από metereologos.gr
Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018
 

Εγκύκλιος του ΟΓΑ για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων

Διευκρινίσεις του Οργανισμού για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία και του επιδόματος πολυτέκνων
Εγκύκλιος του ΟΓΑ για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

H διοίκηση του ΟΓΑ παρέσχε διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Σε εγκύκλιο του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων -που είναι ο αρμόδιος φορέας για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων- σημειώνεται πως από την 1η Ιανουαρίου 2013 το επίδομα τέκνων και ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αντικατέστησαν τα καταβαλλόμενα μέχρι τότε οικογενειακά επιδόματα (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ, επίδομα τρίτεκνης οικογένειας, ισόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας), τα οποία καταργήθηκαν.

Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων

Στην εγκύκλιο του ΟΓΑ σημειώνεται πως για πρώτη φορά θεσπίσθηκε επίδομα και για οικογένειες με ένα ή δύο τέκνα.

Τέκνα για τα οποία καταβάλλεται το επίδομα (εξαρτώμενα τέκνα) είναι τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση.

Για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, το επίδομα καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Επίσης, άγαμα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και ορφανά και από τους δύο γονείς άγαμα τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια

Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και ανέρχεται μέχρι του ποσού των 40 ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο.

Για την καταβολή του επιδόματος λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και η εισοδηματική κατηγορία. Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος οικονομικού έτους, διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.

Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: Έως 6.000 ευρώ, που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, από 6.001 ευρώ έως 12.000 ευρώ, που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος και από 12.001 ευρώ έως 18.000 ευρώ, που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.

Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων χορηγείται εφόσον ο δικαιούχος διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα.

Παραδείγματα:

Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 16.000 ευρώ.

Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666

Ισοδύναμο εισόδημα : 16.000/1,666 = 9.604

Εισοδηματική κατηγορία : Β

Οικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,33 ευρώ το μήνα.

Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και εισόδημα 6.000 ευρώ.

Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/6= 1,166

Ισοδύναμο εισόδημα : 6.000 /1,166 = 5.143

Εισοδηματική κατηγορία : Α

Οικογενειακό επίδομα: 40 ευρώ το μήνα.

Για το τρέχον έτος το επίδομα χορηγείται:

- Από 1-1 -2013, για τέκνα που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-2012 και

- Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν εντός του έτους 2013.

Ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Στην εγκύκλιο του ΟΓΑ σημειώνεται πως το επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων καταβάλλεται σε οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, και το ποσό του ανέρχεται στα 500 ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο.

Για τις οικογένειες με τρία τέκνα το επίδομα καταβάλλεται εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι 45.000 ευρώ. Το εισοδηματικό αυτό όριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά 4.000 ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.

Το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών χορηγείται εφόσον ο δικαιούχος κατοικεί ή διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, φορολογείται στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα.

Η διόρθωση λαθών στο Α21

Η εγκύκλιος αναφέρεται και στη διόρθωση των λαθών που έχουν εντοπισθεί κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων του εντύπου Α21 , της αίτησης για το επίδομα στήριξης τέκνων που υποβάλλεται μέσω του Taxisnet.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο ήδη έχουν προσέλθει ενδιαφερόμενοι στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ και έχουν ζητήσει εγγράφως τη διόρθωση του λάθους προσκομίζοντας το αντίστοιχο, κατά περίπτωση, δικαιολογητικό και η αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών (διόρθωση λαθών) πραγματοποιείται σταδιακά από υπαλλήλους του ΟΓΑ.

Ακόμη, σημειώνεται πως πρόσφατα δόθηκε προς χρήση από τους αιτούντες η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης- δήλωσης μεταβολής στην οικογενειακή τους κατάσταση. Οι αιτούντες δηλώνουν ηλεκτρονικά το γεγονός εξ αιτίας του οποίου επήλθε μεταβολή στην οικογενειακή τους κατάσταση (π.χ. γάμος τέκνου) ή καταχωρούν τα στοιχεία νέου τέκνου. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να προβούν οι ίδιοι σε διόρθωση λάθους της αίτησης Α21.

Όπως ξεκαθαρίζεται οι μεταβολές ή διορθώσεις θα εκτελούνται, αφού θα έχουν περιέλθει στον ΟΓΑ τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται το γεγονός της μεταβολής ή της διόρθωσης του λάθους (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γάμου του τέκνου).

