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας». Οπως ανακοινώθηκε, στην έκτακτη γενική συνέλευση θα προταθεί η αύξηση του κεφαλαίου της τράπεζας κατά 370 εκατ. ευρώ που θα καλύψει το Δημόσιο με την έκδοση προνομιούχων μετοχών. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι το πιθανότερο είναι να μη ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις στις πρώτες γενικές συνελεύσεις των τραπεζών λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η σύγκληση και νέων συνελεύσεων.

Στο πακέτο των 28 δισ. ευρώ αναμένεται να συμμετάσχει η πλειονότητα των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Συνολικά το Δημόσιο θα δαπανήσει 5 δισ. ευρώ για την αγορά προνομιούχων μετοχών από τις τράπεζες που θα συμμετάσχουν στο σχέδιο με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας. Οι μετοχές εξαγοράζονται από την τράπεζα μετά την πάροδο πέντε ετών ή και νωρίτερα, όχι όμως πριν από την 1η Ιουλίου 2009. Οι προνομιούχες μετοχές αποδίδουν στο Δημόσιο σταθερό μέρισμα 10% επί του εισφερομένου κεφαλαίου. Το μέρισμα που καταβάλλεται στο Δημόσιο αφαιρείται από το καθαρό εισόδημα των τραπεζών για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών.

Μόνο η έκδοση προνομιούχων μετοχών δίνει στο Δημόσιο δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση και στο διοικητικό συμβούλιο των τραπεζών με εκπρόσωπό του. Ο κρατικός «επίτροπος» θα έχει ελεύθερη πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία της τράπεζας αλλά και το δικαίωμα βέτο στις αποφάσεις σχετικά με τη διανομή κερδών και την πολιτική παροχών προς τα κορυφαία στελέχη της, εφόσον κρίνει ότι η απόφαση αυτή δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθμη λειτουργία της τράπεζας. Εξάλλου, στην περίπτωση που οι τράπεζες ζητήσουν εγγύηση του Δημοσίου για έκδοση τίτλων (15 δισ. ευρώ) ή πάρουν ομόλογα του Δημοσίου (8 δισ. ευρώ), θα δίνουν στο Δημόσιο προμήθεια και επαρκείς εξασφαλίσεις.