από metereologos.gr
Κυριακή 22 Ιουλίου 2018
 

Αντισυνταγματικοί οι νόμοι για τα εργασιακά - αντίθετοι με το ευρωπαϊκό δίκαιο

Η απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με την απόφαση του ΣτΕ
Αντισυνταγματικοί οι νόμοι για τα εργασιακά - αντίθετοι με το ευρωπαϊκό δίκαιο
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

Αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) αλλά και αντίθετη στις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας κρίθηκαν, με μια απόφαση των πολιτικών δικαστηρίων, που ανατρέπει τα έως σήμερα δεδομένα, οι δύο μνημονιακοί νόμοι 3833/2010 και 3845/2012 που επέβαλαν μείωση των αποδοχών, των επιδομάτων, κ.λπ. των εργαζομένων στο Δημόσιο τομέα. 

Είναι η πρώτη απόφαση των πολιτικών δικαστηρίων που έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι οι μνημονιακοί περιορισμοί στις αποδοχές, δώρα, κ.λπ. των εργαζομένων είναι συμβατοί με τις επιταγές του Συντάγματος και την Ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. 

Ειδικότερα, η απόφαση αναφέρει ότι τόσο ο νόμος 3833/2010 που αφορά τα επείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της δημοσιονομικής κρίσης, όσο και ο νόμος 3845/2012 για τα μέτρα εφαρμογής του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό ταμείο (ΔΝΤ), είναι αντίθετοι στα άρθρα 4, 22, 23, 25, 28 και 106 του Συντάγματος, στο άρθρο 11 της ΕΣΔΑ και στις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας 151/1978 και 14/1981. 

Υπογραμμίζεται στη δικαστική αυτή απόφαση ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν σε βάρος των εργαζομένων πραγματοποιούν ανεπίτρεπτη επέμβαση στη συλλογική αυτονομία με αποτέλεσμα να καταλύουν τα άρθρα 22 και 23 του Συντάγματος, ενώ δεν συνοδεύονται από αντισταθμιστικά μέτρα, όπως είναι η μείωση των τιμών και των φόρων. Αντίθετα, μάλιστα, προσθέτει η απόφαση, επιβλήθηκαν φοροεισπρακτικού χαρακτήρα μέτρα. 

Ακόμη, σημειώνεται στην δικαστική απόφαση, ότι παραβιάζεται και το άρθρο 4 του Συντάγματος (περί ισότητας), καθώς έγινε μείωση ίδιου ύψους στις αποδοχές τόσο των υψηλόμισθών όσο και των χαμηλόμισθων. 

Η επίμαχη απόφαση δημοσιεύθηκε στο νομικό περιοδικό «Επιθεώρησης Εργατικού Δικαίου» (τεύχος 10/2012) και είναι του Ειρηνοδικείου Αθηνών (599/2012) με ειρηνοδίκη τη Σταυρούλα Κουτρουβίδα. Στη Δικαιοσύνη είχαν προσφύγει οι εργαζόμενοι στην Ανώνυμη Εταιρεία ΣΤΑΣΥ» (πρώην ΑΜΕΛ Α.Ε.) η οποία είναι θυγατρική της «Αττικόν Μετρό Α.Ε.» και ανήκει στον Δημόσιο τομέα. 

Κατ' αρχάς αναφέρεται στην απόφαση:

«Συνεπάγεται ότι η επέμβαση στη συλλογική αυτονομία πρέπει να συνιστά μέτρο όλως εξαιρετικό και να μην υπερβαίνει μία εύλογη χρονική περίοδο, να συνοδεύεται δε από επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία του επιπέδου ζωής των εργαζομένων, τηρουμένης, σε κάθε περίπτωση, της αρχής της αναλογικότητας, η οποία αποτελεί συνταγματικό περιορισμό των νομοθετικών περιορισμών των συνταγματικών θεμελιωδών δικαιωμάτων, επιτάσσοντας ότι μεταξύ του νόμιμου σκοπού που επιδιώκει ένας περιορισμός του δικαιώματος και του συγκεκριμένου περιορισμού πρέπει να υπάρχει εύλογη σχέση. 

