από metereologos.gr
Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018
 
 

Αυτός θα είναι ο νέος τύπος δημόσιου υπαλλήλου

Η μορφή του κράτους και των λειτουργών του, αν εφαρμοστούν οι 7 εντολές της Task Force
Αυτός θα είναι ο νέος τύπος δημόσιου υπαλλήλου
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

Έναν νέου τύπου δημόσιο υπάλληλο, που δεν θα οφείλει τη θέση του στο ρουσφέτι και τις πελατειακές σχέσεις, θα διαθέτει αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, θα υποβάλλεται σε συνεχή και αδιάλειπτη αξιολόγηση, θα καταλαμβάνει τη θέση ευθύνης με αυξημένα και αξιοκρατικά κριτήρια και θα μετακινείται ελεύθερα σ΄ όλες τις θέσεις του κράτους, φιλοδοξεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση μετά από συστάσεις της task force. Γι΄αυτό το λόγο εκπονείται και ενιαίο Σύστημα Διοίκησης Ανθρωπίνου Κεφαλαίου (ΕΣΔΑΚ) (Human Capital Management System, όπως ονομάζεται, που καλείται να το υλοποιήσει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Αγκάθι οι 150.000 απολύσεις
Το νέο σύστημα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο, που θα έρθει να «κουμπώσει» με την αναδιάρθρωση των οργανωτικών δομών του κράτους, τον επανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων των υπουργείων και την κατάργηση των «περιττών» οργανισμών και φορέων, θεσπίζει νέους κανόνες για τις προσλήψεις προσωπικού, την κινητικότητα των υπαλλήλων και την στελέχωση των υπηρεσιών.

Κρίσιμος παράγοντας, ωστόσο, παραμένει η απομάκρυνση 150.000 υπαλλήλων, κάτι το οποίο αναμένεται να ζητήσει εκ νέου, μετ΄ επιτάσεως μάλιστα, η τρόϊκα, μετά και την υπέρβαση στις προσλήψεις και την μείωση του αριθμού των συνταξιοδοτήσεων, γεγονότα που δεν οδηγούν στον περιορισμό των δημοσίων δαπανών.

Η υιοθέτηση μίας ενιαίας αρχής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο, που θα λειτουργεί στα πρότυπα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών και θα υπάγεται στην πολιτική ευθύνη του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αν και είχε συζητηθεί και στο παρελθόν, επανέρχεται στην ημερήσια διάταξη.

Εκτιμάται μάλιστα ότι «οι τρέχουσες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις έχουν δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη ενιαίας πλατφόρμας υποστήριξης των θεμάτων του ανθρώπινου κεφαλαίου στο Δημόσιο».

Γι΄ αυτό το λόγο αναμένεται να αξιοποιηθεί και το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο για τους δημοσίους υπαλλήλους, όπως είναι το νέο μισθολόγιο-προσοντολόγιο, η αναμόρφωση των δομών του κράτους, η αλλαγή των κριτηρίων για την κατάληψη των θέσεων ευθύνης και η ρυθμίσεις για την κινητικότητα του προσωπικού.

Συγκεκριμένα, στο ενιαίο Σύστημα Διοίκησης Ανθρωπίνου Κεφαλαίου (ΕΣΔΑΚ) (Human Capital Management System) για όλο το δημόσιο τομέα, θα υπαχθούν οι εξής αρμοδιότητες.

