από metereologos.gr
Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018
 
 

Μανιτάκης: «Στείλτε εδώ και τώρα τα στοιχεία της διαθεσιμότητας»

Τι αναφέρει εγκύκλιος του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμσιης για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Μανιτάκης: «Στείλτε εδώ και τώρα τα στοιχεία της διαθεσιμότητας»
Στιγμιότυπο από τις πρόσφατες κινητοποιήσεις στους Δήμους
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

Στη φάση του...αποφασίζομεν και διατάσσομεν πέρασε πλέον ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντώνης Μανιτάκης, ο οποίος μετά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, καλεί τις υπηρεσίες του Δημοσίου να του αποστείλουν εντός μίας ημέρας τα στοιχεία με το προσωπικό που θα τεθεί σε διαθεσιμότητα ή θα απολυθεί.Σε διαφορετική περίπτωση απειλεί ότι θα θέσει όλους τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου ΔΕ διοικητικού σε διαθεσιμότητα.

«Εφόσον η σχετική διαδικασία δεν ολοκληρωθεί ή μείνει ημιτελής», αναφέρεται σε εγκύκλιό του, «το υπουργείο  είναι υποχρεωμένο, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, να αποδεσμεύσει το σύνολο των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου  ΔΕ διοικητικού, διοικητικού -λογιστικού, διοικητικού -οικονομικού, διοικητικών γραμματέων των φορέων που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του ν. 4093.2012».

Με την ίδια εγκύκλιο ο κ. Μανιτάκης προειδοποιεί τις υπηρεσίες ότι η όλη διαδικασία θα ελέγχθεί από το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και πως δεν θα αναγνωριστεί καμμία υπηρεσιακή μεταβολή στην κατάσταση τωνυπαλλήλωνη οποία έχει επέλθει  μετά την ψήφιση του νόμου για τη διαθεσιμότητα.

Αναλυτικά η εγκύκλιος του κ.Μανιτάκη έχει ως εξής:


ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου - Διευκρινήσεις -   αποσαφηνίσεις»
Σχετ.: η υπ'αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/οικ.28085/3.12.2012 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Β45ΑΧ-Φ9Ψ)

