από metereologos.gr
Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018
 

51 νέες θέσεις στον Δήμο Πατρέων

Υποβολή αιτήσεων έως τις 6 Οκτωβρίου
51 νέες θέσεις στον Δήμο Πατρέων
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

Αθήνα Την πρόσληψη 51 υπαλλήλων, με οκτάμηνη σύμβαση, προωθεί ο Δήμος Πατρέων.

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους έως τις 6 Οκτωβρίου.

Θα προσληφθούν:

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ)  2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΩΝ (Ελαστικοφόρος Φορτωτής JCB)  2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ  2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  6
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  31
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ)  4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  4

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πατρέων, Παντανάσσης 30, Τ.Κ.26221 ΠΑΤΡΑ – Ν. Αχαΐας, απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κ. Μεταξά Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 2610 966322-223-224).

 

 

 

 
Κοινωνία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
-