από metereologos.gr
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017
 
 

Τι αλλάζει στις μετεγγραφές των φοιτητών

Ολες οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας - Κατατέθηκε στη Βουλή
Τι αλλάζει στις μετεγγραφές των φοιτητών
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

Οι νέες διατάξεις για τις μετεγγραφές φοιτητών μεταξύ πανεπιστημίων θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε το απόγευμα στη Βουλή.

Στο νομοσχέδιο υπό τον τίτλο «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», θα συμπεριληφθούν διατάξεις για συγκεκριμένες κατηγορίες πρωτοετών φοιτητών αυτής της χρονιάς που θα έχουν την δυνατότητα να μετεγγραφούν το επόμενο εξάμηνο με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια σε αντίστοιχο τμήμα άλλου ιδρύματος, προκειμένου να μειώσουν το κόστος διαβίωσής τους.

Το κριτήριο επιλογής των υποψηφίων θα είναι το ύψος του εισοδήματος της οικογένειας τους, εαν έχουν αδέλφια που φοιτούν ήδη σε ένα τμήμα της ανώτατης εκπαίδευσης και μπορούν να μετεγγραφούν στην ίδια πόλη και σε αντίστοιχου επιστημονικού αντικειμένου τμήμα με αυτό στο οποίο πέρασαν αρχικά. Οι λεπτομέρειες για τις μετεγγραφές θα συμπεριληφθούν σε τροπολογία που θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο κατά τη συζήτησή του Βουλή.

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις για την υπό κατάργηση βαθμίδα του λέκτορα στα ΑΕΙ. Έτσι, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, «οι λέκτορες με θητεία που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ή εκλεγούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε θέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή μέχρι δύο φορές έως τη λήξη επταετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν κατά την πρώτη κρίση εκλεγεί άλλος υποψήφιος, λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους και αποχωρούν από το ίδρυμα».

Παράλληλα, «επίκουροι με θητεία καθηγητές που έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή εκλεγούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε θέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διορίζονται για τετραετή θητεία μετά το πέρας της οποίας υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας τους, μονιμοποίηση στη βαθμίδα τους ή εξέλιξη στην ανώτερη βαθμίδα ύστερα από τη συμπλήρωση τετραετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». «Σε περίπτωση μονιμοποίησής τους, οι θέσεις τους μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις μόνιμων επίκουρων καθηγητών, τις οποίες και καταλαμβάνουν έως την εξέλιξή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την ανανέωση ή την εξέλιξη τους και εφόσον δεν έχουν μονιμοποιηθεί κατά τα ανωτέρω αποχωρούν από το ίδρυμα κατά τη λήξη της θητείας τους», αναφέρεται στο κείμενο.
  
Ακόμη, σε άλλη διάταξη αναφέρεται ότι «οι μόνιμοι λέκτορες που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατηρούν τις θέσεις τους, είτε μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία, είτε με την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, για την οποία μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και στις δύο αυτές περιπτώσεις οι θέσεις αυτές καταργούνται».

Για τους καθηγητές των ΑΕΙ αναφέρεται ακόμη στο νομοσχέδιο ότι «οι τελούντες σε αναστολή καθηγητές δύνανται να διατηρούν τα διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντά τους αμισθί».

Λειτουργία Συμβουλίων Διοίκησης των ΑΕΙ

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και διατάξεις που έχουν σχέση με τη συγκρότηση και λειτουργία των νέων Συμβουλίων Διοίκησης στα ΑΕΙ. Όπως αναφέρεται, «Το Συμβούλιο λειτουργεί νομίμως αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας εξελέγησαν ή ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. β. Αν τα λοιπά μέλη δεν επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία, με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού τα ελλείποντα μέλη αντικαθίστανται από επόμενα στη σειρά εκλογικής κατάταξης πρόσωπα. γ. Αν η αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών δεν είναι δυνατή κατά τα αμέσως ανωτέρω, με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αυτά αντικαθίστανται από τους κατά σειρά αρχαιότερους Καθηγητές πρώτης βαθμίδας του Ιδρύματος. δ. Αν η αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών δεν είναι δυνατή κατά τα αμέσως ανωτέρω, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο προβαίνει αμελλητί στη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου».