1.Προγραμματισμός των προσλήψεων.
Οι εμπειρογνώμονες της task force κάνουν λόγο για την ανάγκη ύπαρξης ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού για τα θέματα του ανθρώπινου δυναμικού που θα περιλαμβάνει: τον προγραμματισμό των προσλήψεων, τον καθορισμό των αναμενόμενων αποχωρήσεων, τις διαθέσιμες δεξιότητες των εργαζομένων και τις προβλέψεις για τις μελλοντικές ανάγκες σε προσωπικό. Προτείνεται, ως εκ τούτου, οι διαγωνισμοί και ο έλεγχος για τις προσλήψεις να παραμείνουν στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ. Σε επιτελικό όμως επίπεδο επιμένουν ότι θα πρέπει να υπάρχει μία αρχή η οποία θα αποφασίζει για τις προσλήψεις προσωπικού σ΄ ολόκληρο το εύρος του δημόσιου τομέα, με βάση τις ανάγκες που ανακύπτουν και κυρίως με βάση τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας τα οποία θα εκπονηθούν για κάθε υπουργείο.

2.Κινητικότητα των υπαλλήλων
Μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των δομών του κράτους, την κατάργηση των περιττών υπηρεσιών και την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των νέων φορέων, ανακύπτει και η ανάγκη (επανα)στελέχωσης των υπουργείων και της στελέχωσης των νέων θέσεων ευθύνης που θα θεσμοθετηθούν από τα οργανογράμματα. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να υλοποιηθεί από την ενιαία αρχή διαχείρισης του προσωπικού. Επίσης, θα θεσπιστούν διυπουργικοί κλάδοι που θα επιτρέπουν ευρείες μετακινήσεις προσωπικού, ενώ η επιλογή των υπαλλήλων για τη στελέχωση των ευαίσθητων υπηρεσιών θα προϋποθέτει αυξημένα προσόντα μετά και την μείωση των αντίστοιχων θέσεων ευθύνης που θα επιφέρει η οργανωτική αναδιοργάνωση του κράτους.

3. Αξιολόγηση του προσωπικού
Η αξιολόγηση θα γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και θα είναι μία συνεχής διαδικασία. Από αυτήν θα εξαρτάται εν πολλοίς και η καριέρα των δημοσίων υπαλλήλων. Επιπλέον, θα υποστηρίζεται και από σύγχρονες μεθόδους τηλε-εκπαίδευσης, τα αποτελέσματά της θα καταχωρούνται στον προσωπικό φάκελο του εργαζομένου και θα εκπονούνται ευέλικτες διαδικασίες αξιολόγησης ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του φορέα. Η δίκαιη, διαφανής και ορθολογική αξιολόγηση προσωπικού ήδη βρίσκεται σε φάση εκλέπτυνσης και διαβούλευσης σε κάθε φορέα χωριστά, αλλά και στη Κεντρική Κυβέρνηση συνολικά, αναφορικά με το τρόπο που θα διενεργηθεί και τα κριτήρια που θα εφαρμοστούν. Τα αποτελέσματα της ετήσιας αξιολόγησης θα διατηρούνται στο φάκελο του υπαλλήλου, θα επηρεάζουν την βαθμολογική εξέλιξη του και θα είναι συνδεδεμένα με τους στόχους που υπηρετεί ο υπάλληλος.

4.Θέσεις Ευθύνης
Εκτίμηση της task force είναι ότι «οι προϋποθέσεις επιλογής για θέσεις ευθύνης αποτελούν μια ευκαιρία για την εισαγωγή της έννοιας της εξέλιξης καριέρας (career path), ώστε κάθε εργαζόμενος να γνωρίζει το ακριβές εργασιακό σημείο που βρίσκεται και βάσει των καταγεγραμμένων δυνατοτήτων και ενδιαφερόντων να διαπιστώσει πως θα μοιάζει ο εργασιακός του βίος τα επόμενα δυο χρόνια». Γι΄αυτό το λόγο σχεδιάζεται η αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης του προσωπικού. Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών της δημόσιας διοίκησης, η αξιοποίηση των σύγχρονων μορφών εκπαίδευσης, η κάλυψη των μαθησιακών κενών και ο εμπλουτισμός των προσωπικών προφίλ των εκπαιδευόμενων με νέες δεξιότητες, θα γίνει σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

5.Αποδοχές των υπαλλήλων
Στον καθορισμό του ύψους της αμοιβής του κάθε «κρατικού», πλέον, υπαλλήλου και όχι του υπαλλήλου κάθε ξεχωριστού υπουργείου ή δημόσιου φορέα, θα συνυπολογίζονται τα επιδόματα και οι ειδικές ρυθμίσεις που διέπουν την εργασιακή σχέση που έχει με την δημόσια Διοίκηση. Ο αρμόδιος Φορέας παραμένει η Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ).