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 4ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237/Α/5.12.2012) εισάγονται ρυθμίσεις (άρθρα 17 και 18) με τις οποίες αναγνωρίζεται και ρητά στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η  αρμοδιότητα να επικαιροποιεί και να συμπληρώνει τα στοιχεία των υπαλλήλων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού, όταν πρόκειται  για μεταβολές της υπηρεσιακής τους κατάστασης που επέρχονται αυτοδικαίως από τυπικό νόμο, όπως είναι η διαθεσιμότητα που επήλθε δυνάμει της υποπαρ. Ζ4 της  παρ. Ζ του ν. 4093/2012 και η θέση σε αυτοδίκαιη αργία που επέρχεται δυνάμει της υποπαρ. Ζ3 της  παρ. Ζ του ν. 4093/2012,  εφόσον (η επικαιροποίηση αυτή) δεν πραγματοποιηθεί  από το αρμόδιο όργανο (τις Διευθύνσεις Προσωπικού των οικείων υπηρεσιών) εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το νόμο. Τα σχετικά είχαν επισημανθεί ήδη στην υπ'αριθμ. ΔΙΔΑΔ/ΔΙΠΙΔΔ/οικ.27052/21.11.2012 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Β4ΣΞΧ-ΤΑ8).
Επιπρόσθετα, κατά την ως άνω ΠΝΠ, για την επέλευση των πάσης φύσεως συνεπειών της πιο πάνω  υπηρεσιακής μεταβολής (διαθεσιμότητα, θέση σε αυτοδίκαιη αργία)  δεν είναι αναγκαία η έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Και αυτό, επειδή όχι μόνο η ίδια η υπηρεσιακή μεταβολή (η θέση σε διαθεσιμότητα και αυτοδίκαιη αργία) επέρχεται αυτοδικαίως εκ του νόμου, ως αποτέλεσμα της κατάργησης της θέσης που κατείχε ο υπάλληλος, ή της συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου για τη θέση σε αργία, αντίστοιχα, αλλά και επειδή ο ίδιος ο νόμος ορίζει ρητά τις εντεύθεν συνέπειες (δυνατότητα για μετάταξη ή μεταφορά, μείωση αποδοχών κλπ.).  
Τέλος, κατά την ως άνω ΠΝΠ, στο προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 μετά τη φράση «μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι» προστίθεται η φράση «δημόσιοι λειτουργοί». Συνεπώς, για τις ανάγκες εφαρμογής της ρύθμισης αυτής, στο συνολικό αριθμό των τακτικών υπαλλήλων της υπηρεσίας ή του φορέα (προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των αριθμητικών κριτηρίων που θέτει η διάταξη) προσμετρώνται και όσοι δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (πχ. Διπλωματικοί υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, δικαστικοί λειτουργoί, μέλη ΔΕΠ, ένστολο προσωπικό, πυροσβέστες, λιμενικοί, κλπ).
Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται όλοι οι φορείς που υπάγονται στις διατάξεις της υποπαρ. Ζ.4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 να ολοκληρώσουν άμεσα τη διαδικασία καταχώρισης στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://apografi.gov.gr/kinitikotita και να προβούν στην αποδέσμευση των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, επειδή η νόμιμη προθεσμία έχει εκπνεύσει.
Εφόσον η ως άνω διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ή  παραμένει ημιτελής (δηλ. χωρίς την τελική αποδέσμευση των υπαλλήλων), το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι υποχρεωμένο, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, να αποδεσμεύσει το σύνολο των υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ Διοικητικού, Διοικητικού - Λογιστικού, Διοικητικού - Οικονομικού, Διοικητικών Γραμματέων των φορέων που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του ν.4093/2012,  βάσει των διαθέσιμων στοιχείων του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου κατά τη 12η Νοεμβρίου 2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4093/2012).
Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι υπηρεσιακές μεταβολές στην κατάσταση των υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ που γίνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου μετά τις 12.11.2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4093/2012),  δεν μπορούν να ανατρέψουν ή να  αναστείλουν ως προς τους υπαλλήλους αυτούς τις συνέπειες του νόμου, που ανατρέχουν στην έναρξη ισχύος του.  Καμιά μεταβολή που έλαβε χώρα μετά την έναρξη της εφαρμογής του νόμου δεν θα ληφθεί υπόψη.