Παράταση στην  αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Παρατείνεται όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο για επτά μήνες η προθεσμία που ορίζεται από το σχετικό νόμο προκειμένου να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα που θα καθορίζει τα όργανα, την διαδικασία καθώς και τα κριτήρια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη βαρύτητα των επιμέρους κριτηρίων για την προαγωγική εξέλιξη και την αξιολόγηση της θητείας των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης.

Η παράταση άρχεται από την 11η Αυγούστου 2012, οπότε και εξέπνευσε η ταχθείσα προθεσμία, και λήγει στις 10 Μαρτίου 2013.

Επίσης όπως έχει ήδη ανακοινωθεί συνιστάται Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΕ) η οποία λειτουργεί ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Η ΑΔΙΠΕ υπάγεται στον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Θέματα αξιολόγησης στελεχών στην εκπαίδευση

Οπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο:

- Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Γ΄, δωδεκαετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί δέκα τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον πέντε σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας.

- Ακόμα, αποκλειστικά και μόνο για τις μεταθέσεις του 2013 οι σχετικές αιτήσεις των εκπαιδευτικών υποβάλλονται το αργότερο ως και τις 31.1.2013

Συγγράμματα

- Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2102-20123) δεν χορηγούνται συγγράμματα σε φοιτητές που παρακολουθούν σπουδές για δεύτερο πτυχίο, αλλά και σε εκείνους που παρακολουθούν για δεύτερη φορά ένα μάθημα και τους έχει δοθεί ήδη μια φορά σύγγραμμα.

- Φοιτητές οι οποίοι έχουν εισαχθεί σε ένα ίδρυμα και έχουν κάνει το πρόγραμμα σπουδών ενός έτους αλλά στη  συνέχεια έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος τους (πρόκειται γιαυτούς που ανήκουν στο ποσοστό του 10%), και την  επόμενη χρονιά επιτυγχάνουν και εγγράφονται σε άλλο Πανεπιστήμιο, μπορούν πλέον να αναγνωρίσουν τα μαθήματα του πρώτου έτους , στο Πανεπιστήμιο που έχουν εισαχθεί τη δεύτερη φορά, με την προϋπόθεση να υπάρχει  πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων Το ίδιο συμβαίνει και στα ΤΕΙ.

Τα προγράμματα σπουδών του πρώτου κύκλου ενός Ιδρύματος περιλαμβάνουν υποχρεωτικά μαθήματα για την εκμάθηση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
.
- Μετά από απόφαση των συναρμόδιων υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας ιδρύεται σχολή γονέων, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα του συλλόγου γονέων ή της ένωσης συλλόγων γονέων της κάθε περιοχής ή του αρμοδίου οργανισμού νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Με ανάλογη απόφαση τους καθορίζονται οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της.

Ακόμη


- Συγχωνεύονται επισήμως το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, το Ινστιτούτο Νεολαίας και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και μετομάζονται σε Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, εποπτευόμενο πάντα από το υπουργείο Παιδείας.

-  Οργανώνεται η λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) που θα αναλάβει την σύνταξη του νέου εθνικού πλαισίου προσόντων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και μετονομάζεται σε Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, εποπτευόμενο πάντα από το υπουργείο Παιδείας.

-  Οργανώνεται η λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) που θα αναλάβει την σύνταξη του νέου εθνικού πλαισίου προσόντων.

Κοινωνία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Από εβδομάδα οι αιτήσεις για μετεγγραφές στα πανεπιστήμια 
 