6.Αναμόρφωση των Διευθύνσεων Διοικητικού
Για τις διευθύνσεις διοικητικού σχεδιάζεται να υλοποιηθούν και να διαλειτουργούν, απόλυτα μεταξύ τους, σε στάδια, οι ακόλουθες υποεφαρμογές, προκειμένου να υποβοηθηθεί και η ενιαία αρχή διαχείρισης του προσωπικού:Διαχείριση βασικού αρχείου υπαλλήλων, διαχείριση δεδομένων χρόνου εργασίας (ωράριο, παρουσίες και απουσίες), διαχείριση οργανογράμματος, διαχείριση αναγκών στελέχωσης (ποσοτικές και ποιοτικές), διαχείριση αμοιβών, διαχείριση αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, διαχείριση απόδοσης και αξιολογήσεων υπαλλήλων, διαχείριση μετακινήσεων και άλλων υπηρεσιακών παροχών, καθορισμός στοιχείων κόστους υπαλλήλων, διαχείριση διαδρομών καριέρας και σταδιοδρομίας υπαλλήλων, διαχείριση θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας υπαλλήλων, διαχείριση διοικητικών μεταβολών υπαλλήλων, διαχείριση κινητικότητας υπαλλήλων

7.Υπηρεσίες Αυτοδιαχείρισης των υπαλλήλων.
Ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου παρέχει μια σειρά από διευκολύνσεις στους υπαλλήλους. Η υπηρεσία ονομάζεται αυτοδιαχείριση υπαλλήλων (employee self service) και για τις ανάγκες του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου σχεδιάζεται να υλοποιηθούν μια δέσμη εφαρμογών που να αφορούν στα επόμενα θέματα: Επικαιροποίηση στοιχείων βασικού αρχείου υπαλλήλων, παρουσίες και απουσίες, αιτήσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, αξιολογήσεις υπαλλήλων και μετακινήσεις.Κοινωνία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιτάχυνση αξιόλογησης, αναβολή απολύσεων στο Δημόσιο 
 
 
σχόλια (104)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
   
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΝΕΤ..... | 04/07/2012 09:29
  ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΛΑΘΟΣ....3.700.000 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΧΕΙ Η ΙΤΑΛΙΑ....ΚΑΙ ΟΧΙ 1.500.000 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ...
  ΓΙΩΡΓΟΣ
  απάντηση82
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Aparetita Dikeologitika proslipsis | 04/07/2012 08:40
  THELHS NA GYNIS DIMOSIOS IPALILOS,TOTE NA PAS NA FERIS IPOGRAFI APO TON PAPA POU PANTREPSE TON PAPOU SOU. MPAGLAMADES
  y.c
  απάντηση12
   
   
   
