Διανύουμε μια περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που όμοιά της δεν έχουμε περάσει. Η σοβαρότητά της φαίνεται και από το μέγεθος και την αμεσότητα με την οποία το κάθε κράτος χωριστά, η ΕΕ και φυσικά η μεγάλη οικονομία των ΗΠΑ έχουν αντιδράσει με μέτρα που δίνουν ρευστότητα, θα οδηγούν εκ νέου σε ανάπτυξη και θα εξασφαλίζουν θέσεις εργασίας που τώρα χάνονται- από την οικονομική αστάθεια- σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στη χώρα μας και σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία οι κανόνες που διέπουν την επενδυτική τους συμπεριφορά είναι σαφές ότι λειτουργούν ως «ασπίδα προστασίας». Τα Ταμεία λειτουργούν πλέον σε ένα αναβαθμισμένο και θωρακισμένο θεσμικό πλαίσιο. Τα Ταμεία δεν έχουν σήμερα κανέναν λόγο ούτε να ρευστοποιήσουν τις κινητές αξίες τους ούτε να εκποιήσουν περιουσιακά στοιχεία τους. Σε κάθε περίπτωση το κράτος εγγυάται όλες τις συντάξεις.

Η χρηματοπιστωτική κρίση αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία μόνο στον βαθμό που έχουν επενδύσει σε μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια και μόνο στον βαθμό που είναι υποχρεωμένα να προχωρήσουν σε ρευστοποιήσεις. Τέτοιος λόγος όμως δεν συντρέχει. Και αυτό είναι καθοριστικής σημασίας.

Σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα στοιχεία των βιβλίων κινητής και ακίνητης περιουσίας και κοινωνικού προϋπολογισμού των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, η περιουσία αυτή για το έτος 2003 ανήλθε συνολικά στο ποσό των 21.826.925.940 ευρώ, ενώ για το έτος 2006 στο ποσό των 29.213.933.009 ευρώ. Προκύπτει, δηλαδή, σωρευτικά ποσοστιαία αύξηση 33,84%. Για την ακίνητη περιουσία και τις καταθέσεις δεν τίθεται ζήτημα. Το ίδιο ισχύει και για τα περισσότερα (για τα δύο τρίτα) από τα χρεόγραφα των Ταμείων, τα οποία είναι εγγυημένα κρατικά ομόλογα. Στις διακυμάνσεις του Χρηματιστηρίου υπόκειται μόνο το υπόλοιπο ένα τρίτο των χρεογράφων, δηλαδή οι μετοχές που έχουν τα Ταμεία (περίπου 5 δισ. ευρώ). Η αποτίμηση όμως που γίνεται τη στιγμή αυτή είναι καθαρά λογιστική.

Σε ό,τι αφορά τη θωράκιση και την καλύτερη αξιοποίηση των αποθεματικών των Ταμείων, το υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με τον τελευταίο Ν. 3586/2007 έχει θεσπίσει το νέο πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό την επίτευξη αποτελεσματικότερης διαχείρισης των αποθεματικών, την αύξηση της ευελιξίας στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων και κυρίως την προώθηση της διαφάνειας και του πληρέστερου ελέγχου της νομιμότητας των επενδύσεων που πραγματοποιούνται.

Από ομιλία της υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κυρίας Σοφίας Καλαντζάκου στη Βουλή.