Για το τρέχον έτος, μαζί με τα δικαιολογητικά που αφορούν στη μεταβολή ή στη διόρθωση του λάθους, θα διαβιβάζονται στον ΟΓΑ και τα δικαιολογητικά εκείνα (πλην των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) τα οποία οι ενδιαφερόμενοι είχαν στην κατοχή τους κατά την υποβολή του εντύπου Α21 και για τα οποία έχουν συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του. Εφόσον έχουν στην κατοχή τους και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, θα πρέπει επίσης να διαβιβάζεται στον ΟΓΑ.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται πως δεδομένου ότι η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντα έχει συνδεθεί με εκείνη που εμφανίζεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), δεν μπορούν προς το παρόν να υποβάλουν προς το παρόν έντυπο Α21 πρόσωπα που:

α) Τέλεσαν γάμο και απέκτησαν παιδί το έτος 2013, αλλά δεν έχουν υποβάλει από κοινού με τη σύζυγο το έντυπο Α21.

β) Ενώ είναι έγγαμα, υποβάλει ο ένας σύζυγος το έντυπο ΕΙ, διότι ο άλλος για κάποιους λόγους (π.χ. λόγω πτώχευσης ) δεν είναι υπόχρεος.

Οι περιπτώσεις αυτές θα αντιμετωπισθούν σύντομα από υπαλλήλους του ΟΓΑ.

Προκειμένου για ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον Κλάδο Οικογενειακών Επιδομάτων ή στο αρμόδιο Περιφερειακό Υποκατάστημα του ΟΓΑ και να υποβάλουν, χειρόγραφα συμπληρωμένο, το έντυπο Α21, επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.


Κοινωνία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θεοχάρης: Τα επιδόματα δεν συμψηφίζονται με φορολογικές οφειλές 
ΟΓΑ: Παράταση έως 16 Δεκεμβρίου για πληρωμές εισφορών 
Τη Δευτέρα οι συντάξεις Ιανουαρίου από τον ΟΓΑ 
 
 
σχόλια (42)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  Επιδομα | 21/12/2017 20:42
  Ποσο επιδομα δικαιουμαι με 33.000 εισοδημα και 2 παιδια??
  Βασιλικη
  απάντηση10
   
   
  Δεν πυρα τη πολυτεκνι α το 2013 | 05/04/2015 22:09
  Δεν πυρα τα λεφτά γιατί είχε πάει χαρτί στο ογα ότι πέθανα 28 12 2013
  χρηστος καλλιβωκας
  απάντηση00
   
   
  ψεματα η λαθος; | 16/04/2014 18:17
  εχω τρια παιδια δυο μαθητες και ενα ΙΕΚ με δηλωση 5.300 ευρω ενω το 2013 πηρα ολο το ποσο για τα τρια παιδια σημερα 16/4/2014 αντι για 715 ευρω μου εβαλαν 240 ευρω γιατι;;; δεν εφτασαν τα λεφτα; ας μου εξηγησει καποιος!
  Ανώνυμος / η
  απάντηση10
   
   
  ακομα τιποτα. | 19/03/2014 12:58
  και εγω βλεπω στο taxisnet οτι εξεταστηκε η αιτηση 9/2013 και οτι το ποσο που ειναι να λάβω ειναι 320 ε. ακομα τιποτα. 6 μηνες μετα. θα τα πουμε το μαη. στην καλπη!
  Ανώνυμος / η
  απάντηση30
   
   
  Επιδομα τεκνων Α21 | 12/03/2014 11:06
  ποτε θα παρουμε το επιδομα εχω καιρο που βλεπω το ποσο στο ΤΑΧΙΣΝΕΤ ,δεν εχω λαβει ουτε ενα ευρω απο το επιδομα.
  κυριακη
  απάντηση85
   
   
   
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΩΝ | 05/02/2014 20:25
  ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ ΑΝ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΣΟ ΕΛΑΒΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟ 2013.
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ.
  απάντηση250
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Eπίδομα τέκνων | 29/01/2014 22:29
  Εγώ προσωπικά, έχω δύο παιδιά και μέχρι και σήμερα δεν έχω λάβει ούτε ένα ευρώ από το επίδομα. Εδώ και τρεις μήνες παίρνω τηλέφωνο καθημερινά στον ΟΓΑ και δεν το πιάνει κανείς για να με ενημερώσει. Που πρέπει να απευθυνθούμε για το επίδομα αυτό? Μεγάλη κοροιδία.
  Rosa
  απάντηση115
   
   
  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΟΓΑ 2013 | 29/01/2014 14:37
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ, 29/1/2014, ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΥ 2013 ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ. ΓΙΑ 4 ΠΑΙΔΙΑ, ΚΑΙ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 10.000 ΕΥΡΩ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ; (ΔΕΝ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟ). ΜΑΛΛΟΝ ΕΝΝΟΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ;
  4 KIDS
  απάντηση10
   