  εκ των έσω | 03/07/2012 18:47
  Κάνω άμισθη πρακτική σε δημόσια υπηρεσία και παράλληλα κι ένα "καλό μεταπτυχιακό". Στην υπηρεσία ζήτησα άδεια 2 ημέρες πριν την εξεταστική (υπό κσ τη δικαιούμουν εξάλλου) και μου την αρνήθηκαν λέγοντάς μου ότι εδώ "ήρθα για να μάθω." και "δεν μπορεί ο καθένας να φεύγει όποτε θέλει γιατί είμαστε σοβαρή υπηρεσία" Αντιθέτως, μόνιμη δημόσια υπάλληλος πήρε άδεια 1 μήνα μετ αποδοχών για να δώσει εξετάσεις Β λυκείου. Επιπλέον, νεοδιορισμένος πρότεινε να φτιάξει ένα ενδοϋπηρεσιακό σύστημα, ώστε να επικοινωνούν μεταξύ τους οι υπάλληλοι και να μην γίνεται μπαλάκι ο πολίτης και οι "παλαίουρες" του είπαν: "ε, ασ τους να ταλαιπωρηθούν κι αυτοί λιγάκι". Ακόμα, κανείς εκτός από μένα στο τμήμα δεν γνωρίζει αγγλικά, γιατί όπως λένε "είμαστε ελληνική υπηρεσία και δεν υποχρεούμαστε να γνωρίζουμε ξένες γλώσσες." Μια ηλικιωμένη κυρία που δεν γνώριζε γράμματα ζήτησε από την υπάλληλο να της συμπληρώσει μια αίτηση κι εκείνη της είπε "αν δεν ξέρετε να μην έρχεστε εδώ". Φυσικά και τη βοήθησα και συγνώμη της ζήτησα.Το πιο εκνευριστικό απ όλα όμως, είναι να έρχεται ένας πολίτης και να μην τον κοιτάνε στα μάτια, πράγμα που θεωρώ άκρως αντικοινωνική συμπεριφορά. Αν απολυθούν κάποιοι, ας είναι αυτοί που διορίστηκαν τις βρώμικες δεκαετίες 80 και 90. Τα νέα παιδιά που είναι εκεί με ΑΣΕΠ, παν/μιο, ξένες γλώσσες και γνώση Η/Υ, αφήστε τα. Εγώ προσωπικά μετά το τέλος της πρακτικής μου, ούτε απ' εξω δεν θα περνάω. Η μόνη λύση είναι να βάλουμε πτυχιακούς φοιτητές (ο Μπέης το είχε προτείνει) στις αντίστοιχες υπηρεσίες (εφορίες, δικαιοσύνη κλπ) να κάνουν υποχρεωτική πρακτική πχ για 1 6μηνο. Το ξέρω, ακούγεται σαν δουλία αλλά είναι η μόνη λύση. Ένας νέος τελειόφοιτος ΑΣΟΕΕ ή νομικής είναι αποτελεσματικότερος από έναν του γυμνασίου ή του λυκείου. Και μόλις εξοικονομηθούν χρήματα για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού, να σταματήσει. Προκειμένου να εκλείψουν οι καταστάσεις που είδα, κι εγώ κι άλλοι νέοι άνθρωποι θα μπορούσαμε να δαθέσουμε μέχρι κι έναν χρόνο άμισθης εργασίας.
  Και λίγα λέτε...
  απάντηση341
  Απαντήσεις  3 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Αυτοί φταίνε... | 03/07/2012 17:23
  Από την εποχή της βύθισης του Τιτανικού, για ΟΛΑ τα δεινά της ανθρωπότητας φταίνε αυτοί οι τρισκατάρατοι δημόσιοι υπάλληλοι.
  Κς
  απάντηση1722
   
   
   
  ΝΕΤ | 03/07/2012 17:06
  ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΣΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΑ ΟΤΙ ΟΙ ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΕΧΟΥΝ 1500000 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ !!! ΩΡΑΙΑ ΠΟΣΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΣΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΛΙΓΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΛΥΣΟΥΜΕ??? ΠΟΙΑ Η ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ? ΣΑΣ ΞΕΦΥΓΕ ΚΑΙ ΛΕΤΕ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΕΤ? E ΡΕ ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ.
  koroido ellhnos
  απάντηση279
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Μια εικονα χιλιες λεξεις | 03/07/2012 16:42
  Σήμερα πηγα στο γενικο λογιστηριο τμημα συνταξεων και το θαυμα ηταν πραγματικοτητα.Στην αιθουσα Δ Υ μπροστα σε οθονες Εδιναν πληροφοριες και λυσεις σε ασφαλισμενους εντος δευτερολεπτων ουρές απο αγανακτισμένους ταλαίπωρους πουθενά απο την χαρά μου αναφώνησα θαύμα θαύμα , μ αυτό ήταν και το λάθος μου γιατί ξύπνησα
  mpatsokos
  απάντηση305
   