 
σχόλια (34)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑ 13 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ!!! | 12/06/2013 22:21
  Γνωρίζετε ότι, σε ΑΕΙ, με πλαστές προϋπηρεσίες έγιναν παράνομα υπάλληλοι αορίστου χρόνου εργολάβοι στα 60 τους; Γνωρίζετε ότι, σε ΑΕΙ, απασχολούν σε διοικητικά δημοσιογράφους πτυχιούχους, την ώρα που έμπειρους δημοσιογράφους τους απολύουν από την ΕΡΤ κ.λπ.; Γνωρίζετε ότι, αυτοί είναι ομάδες της οικογενειοκρατίας και εμπροσθοφυλακή της διαφθοράς; Γνωρίζετε ότι, το Υπουργείο έχει κάνει απογραφή, αλλά αυτά δεν τα βλέπει; Τα θεωρεί φυσιολογικά; Γνωρίζετε ότι, αυτοί και οι επίορκοι καλύπτονται από την οικογενειοκρατία, την συνδικαλιστική αλητεία, τις διοικήσεις που τους προσέλαβαν παράνομα, την διαπλοκή, το κράτος της διαφθοράς; Γνωρίζετε ότι, τους έντιμους και ικανούς υπαλλήλους, που δεν έχουν πλάτες και στηρίξεις, τους έχουν στο «ψυγείο», τους κακομεταχειρίζονται, σκηνοθετούν κατηγορίες, τους χαρακτηρίζουν δήθεν ακατάλληλους κ.λπ., με σκοπό να τους απολύσουν με άθλια τεχνάσματα, ώστε να σώσουν τους παράνομα προσληφθέντες με πλαστές προϋπηρεσίες αορίστου χρόνου, την οικογενειοκρατία, την διαπλοκή κ.λπ.; Γνωρίζετε ότι, γι’αυτό τα μαγειρεύουν οι επίορκες διοικήσεις με την ανοχή του τριτοκοσμικού διεφθαρμένου κράτους; Φυσικά και τα γνωρίζετε, αλλά δεν βγάζετε άκρη με την διαπλοκή που μας κατέστρεψε. Ο ίδιος ο κλέφτης ποτέ δεν θα βρει τον κλέφτη. Θα την πληρώσουν οι έντιμοι που χαλούν την πιάτσα της διαπλοκής, διότι γι’αυτούς είναι επικίνδυνοι! Έχουν αντιστρέψει την πυραμίδα της ηθικής και της λογικής. Το θέμα είναι απλό: Να απολύσουν τους αορίστου χρόνου που προσλήφθηκαν παράνομα τα 13 τελευταία χρόνια, με πλαστές προϋπηρεσίες, τους επίορκους αρμόδιους που τους προσέλαβαν, την οικογενειοκρατία!! Ας αφήσουν επιτέλους τα μαγειρέματα ετών και την εκδούλευση! Τώρα επινόησαν να φύγουν οι πάνω από 50 ετών. Χαρακτηρίζοντάς τους «γερασμένους», ανθρώπους νέους, πτυχιούχους, με εμπειρία και μετά από επιτυχία τους σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό. Εμετικές επινοήσεις, ώστε να σώσουν τους παράνομα προσληφθέντες τα τελευταία 13 χρόνια, με πλαστές προϋπηρεσίες αορίστου χρόνου, την οικογενειοκ
  ΓΡΗΓΟΡΗΣ
  απάντηση00
   
   
  ΝΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 09/12/2012 13:52
  ΚΥΡΙΕ ΚΑΘΗΓΗΤΑ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΛΟΓΩ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΟΜΙΚΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΥΠΟΔΕΕΣΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΔΙΕΡΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ;Ε! ΜΗΝ ΤΡΕΛΑΘΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ!!ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΕ ΚΑΘΗΓΗΤΑ!!
  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
  απάντηση31
   
   
   
  Οι άνεργοι; (ΙI) | 08/12/2012 14:45
  (συνεχ.) Σήμερα πολλά παιδιά δεν φθάνουν καν στο σημείο να γίνουν πτυχιούχοι! Αναρωτιέμαι: Θα ήταν άδικο να δοθεί η δυνατότητα σ' αυτούς τους φοιτητές να σπουδάζουν στον τόπο κατοικίας τους; Τουλάχιστον όσο διαρκεί η ανεργία των γονιών τους. Τα στοιχεία και οι βεβαιώσεις να επικαιροποιούνται ανά φοιτητικό εξάμηνο. Αν βρω δουλειά να ξαναγυρίσει στην Κρήτη. Όσο είμαι άνεργος, να του απαγορεύεται και να σπουδάζει; Θίγεται κανείς απ' αυτή τη ρύθμιση; ¨εχει κόστος οικονομικό για το κράτος; Αναρωτιέμαι και θά 'θελα απαντήσεις. Ευχαριστώ.
  ΑΝΕΡΓΟΣ
  απάντηση65
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Οι άνεργοι; (Ι) | 08/12/2012 14:39
  Το 2010 έπαιρνα από τη δουλειά μου (ιδιωτικός υπάλληλος) περίπου 3.000 ευρώ το μήνα. Την ίδια χρονιά ο γιός μου πέρασε σε σχολή της Κρήτης. Φοίτησε κανονικά στο α' έτος, πέρασε και τα περισσότερα μαθήματα. Την άνοιξη του 2011 έμεινα άνεργος. Μετά από 1 χρόνο στο επίδομα ανεργίας, πλέον κάνω "μερεμέτια" για 400 και 500 ευρώ το μήνα. Η μητέρα του έχει πρόβλημα υγείας και δεν μπορεί ν εργαστεί. Υποχρεωθήκαμε να διακόψουμε τις σπουδές του παιδιού, διότι δεν είχαμε τα απαιτούμενα χρήματα (παιδί με σπουδές εκτός έδρας σημαίνει τουλάχιστον 800 ευρώ μηνιαίως). Κάποτε φώναζαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη "γενιά των 700 ευρώ" και τους πτυχιούχους που γίνονται πιτσαδόροι. (συνεχ.)
  ΑΝΕΡΓΟΣ
  απάντηση54
   