Η εφαρμογή της αρχής αυτής θεμελιώνεται αφενός στο εσωτερικό μας δίκαιο -και συγκεκριμένα στο άρθρο 25 παράγραφος 1δ' του Συντάγματος- και αφετέρου στις διατάξεις της ΕΣΔΑ για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, που έχει κυρωθεί από τη χώρα μας με τον Ν. 53/1979 και δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος έχει υπερνομοθετική ισχύ. 

Έτσι, σε περίπτωση μείωσης αποδοχών και επιδομάτων, πρέπει να εξετάζεται η αναλογικότητα του μέτρου προς τον επιδιωκόμενο σκοπό δημοσίου συμφέροντος και να τηρείται η προϋπόθεση ότι τα μέτρα δεν επιφέρουν δυσανάλογη προσβολή, εν όψει του επιδιωκόμενου σκοπού, σε συνταγματικά δικαιώματα και αγαθά, σε καμία περίπτωση δε δεν δικαιολογείται να καταλύονται θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος (22 παρ. 2 και 23 παρ. 1)». 

Στη συνέχεια η κυρία Κουτρουβίδα κάνει αναφορά στο άρθρο 106 του Συντάγματος που λέει ότι μπορεί χάριν του εθνικού συμφέροντος να περιοριστεί η συλλογική αυτονομία που καθιερώνεται με το άρθρο 22 του Συντάγματος για περιορισμένο και εύλογο όμως χρονικό διάστημα και πάντα τηρώντας την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και τις διατάξεις της ΕΣΔΑ. 

Στην προκειμένη περίπτωση, υπογραμμίζει η ειρηνοδίκης, και αν ακόμη δεχθούμε ότι οι περιορισμοί αυτοί τέθηκαν χάριν του εθνικού συμφέροντος, εκτός του ότι δεν είναι συμβατοί με τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας, επιφέρουν «δυσμενείς για τους εργαζόμενους τροποποιήσεις, χωρίς να εγγυώνται ότι ο περιορισμός των συλλογικών διαπραγματεύσεων έχει περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, ώστε να είναι συνταγματικά ανεκτή η επέμβαση στη συλλογική αυτονομία, με αποτέλεσμα να καταλύονται στην πραγματικότητα οι επίμαχες συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Συντάγματος». 

Ακόμη, αναφέρεται στην δικαστική απόφαση:

«Η αιτιολογία της αναγκαιότητας για τη λήψη των επίδικων μέτρων που αφορούν τις μειώσεις των αποδοχών και επιδομάτων των εργαζομένων που προβλέπονται, χάριν του δημοσίου συμφέροντος, είναι προφανώς ελλιπής, λαμβανομένου υπ' όψιν ότι τα μέτρα αυτά καταργούν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ουσιαστικά την συνδικαλιστική ελευθερία και συλλογική αυτονομία, είναι δε αντίθετα με τις Διεθνείς Συμβάσεις, που έχει συνάψει η Ελλάδα και που δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος έχουν αποκτήσεις υπερνομοθετική ισχύ».

Ως προς την μείωση των αποδοχών και τα φοροεισπρακτικά μέτρα αναφέρει η ειρηνοδικειακή απόφαση: 

«Κατά συνέπεια, με τα επίδικα μέτρα παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, καθώς, εκτός από την παραπάνω ανεπίτρεπτη μονιμότητα του χαρακτήρα τους, δεν βρίσκονται σε αντιστοιχία με τον επιδιωκόμενο σκοπό, ούτε συνοδεύονται με αντισταθμιστικά μέτρα (μείωση τιμών, άμεσων και έμμεσων φόρων κ.λπ.) και εγγυήσεις για την προστασία ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού της χώρας. 

»Αντίθετα, όπως είναι γνωστό, επιβάλλονται στους πολίτες ταυτόχρονο με μία σειρά ιδιαίτερα σκληρών φοροεισπρακτικών μέτρων που προβλέπουν μείωση ή κατάργηση αφορολόγητων ορίων και τα οποία πλήττουν τις πλέον ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, την προστασία των οποίων έπρεπε να εγγυώνται και να διαφυλάττουν». 

Επιπρόσθετα, συνεχίζει η δικαστική απόφαση, είναι προφανές ότι η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 5 του Ν. 3833/2010, σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται μείωση των αποδοχών των εργαζομένων που υπάγονται στη ρύθμιση του εν λόγω άρθρου κατά γενικευμένο ποσοστό 7%, καθώς και των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας κατά επίσης γενικό ποσοστό 30%, αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους. 

