Ποσόν 400 εκατ. ευρώ θα διατεθεί σε πρώτη φάση για την εφαρμογή του προγράμματος « Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων ». Στόχος του προγράμματος είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους, με τη στήριξή τους σε θέματα υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού, βελτίωση της ποιότητας καθώς επίσης και της υγιεινής και της ασφαλείας των προϊόντων τους. Προτεραιότητα θα δοθεί στις πυρόπληκτες περιοχές και σε περιοχές οι οποίες επλήγησαν από την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (καπνοπαραγωγές, βαμβακοπαραγωγές). Σύμφωνα με την απόφαση την οποία υπέγραψε χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλ.Κοντός, δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης είναι οι Ατομικές Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), δηλαδή πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Οι ενισχύσεις θα χορηγηθούν για υλικές ή άυλες επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και ο συνολικός προϋπολογισμός τους κυμαίνεται από 100.000 ευρώ ως 15 εκατ. ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης καθορίστηκαν ως εξής: ▅ Το 50% του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για τον στόχο σύγκλισης.

▅ Το 40% του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις άλλες περιφέρειες.

▅ Το 65% του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στα μικρά νησιά του Αιγαίου.