από metereologos.gr
Δευτέρα 23 Απριλίου 2018
 
 

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση του κράτους

Καταργούνται περίπου το 1/3 των Διευθύνσεων, αυτοτελών ή μη τμημάτων και σχεδόν το σύνολο των αυτοτελών ή μη γραφείων
Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση του κράτους
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

Κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την αναδιοργάνωση των υπουργείων και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτά. «Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου», όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, «είναι η ορθολογική αναδιάρθρωση των διοικητικών δομών των Υπουργείων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με βάση σύγχρονες αρχές οργάνωσης, όπως η αρχή της επικουρικότητας, η αρχή της ελάχιστης διάσπασης των αρμοδιοτήτων και της αποφυγής των επικαλύψεων, ώστε να υπηρετούν αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα το δημόσιο συμφέρον και τους πολίτες».

(Διαβάστε την αιτιολογική έκθεση και το νομοσχέδιο τις μειώσεις υπηρεσιών και την έκθεση συνεπειών της ρύθμισης).

Με το νομοσχέδιο αναδιοργανώνονται 11 από τα 15 Υπουργεία, οι Γενικές Γραμματείες Μέσων Ενημέρωσης και Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και τα μεγάλα νομικά πρόσωπα, ΟΑΕΔ, ΟΓΑ και Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), καθώς και ορισμένα μικρότερα. Η αναδιοργάνωση εκτός από τις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων περιέλαβε και τις περιφερειακές τους υπηρεσίες, τις οποίες σε πολλές περιπτώσεις τις ενοποίησε.

Σημειώνεται ότι από την κατάργηση των 1.894 οργανικών μονάδων και τη μείωση του αριθμού των επιδομάτων για θέσεις ευθύνης αναμένεται να εξοικονομηθούν 6.211.200 ευρώ κατ' έτος. Η ελάφρυνση του προϋπολογισμού θα είναι πολύ μεγαλύτερη αν συνυπολογισθούν τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, π.χ. από τον περιορισμό του εξοπλισμού και των γραφείων Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Γενικών Δ/ντών και Δ/ντών, οι θέσεις των οποίων καταργούνται με το παρόν νομοσχέδιο. νόμου.

Με το νομοσχέδιο μειώνονται οι οργανικές μονάδες των Υπουργείων και των φορέων που αναδιοργανώνονται σε ποσοστό που αγγίζει το 40%, κατά μέσο όρο. Ειδικότερα καταργούνται 6 Γενικές Γραμματείες και 8 Ειδικές Γραμματείες, 12 Γενικές Διευθύνσεις, 326 Διευθύνσεις, 1 υποδιεύθυνση, 52 αυτοτελή τμήματα, 1.369 τμήματα, 83 αυτοτελή γραφεία και 317 γραφεία. Από τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτει ότι καταργούνται περίπου το 1/3 των Διευθύνσεων, αυτοτελών ή μη τμημάτων και σχεδόν το σύνολο των αυτοτελών ή μη γραφείων.

Με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου επιτυγχάνεται και ο από ετών επιδιωκόμενος στόχος της ενιαίας διοικητικής υποστήριξης των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών του υπουργείου από μία μονάδα υποστηρικτικού χαρακτήρα του οικείου υπουργείου. Από την επίτευξη του στόχου αυτού, θα ωφεληθεί ο συντονισμός μεταξύ υπουργείων και εξαρτώμενων από αυτά υπηρεσιών στο επίπεδο άσκησης των πολιτικών, οι οποίες θα ασκούνται με πιο συνεκτικό τρόπο, αλλά και στο επίπεδο της διοικητικής λειτουργίας όπου θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, θα εξοικονομηθούν πόροι και θα προκύψουν συνέργιες.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η μεταρρύθμιση αυτή για τα Υπουργεία που έχουν προκύψει από ενοποίηση, όπως το ΥΠΕΚΑ, το ΥΠΟΜΕΔΙ κ.λπ. Ορισμένα από τα νέα Υπουργεία που προέκυψαν από τις πρόσφατες συγχωνεύσεις και την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων τους, όπως το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θα λειτουργήσουν πολύ αποτελεσματικότερα μόνον εφόσον αποκτήσουν νέους Οργανισμούς.

Παράλληλα το νομοσχέδιο εισάγει μια δέσμη καινοτομιών και βελτιώσεων στην οργάνωση και λειτουργία του πυρήνα της Δημόσιας Διοίκησης, δηλ. των υπουργείων με την κατάργηση μη αναγκαίων διοικητικών δομών όλων των διοικητικών επιπέδων, τη συγχώνευση δομών που έχουν παρεμφερή ή επικαλυπτόμενη λειτουργία και τη δημιουργία λειτουργικών συνεργιών, την απλούστευση των δομών με τη μείωση των ιεραρχικών επιπέδων.