»Η μείωση των αποδοχών και των ως άνω επιδομάτων κατά το ίδιο γενικό ποσοστό που καταλαμβάνει τόσο τους υψηλόμισθους όσο και τους χαμηλόμισθους εργαζομένους αντίκειται στην ανωτέρω διάταξη και οδηγεί τους μεν υψηλόμισθους στο να εξακολουθούν να διατηρούν ένα ικανοποιητικό και αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, ενώ τους χαμηλόμισθους, οι οποίοι αποτελούν ένα ιδιαίτερα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, το οποίο στο όνομα του γενικού συμφέροντος έπρεπε να προστατεύεται, τους οδηγούν στην κοινωνική και οικονομική εξαθλίωση, αφού εκμηδενίζουν στην ουσία τις αποδοχές τους και τους αναγκάζουν, κατά παράβαση της ως άνω διάταξης, να συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη κατά φανερή αναντιστοιχία με τις δυνάμεις τους, ενισχύοντας δε την άποψη ότι η αιτιολογία της λήψης των οριζόμενων με τις ένδικες διατάξεις μέτρων που εδράζεται στο δημόσιο συμφέρον είναι προβληματική και ελλιπής».


Κοινωνία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επικροτεί ο ΔΣΑ την απόφαση του Ειρηνοδικείου για τα εργασιακά 
 
 
σχόλια (49)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  λεφτά να βρεθούν | 02/07/2012 19:28
  Η κυρία ειρηνοδίκης, τσατισμένη που δεν μπορεί να αγοράσει καινούργιο ντιβανομπάουλο, αποφάσισε να αυξήσει τους μισθούς και τα επιδόματα... Στην παλαβή ελλάδα οικονομική πολιτική ασκούν οι ειρηνοδίκες. Δεν με νοιάζει που θα βρεθούν τα λεφτά, εμείς θέλουμε αυξήσεις.... Μη χειρότερα...
  φαταουλας
  απάντηση99
   
   
  ΔΙΑΠΛΟΚΗ | 02/07/2012 18:56
  ΑΥΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΟΤΑΝ ΑΦΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΑ ΣΥΡΙΖΑΚΙΑ ΝΑ ΔΙΒΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΚΕΙΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ. ΚΑΝΤΕ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΟΣΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΝΑ ΦΡΙΞΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
  THEO GREEK
  απάντηση212
   
   
  Όπα ρε | 02/07/2012 17:59
  Δεν αφήνουμε τις μεγαλοστομίες και την ψευτοδημοκρατική μπουρδολογία. Αν δεν έχει λεφτά ο ιδιωτικός τομέας να συντηρεί τόσο μεγάλο δημόσιο τομέα, αποφασίζεις τι θα κόψεις, αλλιώς δανείζεσαι διαρκώς ως κράτος, τον συντηρείς με δανεικά, διορίζεις ρουσφετολογικά και μαζικά και τον μεγαλώνεις κι άλλο, δανείζεσαι ακόμα περισσότερα για να τον συντηρείς, ταυτόχρονα βάζεις περισσότερους φόρους στον ιδιωτικό τομέα για τον ίδιο λόγο και φτάνουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Ακόμα και δίκιο να έχει αυτή η κυρία σε νομικό επίπεδο, τί μπορούμε να κάνουμε στο καθημερινό πρακτικό επίπεδο; Να συνεχίσουμε να ζούμε με την παραπάνω λογική; Μα αυτή είπαμε ότι προϋποθέτει δανεικά και φόρους και αφού αυτά δεν υπάρχουν πια, θα γυρίσουμε υποχρεωτικά σε εθνικό νόμισμα. Και τότε θέλω να δώ πόσο δημοκρατικά θα νοιώθουμε όταν θα πηγαίνουμε μαζί με την Κα Κουτρουβίδα στο super market για να αγοράσουμε την τομάτα 100% πιό ακριβά από σήμερα. Και σίγουρα θα πηγαίνουμε με τα πόδια γιατί ή δεν θα υπάρχει βενζίνη ή δεν θα μπορούμε να αγοράσουμε όση χρειαζόμαστε για τις στοιχειώδεις μετακινήσεις μας. Η κοινωνία είναι πολύ εύκολο να είναι δημοκρατική στα λόγια. Αυτό να καταλάβει η Κα Κουτρουβίδα. Κι αν θέλει να βοηθήσει από την πλευρά της να βάλει καμιά φωνή για το καθεστώς αρνησιδικίας που πρακτικά έχει οδηγηθεί ο Έλληνας πολίτης από την ανεξάρτητη αρχή της Δικαιοσύνης. Το πιάσαμε το υπονοούμενο;
  Θοδωρής Ζαρέτος
  απάντηση1010
   