   
   
  μετεγγραφες | 08/12/2012 14:03
  το νομοσχεδιο περι των μετεγγραφων θα ισχυει μονο για φετος(αν ισχυσει τελικα) ή και για του χρονου?..ειμαι μαθητης Γ'λυκειου και με ενδιαφερει να μαθω γιατι ο αδερφος μ ειναι ηδη φοιτητης στην αθηνα και η οικονομικη κατασταση της οικογενειας μου δεν ειναι η καλυτερη δυνατη...οποτε θα ηταν τεραστιο βαρος για την οικογενεια μου αμα περασω εγω θεσσαλονικη και ταυτχρονα θα εχω αδερφο φοιτητη στην αθηνα(αν σκεφτεις κανεις και το γεγονος οτι δν ειναι και απο τις πιο φθηνες πολεις που υπαρχουν)...
  αγγελος
  απάντηση63
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Συγγράμματα | 08/12/2012 10:56
  Αυτά που λένε ότι θα ισχύουν για τα Συγγράμματα ίσχυαν τουλάχιστον για τα τελευταία 5 χρόνια, απ' ότι μπορώ να θυμηθώ (μπορεί και περισσότερα). Μα καλά, δεν κοιτάζουν πρώτα τι 'ψηφίζουν', για να μην βάζουν σε ισχύ τα ήδη ισχύοντα;
  dimi
  απάντηση41
   
   
  ΑΘΛΙΟΙ | 08/12/2012 09:03
  Στις πανελλαδικές εξετάσεις δίνεται επι πλέον ποσοστό εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ σε τρίτεκνους και πολύτεκνους.Αυτό που απομένει τώρα είναι να μπαίνουν χωρίς εξετάσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Αξιοκρατία στην παιδεία!!!! Λαϊκισμός από μία Κυβέρνηση βουλιάζει και που έχει χάσει παντελώς κάθε έλεγχο δίκαιης διακυβέρνησης.Για να μη μπώ στα εισοδηματικά κρητήρια που βολεύουν όσους φοροέκλεψαν το κράτος και δήλωσαν τα πραγματικά τους εισοδήματα!!!Συμφωνώ με το καθηγητή.
  ΦΩΤΕΙΝΗ
  απάντηση109
   
   
   
  σχόλιο πρωτοετούς | 07/12/2012 22:11
  Κάνοντας το μηχανογραφικό μας, γνωρίζαμε τα μόρια μας, τους όρους μεταγραφών, τα οικονομικά μας...Είναι άδικο αυτό που πάει να γίνει γιατί τα παιδιά που είχαν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ οικονομικό πρόβλημα προτίμησαν σχολής στην πόλη που σπουδάζει ο αδελφός τους ή στην κατοικία των γονέων, και ας μην ήταν η πρώτη προτίμησή τους. Όσοι είχαν χρήματα πήγαν π. χ. Νομική Κομοτινής, Πολιτικοί Μηχανικοί Βόλου.... Είναι ΑΔΙΚΟ να βρεθούν Νομική Αθήνας, ή στο ΕΜΠ...Φωτογραφική διάταξη, από κάποιον " κυριο'' βουλευτή από την Κρήτη νομίζω ξεκίνησε....Οι όροι σε κάθε παιχνίδι μπαίνουν από την αρχή, όχι το πως μας βολεύει...έχουμε μαχαίρι τρώμε καρπούζι...
  Ανώνυμος / η
  απάντηση103
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  έκτακτη εξεταστική | 07/12/2012 22:08
  τι απέγινε η πολυδιαφημισμένη από τον υπουργό <>;
  Δ.Μ.
  απάντηση11
   
