από metereologos.gr
Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018
 
Όροι Συμμετοχής

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.», εκδότρια του περιοδικού ΒΗΜΑGOURMET, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χρ. Λαδά 3 (στο εξής καλούμενη η «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (ΒΙ.ΠΕ., Σίνδος) (στο εξής καλούμενη η «ΜΥΘΟΣ») διοργανώνει προωθητική ενέργεια και προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Πες το και ….. τα δώρα θα έρθουν» (στο εξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω τού διαδικτυακού τόπου www.tovima.gr σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και οι οποίοι  θα αναρτηθούν στον ως άνω διαδικτυακό τόπο.


1.      Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος ή εξωτερικού, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής καλούμενοι οι «Συμμετέχοντες». Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της ΜΥΘΟΣ, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, καθώς επίσης οι προμηθευτές τους ή εταίροι τους, οι εργαζόμενοι στο σύνολο των διαφημιστικών εταιρειών που τυχόν εμπλακούν στον Διαγωνισμό, καθώς και οι οικογένειες όλων των ανωτέρω εργαζόμενων μέχρι β΄ βαθμού συγγένειας.


2.      Ο Διαγωνισμός θα ξεκινήσει την 16η Ιουνίου 2013 και θα λήξει την 5η Ιουλίου 2013. Κάθε συμμετοχή που θα σταλεί εκτός των ανωτέρω χρονικών πλαισίων θεωρείται εκπρόθεσμη και ως εκ τούτου μη έγκυρη.


3.      Η διαδικασία του Διαγωνισμού έχει ως εξής:

 

·      Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες αρκεί να δηλώσουν τα στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση) στην ειδική φόρμα συμμετοχής που εμφανίζεται στο www.tovima.gr, να αποδεχθούν τους όρους συμμετοχής και να επιβεβαιώσουν την εγγραφή τους. Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία, τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στον Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

·      Οι νικητές του Διαγωνισμού θα κερδίσουν τα κάτωθι περιγραφόμενα δώρα (εφεξής καλούμενα τα «Δώρα»):

- Ο 1ος νικητής τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις για δύο (2) άτομα σε ξενοδοχείο στα Χανιά Κρήτης με ημιδιατροφή και δύο (2) κιβώτια μπύρες Mythos 24/250ml

- Οι επόμενοι εννέα (9) νικητές από δύο (2) κιβώτια μπύρες Mythos 24/250ml έκαστος

Το ξενοδοχείο θα είναι της επιλογής της ΜΥΘΟΣ, οι δε ημερομηνίες του ταξιδιού θα επιλέγονται κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τη ΜΥΘΟΣ.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα δώρα ισόποσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση της. Η Διοργανώτρια, ή οι διευθυντές ή στελέχη ή υπάλληλοι αυτής δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στα Δώρα, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

·      Μετά την παρέλευση του Διαγωνισμού, ήτοι μετά τις  5/07/2013 θα πραγματοποιηθεί από τη συντακτική επιτροπή του περιοδικού ΒΗΜΑGOURMET κλήρωση με ηλεκτρονικά μέσα η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Διοργανώτριας στην Αθήνα, Μιχαλακοπούλου 80, στην οποία θα συμμετάσχουν αυτόματα με μία μόνον συμμετοχή όλοι οι χρήστες που έχουν συμπληρώσει σωστά την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email) και έχουν επιβεβαιώσει την εγγραφή τους, με σκοπό την ανάδειξη των ως άνω δέκα (10) νικητών.

·      Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν μέσω προσωπικού email μετά το πέρας του Διαγωνισμού με βάση τα στοιχεία που θα αποστείλουν. Τα ονόματά τους θα δημοσιευθούν επίσης στο τεύχος του περιοδικού ΒΗΜΑGOURMET της 14ης Ιουλίου 2013. H παράδοση των δώρων θα γίνει στα γραφεία της ΜΥΘΟΣ στα Σπάτα, οδός Ιπποκράτους αρ. 171 (τηλέφωνο επικοινωνίας 210.6675200) στους νικητές με επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας.

·      Οι νικητές, προκειμένου να κατοχυρώσουν τα δώρα τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την αποστολή σε αυτούς του ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) που θα τους ενημερώνει για την επιτυχία τους, θα πρέπει να απαντήσουν σε αυτό συμπληρώνοντας τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα, επώνυμο, πλήρη διεύθυνση και αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου.

·      Οι νικητές φέρουν αποκλειστικά ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.

·      Η Διοργανώτρια και η ΜΥΘΟΣ δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), καθώς και για τυχόν μη συμπλήρωση των στοιχείων από τους νικητές.

·      Η Διοργανώτρια και η ΜΥΘΟΣ δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν ο νικητής έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να κατοχυρώσει το δώρο του κατά τα ως άνω περιγραφόμενα ή προκειμένου να παραλάβει το δώρο του ή αν η διεύθυνση που έχει δηλώσει δεν είναι ορθή, ή εάν δεν κατοικεί, απουσιάζει ή δεν βρίσκεται εκεί, ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του δώρου, και το τελευταίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων είτε στην περαιτέρω διάθεσή τους.

·      Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας και της ΜΥΘΟΣ. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και της ΜΥΘΟΣ περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

·      Τα δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα προϊόντα ή δώρα.

·      Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της και διακριτική της ευχέρεια, και πάντως πριν από την διενέργεια του Διαγωνισμού να τροποποιήσει, ανακαλέσει,  διακόψει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο, γνωστοποιώντας στο κοινό τη μεταβολή μία (1) ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της μέσω του διαδικτυακού τόπου www.tovima.gr. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια και η ΜΥΘΟΣ ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας και της ΜΥΘΟΣ ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.

·      Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων ή των μηνυμάτων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

·      Οι νικητές δίνουν στην Διοργανώτρια και τη ΜΥΘΟΣ το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματός τους, οπτικοακουστικού υλικού και φωτογραφιών κατά την παραλαβή των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς εσωτερικά ή σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή των Δώρων του Διαγωνισμού.

·      Στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται ανωτέρω (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο), τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αφενός για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού και αφετέρου για τη προωθητικούς σκοπούς της Διοργανώτριας. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν στη ΜΥΘΟΣ καθώς και σε συνεργάτες αυτής και της Διοργανώτριας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους για τον ως άνω σκοπό. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια στην Αθήνα (Μιχαλακοπούλου 80, ταχ. κώδικας 11528), υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η Διοργανώτρια.

·      Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση των Συμμετεχόντων ως προς την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων τους από την Διοργανώτρια για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 24572/1997 και σε καμία περίπτωση για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών.

·      Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων συμμετοχής, όσο και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και της ΜΥΘΟΣ.

·      Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.