   
  χα χα χα χα, απεφάνθη η ειρηνοδίκης | 02/07/2012 14:42
  Ώστε έτσι έ; Είναι αντισυνατγματικοί οι νόμοι. Εκτός του ότι η συγκεκριμένη διακστική απόφαση έχει και συνέχεια στα δικαστήρια, ας πούμε ότι δεν είχε. Ας πούμε ότι ήταν τελεσίδικη και το κράτος έπρεπε να καταργήσει τους συγκεκριμένους νόμους και να αποκαταστήσει τις αποδοχές των ΔΥ. Από που βρεεεεε. Το κράτος έχει χρεοκοπήσει και΄εχει βγει στη ζητιανιά για τα στοιχειώδη και τίποτα δεν μπορείς να πάρεις από έναν ζητιάνο όσες αποφάσεις και αν εκδόσεις. Εκτός αν στείλουμε την απόφαση στους .... Ευρωπαίους δανειστές μας να μας κόψουν σχετικό κονδύλι. Τι λέτε θα μας τα δώσουν να χρήματα που μας λείπουν;
  Όχι άλλο χαρτί υγείας
  απάντηση1615
   
   
  Ετσι μπράβο | 02/07/2012 13:40
  Τελικά υπαρχουν πολλα χάλια. Ανεξάρτητα με τους τροικανούς, βαζελίνους, σαχλαμαράδες, τσιπρες και λοιπούς, η αλήθεια είναι ότι ο δημόσιος τομέας είναι υπέρογκος, η Ελλάδα δεν παράγει, η φοροδιαφυγή είναι εθνικό σπορ, και τα περιμένουν όλοι όλα απο το κράτος. Αν μπορούσε να συνεχιστεί ο ανεξέλεγκτος δανεισμός, θα συνεχίζονταν, αλλα απο τη στιγμή που η Ελλάδα ανήκει στην ΕΕ και ΟΝΕ, το Σύνταγμα είναι δευτερεύον.
  KR
  απάντηση219
   
   
   
  Σαχλαμάρες | 02/07/2012 13:23
  Δεν υπάρχει κανένας ευρωπαικός νόμος για τα επιδόματα υπαλλήλων και όταν το κράτος είναι ο εργοδότης, μπορεί να καθορίζει τους μισθούς μέσα σε ορισμένα όρια όπως θέλει. Που έμαθε νομικά η κ. δικαστήνα; ή Βγάζομε αποφάσεις όπως μας συμφέρει.
  xenos
  απάντηση2724
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Καλύτερη αρθρογραφία, παρακαλώ | 02/07/2012 12:47
  Δεν είναι η πρώτη φορά που διαφορετικά δικαστήρια βγάζουν διαφορετικές αποφάσεις. Το άρθρο κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να μας ενημερώσει, μια και δεν είμαστε όλοι δικηγόροι, τι γίνεται σ΄αυτή την περίπτωση. Τι μπορεί να γίνει. Ισχύει η απόφαση του ΣτΕ, ή του ειρηνοδικείου; Μπορεί να γίνει έφεση, ή όχι; Πότε μπορεί να βγεί μια τελεσίδικη απόφαση; Ισχύουν οι νόμοι, ή όχι. Όπως είναι το άρθρο, είναι καλό μόνο για να τσακωνώμαστε μεταξύ μας - εγώ έχω δίκιο, όχι, εγώ - χωρίς κανένα όφελος. Επειδή δε υπάρχει η πιθανότητα, ούτε ο αρθρογράφος να ήξερε τι μέλει γενέσθαι, καλό είναι η διεύθυνση της εφημερίδας να πάρει μέτρα για καλύτερη αρθρογραφία. Τόσο δύσκολο δεν είναι.
  Μαμάρ
  απάντηση251
   