Επισημαίνουμε ότι:
Α) Οι   Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των υπηρεσιών / φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις  της υποπαρ.  Ζ.4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ή έχουν προσωπικό που τίθεται σε αυτοδίκαιη αργία κατά τις διατάξεις  της υποπαρ.  Ζ.3 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012,  είναι υποχρεωμένες να αποστείλουν,  εντός της επομένης  από την κοινοποίηση της παρούσας, στις οικείες Διευθύνσεις Οικονομικού, κατάσταση με τα στοιχεία  των υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα,  δυνάμει της υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του ν. 4093/2012, ή των  υπαλλήλων  που τέθηκαν σε αυτοδίκαιη αργία,  δυνάμει της υποπαρ. Ζ3 του  ν. 4093/2012, προκειμένου να καταρτίσουν τις επόμενες μισθολογικές καταστάσεις με βάση τη μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης των ως άνω υπαλλήλων.
Β) Τονίζεται ότι οι  διατάξεις του ν. 4093/2012 καταλαμβάνουν και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού  Δικαίου τα οποία ανήκουν στο δημόσιο τομέα (για θέματα διαθεσιμότητας και αργίας),  καθώς και αυτά που ανήκουν στο κεφ. Β΄ του ν.3429/2005 (μόνο για θέματα αργίας).
Συνεπώς, οι Διευθύνσεις Εποπτείας των ΝΠΙΔ παρακαλούνται για τον έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί από τους φορείς εποπτείας τους, σχετικά με τους υπαλλήλους τους  που τίθενται  σε διαθεσιμότητα ή σε αυτοδίκαιη αργία, δυνάμει των διατάξεων των υποπαρ. Ζ4  και Ζ3 αντιστοίχως.
Σημειώνεται ότι η όλη διαδικασία θα ελεγχθεί ως προς τη νομιμότητά της από το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
Γ) Οι   υπηρεσίες προέλευσης,   από τις οποίες έχει αποσπασθεί υπάλληλος ΙΔΑΧ ΔΕ  που τέθηκε σε διαθεσιμότητα,  είναι υποχρεωμένες να ενημερώσουν   άμεσα τις Διευθύνσεις Προσωπικού και Οικονομικού των υπηρεσιών στις οποίες είναι αποσπασμένος ο υπάλληλος, προκειμένου να ενεργήσουν ό,τι απαιτείται για την εφαρμογή του νόμου (βλ. περ. Α της παρούσης).  
Δ) Στον υπάλληλο που τίθεται σε διαθεσιμότητα  καταβάλλεται το 75% του συνόλου των αποδοχών (τακτικές και επιδόματα) που λάμβανε την ημέρα που τέθηκε σε διαθεσιμότητα.
Επί των ανωτέρω αποδοχών εξακολουθούν να διενεργούνται και οι κρατήσεις που προβλέπονται στην παρ. 2α του άρθρου 38 του ν.3986/2011 (ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας) και στην παρ. 2β του ίδιου άρθρου για όσους κατά το χρόνο ένταξής τους σε διαθεσιμότητα υπάγονταν στο ΤΠΔΥ.
Για το προσωπικό που εντάσσεται σε διαθεσιμότητα, εξακολουθούν να καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη, οι οποίες υπολογίζονται επί των αποδοχών που καταβάλλονται στο εν λόγω προσωπικό κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας. Η εισφορά εργοδότη βαρύνει το φορέα προέλευσης και η εισφορά του ασφαλισμένου βαρύνει τον ίδιο. Ο φορέας προέλευσης παρακρατεί την εισφορά του ασφαλισμένου και την αποδίδει μαζί με την εργοδοτική εισφορά στους οικείους φορείς εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων.
Ε) Τέλος, όσον αφορά στην ενίσχυση σε προσωπικό ΔΕ Διοικητικών κλάδων για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών των φορέων, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και σε συνέχεια της με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/οικ.28085/3-12-2012 εγκυκλίου, διευκρινίζεται ότι στο συνημμένο Υπόδειγμα I "Αίτημα για κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών", η στήλη "Εκτίμηση χρονικής διάρκειας" δεν συμπληρώνεται όταν οι φορείς έχουν ανάγκες διαρκούς χαρακτήρα. Συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις που προκύπτουν χρονικά προσδιορίσιμες ανάγκες σε φορείς. Επισημαίνεται τέλος ότι δεν αφορά και δεν συμπληρώνεται κατά τη διαδικασία μετακίνησης υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα μετά την κατάργηση της θέσης τους.