   
  Πολυ ρομαντικος εισαι κ.task force....... | 03/07/2012 15:06
  Τα ιδια ελεγε και ο Παλαιολογος πριν πεσει η Πολη. Ποσους τονους βλακας πρεπει ναναι καποιος για να πιστεψει οτι ενα κρατος που εκανε 40 χρονια να διαλυσει, μπορει να σωθει σε 5 μηνες??? Κακομοιρη γκιαουρη, αρματωλε και κλεφτη, εσυ που πουλησες το γαιδαρο και αγορασες cayen, μιλας οδηγωντας και στο κινητο βλαχο, κατσαπλια που εκανες διακοπες με εορτοδανεια, εσυ που αν ησουν πρωθυπουργος ξερωμε τι θακανες. Ακριβως οτι εκαναν και αυτοι που ψηφιζες κλεφταρα. Ελληναρα πονηρουλη που απαιτεις να πληρωνωμε ολοι οι αλλοι εκτος απο σενα. Φουκαρα που εγινες και μελος στο " Δεν πληρωνω" γιατι ετσι σε βολευει. Το πηρες χαμπαρι λαμογιο οτι μετα το 1946 η χωρα χτιζοταν με Σοβιετικα πρωτυπα και αμεσως εγινες ΔΥ. Εγινες ο νεος στρατος κατοχης. Σιγα μη γινεις εσυ ο νεος τυπος ΔΥ. Πολυ ρομαντικος εισαι κ.task force.......
  DOWNN
  απάντηση253
   
   
  Ναι καλά.... | 03/07/2012 15:02
  ...και μετά ξύπνησαν!
  Άντε γειά
  απάντηση132
   
   
   
  όλα τ΄ άλλα είναι ασπιρίνες | 03/07/2012 14:01
  καλός δημόσιος υπάλληλος είναι ο απολυμένος
  Ανώνυμος / η
  απάντηση2513
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Γιατι υπαρχουν ????? | 03/07/2012 13:37
  Εγω προτεινω οι Δημοσιοι Τεμπεληδες (Δημοσιο και ΔΕΚΟ) να πληρωνοντε με Ελληνικα Ομολογα και οχι με χρηματα (EURO). Με αλλα λογια, γαι οτι παραγουνε και οτι υπηρεσιες προσφερουνε, με κατι αντιστοιχο να πληρωνοντε (Ελληνικα Ομολογα). Δηλαδη με ενα ΤΙΠΟΤΑ. Και αυτο, γιατι δεν προσφερουν ΤΙΠΟΤΑ. Υπαρχουν απλος, και μας κοστιζουν πολυ μα παρα πολυ.
  Μας κοστιζουν πολυ, μα παρα πολυ !!!!
  απάντηση288
   
   
  Ωραία, αλλά πού; | 03/07/2012 12:10
  Σε ποια χώρα θα γίνουν όλα αυτά; Τους ήδη υπάρχοντες πελάτες τι θα τους κάνουμε;
  XX
  απάντηση181
   
   
   