   
   
  Τον ενδιέφερε η επιστήμη | 07/12/2012 22:00
  Όταν δήλωνε Ιατρική Αλεξανρούπολης ήθελε απλώς Ιατρική εντός Ελλάδας. Η διαφορά διαβάσματος για να μπεις σε Αθήνα, Θεσσαλονικη, Αλεξανδρούπολη, Κρήτη, Πάτρα, Γιάννενα είναι ανύπαρκτη. Έχουν όλες βάση πάνω από 19000 μόρια. Ε δεν εί ναι πιο επιμελής μαθητής αυτός του 19,3 (19300) από αυτόν του 19,2 (19200). Ας μη βλέπουμε τα πάντα ως ευρώ, ας μη τον δεχτεί η Ιατρική της Αθήνας αν δεν μπορεί, ας σοβαρευτούμε κι ας αναλάβει η εκπαίδευση έστω και η τριτοβάθμια να διαμορφώνει ευσυνείδητους πολίτες. Στα παράθυρα εμπλέκονται και πανεπιστημιακοί. Πολλές μετγραφές εξωτερικού ήταν παιδιά πανεπιστημθιακών
  Χαρά
  απάντηση101
  Απαντήσεις  2 | Εμφάνιση όλων
   
   
   
  ΟΧΙ στις μετεγγραφές! | 07/12/2012 09:23
  Όταν δήλωναν Ιατρικής Αλεξανδρούπολης, ήξεραν τα έξοδα που θα χρειαζόταν για την φοίτησή τους εκεί. Αν οι μονάδες τους έφτανα μόνο για Οδοντιατρική ή Νοσηλευτική Αθηνών, ας το δήλωναν. Τώρα μετεγγράφονται από την Αλεξανδρούπολη και μοιράζονται το μικροσκόπιο, με εκείνον που διάβασε περισσότερο και μπήκε στην Ιατρική Αθηνών, χωρίς χαριστικά "εισοδηματικά κριτήρια". Έλεος, οι πολιτικοί ας πάψουν επιτέλους να λαϊκίζουν κάνοντας ρουσφέτια. Οι όροι στις εισαγωγικές εξετάσεις είναι καθαροί και κοινοί για όλους. Πλούσιους και φτωχούς. Κάθε χρόνο με τα παράθυρα των μετεγγραφών, διπλασιάζεται σχεδόν ο αριθμός των φοιτητών της Σχολής μας, από αυτούς που μπαίνουν από τα παράθυρα.
  Π. Σακκάς Αν. Καθηγητής Ιατρ. Αθηνών
  απάντηση6227
  Απαντήσεις  6 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Ρουσφετάκια | 07/12/2012 01:26
  ρουσφετάκια, ρουσφετάκια...από το Υπουργείο Ρουσφετιών Παιδείας. Πότε θα ασχοληθούν επιτέλους οι Τροϊκανοί με την Παιδεία;
  Better Merkel
  απάντηση318
   
   
   
  ´οριο συνταξιοδότησης καθηγητών ΑΕΙ | 06/12/2012 20:36
  Μήπως θα πρέπει να εξεταστεί και η επέκταση του ορίου συνταξιοδότησης των μελών ΔΕΠ κατά δυο χρόνια όπως και στους άλλους δημοσίους υπαλλήλους. Με το τρόπο αυτό θα διατηρηθεί ο αριθμός των διδασκόντων στα ΑΕΙ χωρίς να αυξάνεται το κόστος μιας και δεν είναι δυνατός ο διορισμός νέων επιστημόνων σύμφωνα με το νόμο.
  Μέλος ΔΕΠ
  απάντηση1632
  Απαντήσεις  2 | Εμφάνιση όλων
   
   
   
  hs | 06/12/2012 20:16
  φονιαδες των λαων Αμερικανοι
  z
  απάντηση1132
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
-