Ο Υπουργός

Αντώνης Μανιτάκης


Κοινωνία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαθεσιμότητα χωρίς την υπογραφή των δημάρχων 
Ετοιμη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη διαθεσιμότητα 
Μανιτάκης: Συγνώμη, λάθος, ξαναστείλτε τα στοιχεία! 
Κοζάνη: «Φρένο» στη διαθεσιμότητα 17 δημοτικών υπαλλήλων 
Συναγερμός για τις απολύσεις στο Δημόσιο 
Δεύτερη φορά στο Μαξίμου ο Μανιτάκης για τις απαιτήσεις της τρόικας για το Δημόσιο 
Νέα ενημέρωση Φ. Κουβέλη από τον Αντ. Μανιτάκη για την τρόικα 
 
 
σχόλια (20)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  Μανιτακη | 08/12/2012 18:27
  ΤΩΡΑ ειναι η ωρα της ρηξης με τους κηφηνες σας.Θα μεινετε στην ιστορια ως αυτοι που μας απαλλαξαν απο τους κρατικοδιαιτους και ο λογικος κοσμος θα σας ψηφισει με 1000.Αλλιως θα πατε στο πατο και το χειροτερο,θα παρετε κι εμας μαζι σας.
  οι κηφηνες ειναι πολλαπλασιοι των 2000
  απάντηση176
   
   
  ΑριστεροΜανιτάκης. | 08/12/2012 13:53
  Ο αριστερός Μανιτάκης απολύει συμβασιούχους αορίστου χρόνου για να καλύψει αυτούς που διόριζαν από το '81 και μετά κι έγιναν μόνιμοι, Χωρίς αξιολόγηση χωρίς τίποτα. Όσοι υποστηρίζουν τέτοιες κινήσεις (προσωπικά πάντως δε λέω όχι σε απολύσεις), δε διαφέρουν σε τίποτα από τα κομματόσκυλα. Μόνο ένας αριστερός μπορούσε να ενεργήσει έτσι.
  Ανώνυμος / η
  απάντηση1110
   
   
  ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ! | 08/12/2012 13:41
  Καλά υπάρχει κράτος; Γιατί δεν επεμβαίνει να τσακίσει μερικά παΐδια, των κρατικών κηφήνων, όταν κάνουν κατάληψη, δημοσίων κτηρίων; Τα μαγαζάκια του πατερά τους νομίζουν οτι είναι;
  Τ.Ο
  απάντηση247
   
   
  ΚΡΑΤΙΚΗ Κολοκυθιά !!! | 07/12/2012 19:20
  Σιγά μη σας δώσει το "Κράτος εν Κράτει" των Δημάρχων τα στοιχεία των ρουσφετιών που ΕΧΟΥΝ ΦΟΡΤΩΣΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΟΥΡΑ ΜΑΣ. Πώς θα ξαναβγούν Δήμαρχοι ΞΑΝΑ ΟΙ ΙΔΙΟΙ κ. Μανιτάκη και ΣΕΙΣ πώς θα γίνετε ΞΑΝΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ, αν εφαρμοστεί Ο ΝΟΜΟΣ;;; Πέξτε λίγο ακόμη την κολοκυθιά κύριοι. Οι ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ με το "τέλος" (του) επιτηδεύματός τους και το 26% του εισοδήματός τους ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ είναι εδώ για να πληρώνουν ΤΗ ΝΥΦΗ (του Καραγκιόζη)....ΝΤΡΟΠΗ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Η ΚΑΜΠΟΥΡΑ
  απάντηση4015
   
   
   
