Η κυβέρνηση προσέλαβε τώρα τον ΟΟΣΑ για την «επανίδρυση του κράτους»

Η κυβέρνηση, ύστερα από πειραματισμούς, παλινωδίες και αποτυχίες, αποφάσισε να αναθέσει την «επανίδρυση του κράτους» στον ΟΟΣΑ, εμπειρογνώμονες του οποίου εγκαταστάθηκαν ήδη στο κτίριο του υπουργείου Εσωτερικών στη Βασ. Σοφίας προκειμένου να μελετήσουν τις «παθογένειες της δημόσιας διοίκησης», έναντι βεβαίως αδράς αμοιβής. Το κόστος της σύμβασης για τη μεταρρύθμιση του Δημοσίου, την οποία υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Πρ.Παυλόπουλος κατά το τελευταίο του ταξίδι…

Η κυβέρνηση, ύστερα από πειραματισμούς, παλινωδίες και αποτυχίες, αποφάσισε να αναθέσει την «επανίδρυση του κράτους» στον ΟΟΣΑ, εμπειρογνώμονες του οποίου εγκαταστάθηκαν ήδη στο κτίριο του υπουργείου Εσωτερικών στη Βασ. Σοφίας προκειμένου να μελετήσουν τις «παθογένειες της δημόσιας διοίκησης», έναντι βεβαίως αδράς αμοιβής. Το κόστος της σύμβασης για τη μεταρρύθμιση του Δημοσίου, την οποία υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Πρ.Παυλόπουλος κατά το τελευταίο του ταξίδι στο Παρίσι πριν από περίπου πέντε μήνες, ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ. Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι εμπειρογνώμονες του οργανισμού, οι οποίοι συναντήθηκαν την περασμένη Τετάρτη και Πέμπτη με περίπου 50 στελέχη όλων των υπουργείων της χώρας μας, είναι να δώσουν τα φώτα τους για τη δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους που θα προσιδιάζει στα κράτη των χωρών της Ευρώπης. Καλούνται, ως εκ τούτου, να εξετάσουν από μηδενική

βάση, πρώτον, τις δομές, τους εσωτερικούς κανονισμούς και τον αριθμό των υπουργείων, με στόχο τη δημιουργία ενός επιτελικού κράτους, γεγονός που θα οδηγήσει, εκτός των άλλων, και σε δραστική μείωση του κυβερνητικού σχήματος· δεύτερον, το ανθρώπινο δυναμικό του Δημοσίου υπό το πρίσμα της εκπαίδευσης των στελεχών του ώστε να λειτουργούν με βάση τις αρχές του σύγχρονου μάνατζμεντ· τρίτον, την κανονιστική μεταρρύθμιση μετά τη διαπίστωση ότι σχεδόν κανένας υπουργός δεν εκτελεί τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού όσον αφορά την κατάρτιση των νομοσχεδίων και την εξάλειψη των φωτογραφικών διατάξεων, που έρχονται συνήθως νύχτα στη Βουλή· τέταρτον, τον περιορισμό της διαφθοράς με την «ενσωμάτωση» στις διοικητικές πράξεις των πορισμάτων των ελεγκτικών μηχανισμών· και, πέμπτον, την τόνωση της επιχειρηματικότητας με την άρση των διοικητικών εμποδίων και διοικητικών βαρών (σ.σ.: εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 16 δισ. ευρώ ετησίως), έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι επενδύσεις.

Στόχος της συμφωνίας που υπεγράφη, όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, είναι «η αναβάθμιση του θεσμικού περιβάλλοντος της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και ο εξορθολογισμός των υφιστάμενων διοικητικών δομών, με γνώμονα την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών και την εν γένει αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα». Εμφαση, ως εκ τούτου, αποδίδεται, εκτός από τα παραπάνω, και σε επτά κύριες «οριζόντιες», όπως ονομάζονται, παρεμβάσεις τις οποίες έχει αποφασίσει η Κυβερνητική Επιτροπή (19.6.2007), όταν συζήτησε το πρόγραμμα διοικητικής μεταρρύθμισης για την περίοδο 2007-2013, και αφορούν τους εξής τομείς:

Πρώτον, την επιχειρηματικότητα (δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος), που επεκτείνεται στην αδειοδότηση κυρίως των μεταποιητικών επιχειρήσεων και στη δημιουργία κεντρικού μητρώου για τις επιχειρήσεις και στις δημόσιες συμβάσεις.