   
   
  Ανώτατο δικαστήριο είναι το ΣΤΕ και όχι μιά ειρηνοδίκης... | 02/07/2012 12:22
  Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας που κρίνει την συνταγματικότητα ενός νόμου είναι το συμβούλιο της επικρατείας. Η απόφαση μίας ειρηνοδίκης η οποία αγνόησε την απόφαση του ΣτΕ είναι εκτός πραγματικότητας. Επιπλέον η απόφαση έχει βγει κάμποσο καιρό πριν και αφορά προσφυγή των εργαζομένων του μετρό. Η απόφαση δεν είναι φυσικά τελεσίδικη και αποκλείεται εφετείο να δικαίωση απόφαση που αντιτίθεται σε απόφαση του συμβουλίου της επικρατείας. Αν θυμάστε πριν λίγες εβδομάδες οι συνδικαλιστές του Μετρό έκανα 24η απεργία ζητώντας πίσω όλα τα λεφτά που τους κόπηκαν χρησιμοποιώντας αυτήν την απόφαση ζητώντας μάλιστα να μην εκδικαστεί καν έφεση. Είμαι σίγουρος ότι η απόφαση αυτή θα χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχη δίκη που γίνεται για τις μειώσεις στους μισθούς των δικαστών!
  e.s
  απάντηση2014
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
   
  Να διαχωρισουμε το δημοσιο σε καλο και κακο δημοσιο | 02/07/2012 12:08
  Να διαχωρισουμε το δημοσιο σε καλο και κακο δημοσιο. Καλο δημοσιο ειναι αυτο που εχει διοριστει με ένα σκασμό πτυχία αλλά και προυπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα μεσω ΑΣΕΠ ή άλλους αδιάβλητους μηχανισμούς προ ΑΣΕΠ (δεν γνωρίζω κανένα αλλά τέλος πάντων). Κακό δημόσιο όσοι τρύπωσαν με χαρτάκια βουλευτών, όσοι τα πείρανε από ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ για να παραλάβουν έργα, όσοι ανελίχθηκαν στην ιεραρχία μέσα από το συνδικαλισμό. ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΥ ΩΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ. Αυτό μόνο ένα φασιστικό καθεστώς θα μπορούσε να το επιβάλλει. Να εξαιρεθουν απο ολες τις μειωσεις οσοι μπηκαν μεσω ΑΣΕΠ εχθές και να αναλάβουν κατά προτεραιότητα όλες τις θέσεις ευθύνης.
  AZ
  απάντηση114
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
   
  Κίνημα: Δεν πληρώνω φόρους για Δ.Υ. | 02/07/2012 10:37
  Ήταν πράγματι λάθος η μυώσεις μισθών των δ.υ. Το σωστό θα ήταν να απολυθούν οι 450 χιλιάδες, όπως αρχικά είχαν ζητήσει οι δανειστές μας. Αν είχε συμβεί αυτό οι εναπομείναντες θα είχαν μάθει να σέβονται των Έλληνα πολίτη, που από το υστέρημα του πληρώνονται όλα αυτά τα χρόνια. Όταν βλέπω δ.υ. να επιτίθενται φραστικά στους ιδιώτες, βλέπω την αχαριστία προσωποποιημένη. Έχουν αναρωτηθεί τι θα τους συμβεί αν ο ιδιωτικός τομέας συσπειρωθεί να απαιτήσει απολύσεις; Μην δαγκώνετε το χέρι που σας ταΐζει, γιατί και αυτό με τη σειρά του μπορεί να σας χτυπήσει.
  Ηλιάνα Β.
  απάντηση299
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  ουστ | 02/07/2012 07:52
  Να δοθεί πίσω άμεσα το επίδομα προσέλευσης των δημοσιουπάλληλων. Με τόκο... Αλλωστε από εμάς τους υπόλοιπους θα τα πάρουν για να το δώσουν.... Μήπως όμως και αυτό είναι αντισυνταγματικό κυρία ειρηνοδίκη;
  πολεμοδίκης
  απάντηση3716
   
