Αρχίζει σήμερα η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας Οπτοηλεκτρονικές Τεχνολογίες (Οptronics Τechnologies) ΑΒΕΤΕ στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ) του Χρηματιστηρίου. Θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση 3.333.500 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας.

Από τον συνολικό αριθμό των προς εισαγωγή μετοχών 333.500 μετοχές διατέθηκαν σε περιορισμένο κύκλο προσώπων στην τιμή των 3 ευρώ ανά μετοχή. Στην ιδιωτική τοποθέτηση μετείχαν 81 επενδυτές, οι οποίοι απέκτησαν το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Οptronics. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της εταιρίας ορίστηκε σε 3 ευρώ ανά μετοχή. Η Οptronics ειδικεύεται στον χώρο του καλωδιακού εξοπλισμού και της δημιουργίας υποδομών οπτικών ινών.

Τo πρώτο εξάμηνο του 2008 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 3,055 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ενισχύθηκαν κατά 4,53% σε 1,39 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,044 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,09%.