Δεύτερον, την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας των δικαστηρίων, με τη βελτίωση της αποδοτικότητας,

της αποτελεσματικότητας και της μείωσης του κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών του υπουργείου Δικαιοσύνης, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών με την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και την ταχεία διεκπεραίωση των αιτημάτων τους και τη διασφάλιση της τήρησης των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Ποινικό Μητρώο.

Τρίτον, τη δημιουργία συστήματος εποπτείας στην αγορά τροφίμων, κάτι το οποίο θεωρείται εκ των ουκ άνευ μετά την επέλαση της ακρίβειας.

Τέταρτον, την κοινωνική ασφάλιση με τη μείωση κατά 40% του χρόνου απονομής της κύριας και διαδοχικής σύνταξης του ΙΚΑ, την ενίσχυση του διοικητικού και οργανωτικού περιβάλλοντος και τη θεσμική κατοχύρωση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς.

Πέμπτον, τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Εκτον, την υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη με την αναδιοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών των νοσοκομείων, την οργάνωση και κατοχύρωση του νέου συστήματος προμηθειών των νοσοκομείων και την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας του δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Για καθέναν από αυτούς τους τομείς ο ΟΟΣΑ έχει ορίζει έναν εμπειρογνώμονα επικεφαλής, ο οποίος θα είναι σε συνεχή επαφή με τα στελέχη των αρμοδίων υπουργείων. Η μεταρρύθμιση του κράτους, σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα, θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2010 σε τρεις κυρίως φάσεις: η πρώτη φάση περιλαμβάνει τη μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης, η δεύτερη τη θεσμοθέηση ειδικών ρυθμίσεων με βάση τις αποφάσεις του ΟΟΣΑ και η τρίτη την αξιολόγηση, πάλι εκ μέρους του ΟΟΣΑ, της τήρησης ή μη των αναγκαίων για τη μεταρρύθμιση μέτρων.

Τους 362.937 έφθασαν
οι δημόσιοι υπάλληλοι

Η κυβέρνηση, πάντως, δεν θα πρέπει να αισθάνεται ιδιαίτερα υπερήφανη για τα μέτρα τα οποία έχει λάβει για την επανίδρυση του κράτους, παρ’ ότι ήταν ένα από τα κύρια προεκλογικά συνθήματα του κυβερνώντος κόμματος, καθώς ως τώρα τουλάχιστον εξαντλήθηκαν κυρίως στηντακτοποίηση των «γαλάζιων παιδιών». Ακόμη και ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δημόσιο δεν έχει διευκρινισθεί πλήρως, καθώς τα διαθέσιμα στοιχεία χρονολογούνται από το 2004. Το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου προσδιορίζεται στους 362.937 υπαλλήλους για το 2004 (δημόσιες υπηρεσίες 25%, ΝΠΔΔ 32%, Αυτοδιοίκηση 19%, ΚΝΠΙΔ 23%), χωρίς βεβαίως σε αυτόν τον αριθμό να προσμετρούνται οι (παντός είδους) συμβασιούχοι. Τα κύρια χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού, πάντα κατά την εκτίμηση του υπουργείου Εσωτερικών, είναι η τάση μείωσης του προσωπικού κατά 9,5%, αν και αυξάνονται ραγδαία οι συμβασιούχοι, γεγονός που δεν συνεκτιμάται στη διαπίστωση, η αύξηση του ποσοστού πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ) κατά 28%, η υστέρηση, παρά την αυξητική τάση, της συμμετοχής των γυναικών σε ανώτερες θέσεις διοίκησης (συμμετοχή 34% σε θέσεις γενικού διευθυντή και 41% σε θέσεις διευθυντή έναντι συμμετοχής 51% στο σύνολο του προσωπικού ΠΕ και ΤΕ από το οποίο στελεχώνονται οι θέσεις προϊσταμένων), η ελλιπής αξιοποίηση του προσωπικού με βάση τα προσόντα, καθώς και η έλλειψη προσωπικού εξειδικευμένων προσόντων σε κρίσιμους τομείς δημόσιας δράσης και η απουσία άσκησης σύγχρονου μάνατζμεντ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
  • Πάσχα στο χωριό; Κατά την τακτική ενημέρωση για την πανδημία, η κυρία Κοτανίδου εξέφρασε την ελπίδα ότι φέτος το Πάσχα ίσως να... ΒΗΜΑτοδότης |
Σίβυλλα
  • Ταπεινά τσιπς αντί για χαβιάρι… Οι προμήθειες στη βίλα καταστράφηκαν από τις διακοπές ρεύματος και η snob, κακομαθημένη οικοδέσποινα αναγκάστηκε, για να χορτάσει την...
Helios Kiosk