   
  Ας αρχίσουν οι μηνύσεις!!! | 02/07/2012 06:28
  Κατά παντός υπευθύνου, πού πήγαν τα λεφτά μας; Μηνύσεις για τα χαράτσια που τα 'γράψε στο χοντρό γόνατο του ο Βαζελίνος! ΜΗνύσεις για την κακοδιαχείριση! Μηνύσεις για τα κλεμμένα! Να μας εξηγήσουν στο δικαστήριο τι τα κάνανε - ΝΔ ΠΑΣΟΚ μεταξύ τους να μας εξηγήσουν!
  ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
  απάντηση199
   
   
   
  ακόμη και τώρα ? | 02/07/2012 04:23
  Καλά με τόσο μίσος μεγαλώσατε κάποιοι που κρίνετε αρνητικά την απόφαση ? ! ή έχετε γίνει τόσο φυτά που χειραγωγείστε τόσο εύκολα ? Ναι ! Ο ιδιωτικός τομέας έχει φάει μεγάλη επίθεση. Πολύ μεγαλύτερη από τον Δημόσιο τομέα. Αλλά πάψτε να συμπεριφέρεστε και κυρίως να σκέφτεστε σαν παιδάκια βαριά βαριά στο δημοτικό. Δεν θα κερδίσεις τίποτα αν καταστραφούν κάποιοι παραπάνω άνθρωποι σαν και εσένα. Ο ιδιωτικός τομέας τόσα χρόνια ξεζούμησε το δημόσιο με την πολιτική νομιμοποίηση βεβαίως βεβαίως. Μιλάτε για διαφθορά. Ποιοι είναι εκείνοι που συστηματικά δωροδοκούσαν με μίζες (κι ακόμη το κάνουν) γιατρούς του ΕΣΥ προκειμένου να "σμπρώχνουν" συγκεκριμένα φάρμακα ? Τόσα χρόνια οι ιδιωτικές κλινικές συμβεβλημένες με ταμεία δεν ήταν εκείνες που υπερκοστολούγαν [5 φορές πάνω πχ μια γενική αίματος] ιατρικές εξετάσεις και πράξεις ? Ποιοι βούλιαξαν τα ταμεία ? και το Δημόσιο όμως τα σκάτωσε. Επέτρεψε να κάνουν αποικίες οι κιφήνες, τα ζώα που έχουν κάψει φλάτζα και όλη μέρα κααααααθονται και δεν κάνουν τίποτα. Αφήνωντας άλλους συναδέλφους τους, χωρίς καμία συν-συναίσθηση, να τρελαίνονται προκειμένου να βγάλουν τον όγκο εργασίας. Κάποιοι λιγότεροι βεβαίως με αξιοπρέπεια, αξίες και όνειρα! Σε αυτούς πια κρατιέται ό,τι κρατιέται. Για να μη πω για τη διαφθορά στο Δημόσιο. Όμως δεν θα είμαστε εμείς καλύτερα αν καταστραφούν λίγοι άνθρωποι παραπάνω από το Δημόσιο. Να θυμάστε ένα πράγμα. Μας παίρνει ο διάολος! ... και μας παίρνει όλους μαζί! Αυτή η αντιπαλότητα είναι η αχείλιος πτέρνα μας. Γι'αυτό και φροντιζουν να την κρατάνε ζωντανή και να τη φουντώνουν... Ξεκολλάτε λοιπόν ! ΑΝΕΡΓΗ Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός, στην πιο παραγωγική μου ηλικία!... και άει σιχτήρ γιατί και εγώ έχω θυμό
  φρόντισε να γνωρίσεις τον εχθρό σου
  απάντηση4229
  Απαντήσεις  2 | Εμφάνιση όλων
   
   
   
  Αντισυνταγματικοί οι νόμοι για τα εργασιακά | 02/07/2012 00:53
  Poly swsta. Sas plirwnw to aeroporiko eisitirio na pate sto Berolino, kyria mou, na ta peite xyma tis kas Merkel. Gia na mathei na kanei koumanto stis tsepes mas. I palio- Germanida tsigkouna. An thelete malista vgazw eisitirio kai tou Tsipra na sas symparastei...
  XT
  απάντηση1415
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
   