   
  οικογενειακα επιδοματα | 29/01/2014 14:02
  εχει εγγριθει η αιτηση μου αλλα και εγω οπως τοσοι αλλοι δεν εχω παρει ουτε ενα ευρω εως και τωρα 29/1/2013 τελικα μας κοροιδευουν?ας μας πει καποιος επιτελους
  Ανώνυμος / η
  απάντηση50
   
   
  εποδομα τεκνων | 22/01/2014 14:28
  εχω στειλει τα δικαιολογιτηκα μου για τα επιδοματα των τεκνων μου εχουν εγκριθει και ακομα δεν εχω δει τιποτα στο λογαριασμο μου παρακαλω ενοιμερωστε με ποτε θα καταβληθουν
  μαρια λουτσου
  απάντηση163
   
   
  οικογενειακο επιδομα | 16/01/2014 08:18
  εστειλα τα δικαιολογητικα μου το σεπτεμβρη και ακομα τιποτα.μου ειπαν ιανουαριο,για ποιον ιανουαριο εννοουσαν;το 2015;
  Ανώνυμος / η
  απάντηση91
   
   
  000000000000000000 | 15/01/2014 00:59
  Δεν έχω δει δεκάρα τσακιστή στο λογαριασμό.Ωραίοι. Που να ρωτήσω?? Να τα παίρνουν ξέρουν, να δώσουν ξεχνάνε. Ουστ αλήτες μας ριμάξατε.
  Ρουσόπουλος-Βουλγαράκης
  απάντηση123
   
   
  ΑΚΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΙΠΟΤΑ | 14/01/2014 12:53
  ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΟΓΑ
  SAKIS
  απάντηση71
   
   
   
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ? | 03/01/2014 19:11
  ΕΧΩ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΩ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΑΚΟΜΗ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΠΩΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΤΙΣ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΥΤΟ?ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΛΕΓΘΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΥΤΑ..ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΡΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΙΡΟ?ΕΛΕΟΣ!ΠΕΙΤΕ ΚΑΤΙ!
  ourania
  απάντηση140
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  epidoma paidion tin trela moy mesa | 30/12/2013 20:07
  εχω 5 παιδια απο τον σεπτεβριο βγηκε το ποσο που πρεπει να παρω και δεν εχω παρει τιποτα ουτε ευρω μενω ροδο στελνω e-mail στον ογα παιρνω τηλ. ουτε φωνη ουτε ακροαση .στην τουρκια να επαιρνα απο τοτε θα εβγαζα ακρη .καποτε λεγανε να μην γινουμε ουγκαντα οχι μονο γιναμε τους περασαμε κιολας.και εκει τωρα τους λενε προσεξτε μην γινουμε ελλαδα μας πηρε χαμπαρι ολος ο πλανητης τι ειμασται
  δημητρης
  απάντηση40
   
   
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 29/12/2013 17:46
  ΠΟΙΑ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2013 Η ΤΟΥ 2014 ΑΠΛΩΣ ΤΟ ΓΡΑΦΩ ΑΛΛΑ ΠΟΙΟΣ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ μας!!!!!!!!!!!!!!!!! ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΦΕΙΣ ΜΠΟΥΚ!!!! ((( ΕΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΩ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ Α21 ΑΛΛΑ ΠΟΙΟΣ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟy ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΤΙΠΟΤΑ καμία δόση !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  απάντηση120
   
   
  επιδομα τεκνων | 28/12/2013 23:26
  πήρα των Νοέμβριο 480Ε και τώρα των Δεκέμβριο όπως τα λέγανε θα περνά άλλα 480Ε άλλα πήρα μόνο 160 Ε τα υπόλοιπα 320 πότε ; Αυτοί νομίζουν ότι τρώμε κουτόχορτο.
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  απάντηση140
   
   
  ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 28/12/2013 18:40
  ΕΧΩ ΤΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ....ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΙΘΕΙ ΛΕΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ..ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΟ.......ΣΤΟ ΤΑΧΙΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ......ΑΛΛΑ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ!!!!!!!!!!!!
  Esmeralda
  απάντηση40
   
   
  Επιδομα | 25/12/2013 08:56
  Η κορη εκλεισε τα 18 και σπουδαζει. Δεν εχω παρει επιδομα. Ειναι η μεγαλυτερη απο τα 4 παιδια που εχω. Μπορει καποιος να μου πει τι πρεπει να κανω; Σημειωνω πως πληρωθηκα για τα 3 αλα οχι για τα 4.
  επιδομα για σπουδαστες;
  απάντηση50
   
-