  χαχαχαχαχα | 03/07/2012 12:08
  xaxaxaxaxaxa....γελασαμε και σημερα. και ο αραχτος δημ.υπαλληλος που βαριεται να μιλησει(ποσο μαλλον να δουλεψει)που την κοπαναει για ψωνια,καφεδακι,αδειουλες μαιμου που θα ενταχθει;;Ολα αυτα ειναι τοσο ιδανικα για αλλη χωρα ομως.Τον τεμπελη,αγενη,αμορφωτο,απαιδευτο,λουφαδορο,κακομαθημενο,αντιεπαγγελματια,απροθυμο,αλαζονικο ,που εχει συνηθισει να πληρωνεται χωρις να δουλευει,δημ υπαλληλο,που ειναι το 99%τι θα τον κανουμε;;;;;;;;;;;χαχαχαχαχαχαχαχα αντε να γελασουμε και λιγο βρε παιδια.
  yes,they cant.
  απάντηση304
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  ΔΗΜΟΣΙΟ ?????? | 03/07/2012 11:59
  ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ......... ΠΟΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ? ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΑΓΑΖΑ ΓΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓHΤΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΡΙΣΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΑΠ ΕΞΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΩΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ ΣΟΒΑΡΩΝ Η ΜΗ ΛΥΝΕΤΕ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟ ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΗΤΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ.ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ H MONIMOTHTA.KAI H ΚΟΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
  KORIDO ELLΗNOS
  απάντηση224
   
   
  Και το αφεντικο σου ιδιωτικε υπαλληλε παιρνει 5 φορες περισσοτερα απο εσενα | 03/07/2012 11:53
  Και το αφεντικο σου ιδιωτικε υπαλληλε παιρνει 5-10 φορες περισσοτερα απο εσενα. Γιατι δεν φωναζεις να απολυθει; Αλλο να ζηταμε αξιοκρατια και αλλο να ζηταμε ομαδικη τιμωρια των ΔΥ. Βρειτε αυτους που δεν αξιζουν, μην ψηφιζετε αυτους που τους διορισαν (πχ. Σταικουρας σημερινος αν. υπουργος Οικονομικων ) και μετα φωναξετε οσο θελετε.
  AZ
  απάντηση1815
   
   
  Αναρωτιεμαι εαν ενα αποκρουστικο εργασιακα δημοσιο θα κανει καλυτερα τη δουλεια του | 03/07/2012 11:35
  Αναρωτιεμαι εαν ενα αποκρουστικο εργασιακα δημοσιο θα κανει καλα τη δουλεια του. Παει για βραβείο worst workplace εάν εφαρμοστούν αυτά που γράφονται γύρω γύρω. Νομίζω ότι μακροπρόθεσμα τα αποτελέσματα θα είναι τραγικά. Όσοι είναι άξιοι και έχουν προσόντα θα φύγουν μόνοι τους. Σκατά υπηρεσίες θα παρέχει πάλι το δημόσιο. Ο σημερινός νεοεισερχόμενος μέσω ΑΣΕΠ θα τραβήξει της ελιάς τα πάθη για 10ετίες για να φτάσει εκεί που ήταν ο μισθός του νεοεισερχόμενου το 2009. Έχει ανακαλύψει η τρόικα μέθοδο για ομαδική διαγραφή της μνήμης των ΔΥ :
  AZ
  απάντηση417
   
   
  νέο δημόσιο | 03/07/2012 11:17
  Ωραία όλα αυτά που γράφετε! Πού θα εφαρμοστούν ή μάλλον ποιος θα τα εφαρμόσει!Ποιος θα κάνει αξιολόγηση δίκαιη!!! του προσωπικού; Στην υπηρεσία μου (βρίσκομαι σε άδεια αυτές τις μέρες) η προϊσταμένη αξιολογεί με καλύτερο βαθμό τις κολλητές της που θεωρούν το Δημόσιο μαγαζάκι τους και έρχονται και φεύγουν όποτε θέλουν και εμένα που είμαι αξιολογημένος υπάλληλος απο το ΑΣΕΠ και έχω και δύο επαίνους από δύο διαφορετικούς Υπουργούς με υποβιβάζει. Όπως με υποβίβασε - εμένα και όλους σαν εμένα με μεταπτυχιακά και διδακτορικά- ο μεγάλος πολιτικός ανήρ της προηγούμενης κυβέρνησης κατατάσσοντάς με στο Δ΄Βαθμό με 1000 ευρώ καθαρά και αποκλείοντάς με από θέσεις ευθύνης στις οποίες σύμφωνα με το μεγάλης έμπνευσης ΠΑΣΟΚικό Eνιαίο Φτωχολόγιο ευνοούνται αυτοί που προσελήφθησαν πριν απο 23 χρόνια και δεν έχουν ποτέ αξιολογηθεί!! αν θέλουμε τέτοιο Δημόσιο Τομέα και τέτοιους Υπαλλήλους τότε κλαύτα Χαράλαμπε.
  Αλιεύς
  απάντηση163
   