  Συγχαρητήρια στη κ. Κουτρουβίδα... | 01/07/2012 22:52
  Δεν γνωρίζω ποια τύχη θα ακολουθήσει την απόφασή της, όμως νομίζω πως η ίδια έκανε το καθήκον προστατεύοντας τον πολίτη λειτουργώντας μέσα στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων. Οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα, όχι μόνο μας πηδάνε, αλλά δεν μπαίνουν καν στον κόπο του να σεβαστούν τους νόμους και τις ρυθμίσεις που οι ίδιες έχουν επιβάλει. Και φυσικά νοιώθω έντονο τον πειρασμό, να στείλω τα αγωνιστικά μου χαιρετίσματά μου στην δικαστική ελίτ του Συμβούλιου της Επικρατείας, που μου δίνει κάθε δικαίωμα να πιστεύω πως σε τελική ανάλυση δεν είναι παρά μια επίορκη κλίκα γεροπαραλυμένων υποχειρίων του συστήματος. Τελικά στην Ελληνική δικαιοσύνη, άνθρωποι του αναστήματος των Τερτσέτη, Πολυζωΐδη αλλά και γιατί όχι του Σαρτζετάκη, κατά καιρούς σώζουν την άσκημή της εικόνα. Α! και κάτι ακόμα. Κάτω τα χέρια από τη κ. Κουτρουβίδα, αν την πειράξουν...
  θα γίνει το έλα να δεις...
  απάντηση3428
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Mηνύσεις κατά παντός υπευθύνου! | 01/07/2012 22:25
  Όχι να χαρατσώνουν εκεί που τους περνάει, ξεδιάντροποι του ΠΑΣΟΚ κσι της ΝΔ! Ας βάλουν το χέρι στην τσέπη τα λικόρνια της Βολής!! ΠΟυ τσεπώνουν 15,000 τόσα ΧΙΛΙΑΡΙΚΑ ΤΟ ΜΗΝΑ σε ΕΥΡΩ!!! Εγώ ούτε το χρόνο δεν τα αγγίζε και κόβουν από μένα ενώ δεν αγγίζουν τα κοράκια!!! Άντε από δω ξεφτίλες.
  Μηνύσεις μηνύσεις μηνύσεις
  απάντηση167
   
   
  Μονο οι Γερμανοι εχουν συνταγμα. | 01/07/2012 22:06
  Μονο οι Γερμανοι εχουν συνταγμα. Το συνταγματικο δικαστηριο της Γερμανιας μπορει να μπλοκαρει ακομα και αποφασεις της ΕΕ. Της Ελλαδας τα δικαστηρια δεν μπορουν να δικασουν ουτε τους υπευθυνους του σκανδαλου της Siemens. Ποσο μαλλον να κρινουν αντισυνταγματικα τα μνημονια και τους εφαρμοστικους νομους. ΤΟ ΠΙΟ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΠ'ΟΛΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΝ !
  AZ
  απάντηση249
   
   
  Δικαιοσύνη Ελληνική στα παλαιά υποδήματα της κυβέρνησης. | 01/07/2012 21:44
  Η Ελληνική Δικαιοσύνη στα παλαιά υποδήματα της κυβέρνησης. Οι διεφθαρμένες κυβερνήσεις θέλουν χειραγωγημένη δικαισύνη, για να ζει και βασλεύει ανενόχλητη η διαφθορά τους. Η Σταυρούλα Κουτρουβίδα είναι η φωτεινή έξαίρεση. Όσο για τους ανόητους που θέλουν να θεωρούν την κρίση με αντιπαράθεση δημ. υπαλλήλων και ιδιωτικών υπαλλήλων, υπάρχει λύση, να γίνει η δικαιοσύνη ιδιωτική να την αναλάβει η ΑΕ Χριστοφοράκος - Τσοχατζόπουλος και ΣΙΑ, ή καλύτερα να γυρίσουμε στην δικαιοσύνη των αγάδων της τουρκοκρατίας. Για αυτό το Σύνταγμα που κατάντησε κουρελόχαρτο, χύθηκε αίμα και έστειλε στην φυλακή τον Κολοκοτρώνη. Γραικύλοι, εθελόδουλοι, ραγιάδες
  Λευτέρης
  απάντηση2015
   
   
  Δεν πάμε καλά! | 01/07/2012 21:35
  Ειρηνοδικης vs Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν πάμε καλά σ' αυτή τη χώρα!
  Σάκης Σαμαράς
  απάντηση3416