  Ας δούμε ποιοι είναι οι 625.000 «κόπροι»: | 07/12/2012 18:24
  90.000 υπηρετούν στο ΕΣΥ (γιατροί ,νοσηλευτικό προσωπικό κλπ). Να απολυθεί ένα μέρος και από αυτούς αλλά αν χρειαστεί να νοσηλευτείτε θα διαπιστώσετε ότι οι νοσηλευτές δεν επαρκούν. (Aλήθεια πήγατε ποτέ σε ιδιωτικό νοσοκομείο; Αν καταρρεύσει και άλλο το ΕΣΥ θα ζουν μόνο οι πλούσιοι). Βρεθήκατε ποτέ σε νοσοκομείο που εφημερεύει για να διαπιστώσετε την προσφορά αυτών των ανθρώπων; 180.000 υπηρετούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές,διοικητικοι κλπ). Θέλετε να απολυθούν και τα παιδιά μας να πηγαίνουν σε τάξεις με σαράντα πέντε μαθητές; 160.000 είναι ένστολοι (στρατιωτικοί , αστυνομικοί, λιμενικοί κλπ). Διαβάσατε μήπως στον τελευταίο Νόμο (ΦΕΚ 222 Α) τι αμοιβές αποφάσισε η ελληνική πολιτεία να παρέχει σε όλους αυτούς που αναφέρω παραπάνω που τους αποκαλείτε κόπρους; 40.000 κληρικοί, δικαστικοί λειτουργοί και αιρετοί. Αυτοί φυσικά δεν απολύονται! 40.000 περίπου συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου. Αυτοί όλα δείχνουν ότι δεν θα έχουν στο άμεσο μέλλον καλή τύχη. Τι μένει για να συνεχίσετε να καλλιεργείτε το μύθο του μεγάλου Δημόσιου τομέα ; 100.000 υπάλληλοι (στους Δήμους ,στις Περιφέρειες και στα υπουργεία). Χρειάζονται όλοι; Ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας ότι ιδιωτικοποιούνται οι μισές υπηρεσίες αυτών των φορέων και 50.000 από αυτούς ως πλεονάζον προσωπικό απολύονται. Ποιο το δημοσιονομικό όφελος; 750 εκατομμύρια ευρώ σε μισθούς από τα οποία με άμεσους και έμμεσους φόρους τα 300 εκατομμύρια επιστρέφουν στο δημόσιο ταμείο. Το συνολικό όφελος είναι 450 εκατομμύρια. Δυστυχώς χρωστάμε 300 δις και με αυτά τα 450 εκατομμύρια ούτε η χώρα θα σωθεί ούτε οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα δουν άσπρη μέρα!
  ΧΡΗΣΤΟΣ
  απάντηση3241
  Απαντήσεις  4 | Εμφάνιση όλων
   
   
   
  ΠΡΟΣ ΤΡΟΙΚΑ | 07/12/2012 16:52
  Τα κολπάκια των γελοίων κομμάτων, τα ξέρετε. Όπως και επίσης οτι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ΖΗΤΑ εδώ και τώρα απολύσεις (και όχι εφεδρείες και διαθεσιμότητες) κρατικών κόπρων! Πάρτε θέση και κόψτε τους τον πισινό (σε αυτό το θέμα είμαστε μαζί σας), ΑΛΛΙΩΣ η στάση πληρωμών πρός το δημόσιο είναι πλέον γεγονός! ΑΡΚΕΤΑ τους πληρώσαμε, δεν υπάρχει πλεόν σάλιο!
  APOLYSEIS LEME!
  απάντηση5017
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Αχ δύστυχε Βαλκάνιε Δημοσιογράφε | 07/12/2012 15:30
  .Είσαι όντως στη σωστή χώρα. Την αντιπροσωπεύεις αντάξια
  Χ.Β
  απάντηση305
   
   
  SOBARA | 07/12/2012 15:14
  FANTASOU POSO ASXHMA EINAI TA PRAGMATA, NA KALOUNTAI TORA OI ERETOI NA EFARMOSOUN TOUS NOMOUS!!! NTROPH STON FASISTA YPOURGO, POU TO ZHTA AUTO!! EYTHXOS O DHMOSIOGRAFOS (AGRYPNOS NA PROSTHESO EDO) EIDE PIOS EXEI SOSTO KAI PIOS LATHOS
  Chris
  απάντηση1720
   
   
   
  Πετάξτε έξω τα λαμόγια... | 07/12/2012 15:05
  Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι είναι διεφθαρμένοι, βολεμένοι, τεμπέληδες, συνδικαλιστές και άχρηστοι να πεταχτούν έξω από το δημόσιο ΤΩΡΑ! Αρκετή σαβούρα μαζέψαμε όλα αυτά τα χρόνια! Καιρός για εκκαθάριση!
  Nick
  απάντηση666
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  αχ! δύστυχε Υπουργέ | 07/12/2012 14:15
  Εδώ είναι Βαλκάνια.. δεν είναι παίξε-γέλασε!!
  kronos
  απάντηση529