   
   
  Νέο Δημόσιο, αλλά και Νέοι πολίτες. | 03/07/2012 09:42
  Να καταργηθεί η μονιμότητα. Να καθιερωθούν αξιολογήσεις. Να μειωθούν κι άλλο οι μισθοί. Όλα Ο.Κ. Ποιος όμως θα ελέγχει και θα κοντρολάρει τον πολίτη με την νοοτροπία "έλα τώρα, κάνε ότι δε βλέπεις!" ή "το δικό μου πρόβλημα είναι το πιο επείγων!" ή "θα κάνεις ο,τι σου λέω!" ή "θα δεις τι θα σου κάνω!";;; Νομίζετε πως δεν υπάρχουν τέτοιοι; Υπάρχουν και μάλιστα είναι ουκ ολίγοι! Και τους αξιολογητές, ποιος θα τους αξιολογεί και θα τους ελέγχει αυτούς; Αν γίνουν όλα στα τυφλά και στα γρήγορα το αποτέλεσμα θα είναι το αντίθετο από το προσμενόμενο και μάλιστα με πολύ μεγάλο ανθρώπινο κόστος. Μηχανοργάνωση θέλει το Δημόσιο πρώτα από όλα! Να μπορείς με το πάτημα 10 κουμπιών να τα έχεις όλα μπροστά σου και να τα ελέγχεις. Μετά η μείωση των υπαλλήλων θα έρθει από μόνη της και με πιο φυσικό τρόπο. Εγώ ως ΔΥ υπάλληλος θέλω το Κράτος μου να λειτουργεί όχι απλώς καλύτερα, αλλά ΑΡΙΣΤΑ! Παλεύω όμως κάθε μέρα με λάθος νοοτροπίες όχι απλώς συναδέλφων, αλλά και προϊσταμένων (όλων των κλιμακίων και βαθμίδων), όπως όμως και πολιτών, οι οποίοι οι ίδιοι με τις συμπεριφορές τους εκτρέφουν πολλές φορές το Σύστημα... Την καλημέρα μου!
  Free
  απάντηση698
  Απαντήσεις  2 | Εμφάνιση όλων
   
   
   
  δουλεια | 03/07/2012 09:35
  Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί όλοι ασχολούνται με τις απολύσεις 150.000 Δ.Υ και κανένας για το 1.000.000 ανέργους του Ιδιωτικού Τομέα. Να ΑΠΟΛΥΘΟΥΝ εδω και τώρα που νομίζουν ότι είναι το τσιφλίκι τους η όποια δημόσια υπηρεσία. Πληρώνονται να εξυπηρετούν τους πολίτες και όχι την λογική απο την απάντηση του μυνήματος του ή της aa. Δεν θέλω μονίμως σε μία δημόσια υπηρεσία να ξαναακούσω ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ!!!! Βαρέθηκα.!!!!!!
  Αθηνά
  απάντηση6228
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Η φωτογραφία | 03/07/2012 01:48
  ...που βάζετε πάντως, με υπολογιστές του '95 αποπνέει τοση απογοήτευση που, καλα το άρθρο, ας μην το διαβάσω, αλλα δείχνει και ΤΙ θα είναι η μεταρύθμιση...
  Στέφανος Ρώτας
  απάντηση187