Η αναδιοργάνωση των υπουργείων επιβαλλόταν και από έναν επιπλέον λόγο: Την παλαιότητα των Οργανισμών τους. Πολλά υπουργεία λειτουργούν με τους ίδιους -κατά βάση- οργανισμούς από τη δεκαετία του 1980, ορισμένα και με παλαιότερους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι: το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων διέπεται κατά βάση από τις οργανικές διατάξεις του Π.Δ. 147/1976, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από το Π.Δ. 320/1988, το Υπουργείο Εσωτερικών από το Π.Π. 49/1988, το ΥΠΕΚΑ από το Π.Π. 51/1988, το Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από το Π.Δ.368/1989 κ.λ.π.

Στο διάστημα βέβαια αυτό, δεν σταμάτησαν τα υπουργεία να τροποποιούν τους οργανισμούς τους με ευκαιριακό και αποσπασματικό τρόπο, που είχε ως αποτέλεσμα εκτός από δυσλειτουργίες και τη διασπορά των οργανωτικών τους ρυθμίσεων σε πλήθος Προεδρικών Διαταγμάτων ή και νόμων, η διαχείριση των οποίων είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Από τις καινοτομίες του νόμου είναι η καθιέρωση της υποχρέωσης της επαναξιολόγησης των Οργανισμών των υπουργείων, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ και των αποκεντρωμένων διοικήσεων κάθε πέντε τουλάχιστον έτη, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.
Επισημαίνεται επίσης ότι προκειμένου να αξιοποιηθούν τα στελέχη της Διοίκησης που κατείχαν θέσεις ευθύνης ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων που καταργούνται, με τη διάταξη της παρ. 1 του ένατου άρθρου του πρόσφατου ν. 4057/2012, προβλέπεται ένας αξιοκρατικός τρόπος επανατοποθέτησής τους ως προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες που διατηρήθηκαν.

Με ειδική διάταξή του, προβλέπεται ότι η τροποποίηση των διατάξεών του που αφορούν στην οργανωτική διάρθρωση των υπουργείων και των ΝΠΔΔ θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά εξουσιοδοτικές διατάξεις, ήτοι Προεδρικά Διατάγματα για τους Οργανισμούς των υπουργείων και των ΝΠΔΔ και Υπουργικές Αποφάσεις για διοικητικές οντότητες που συνιστώνται με αποφάσεις (π.χ. ειδικές υπηρεσίες του ΕΣΠΑ, διαχειριστικές αρχές, ενιαίοι διοικητικοί τομείς κ.ά.).

Σύμφωνα με την αιτιολογική Έκθεση του σχεδίου νόμου «Αναδιοργάνωση Υπουργείων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», τα βασικά μέτρα είναι τα εξής:

Α. Η ενοποίηση των υποστηρικτικών μονάδων των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών ή και άλλων αυτοτελών υπηρεσιών των επιμέρους υπουργείων με αυτές του οικείου υπουργείου, η υπαγωγή δηλ. στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου, με βάση καταρχήν το λειτουργικό κριτήριο, όλων των υποστηρικτικών μονάδων (π.χ. Διοικητικού/Προσωπικού, Οικονομικού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας, Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών, ΠΣΕΑ κ.λπ.), των αυτοτελών υπηρεσιών, Γενικών και Ειδικών Γραμματειών που υπάγονται σε αυτό.
Η ενοποίηση των μονάδων διοικητικής υποστήριξης των αυτοτελών υπηρεσιών (δηλ. Γενικών και Ειδικών Γραμματειών κ.λπ.) με αυτές των οικείων Υπουργείων επιβάλλεται και από τις ρυθμίσεις:
-του άρθρου 49 παρ. 12α του νόμου 3943/2011 (Α΄66) «1. Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, υπαγόμενη στον Γενικό Γραμματέα αυτού. Στη Γενική Διεύθυνση αυτή υπάγονται όλες οι υφιστάμενες οικονομικές οργανικές μονάδες του Υπουργείου…» και
- του άρθρου 34 του ν. 3979/2011 (Α΄138) «Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Γενική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Κατά περίπτωση στη Γενική Διεύθυνση ή στη Διεύθυνση υπάγονται όλες οι υφισταμένες οργανικές μονάδες του Υπουργείου με αρμοδιότητες σχετικές με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, την ενίσχυση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών, την απλούστευση των διαδικασιών και γενικότερα την υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης….».

Επισημαίνεται ότι σε πολλά Υπουργεία, (ιδίως σε αυτά που έχουν προέλθει από συγχώνευση, π.χ. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων κ.λπ.) λειτουργούν δύο ή και περισσότερες Γενικές Διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης ή ανάλογης ονομασίας μονάδες, γεγονός που προκαλεί δυσκολίες συντονισμού και αυξάνει το κόστος λειτουργίας. Πρέπει να διευκρινισθεί εδώ ότι η ύπαρξη δύο, ή περισσοτέρων Γενικών Διευθύνσεων Διοικητικής Υποστήριξης σημαίνει δύο, ή και περισσότερες Δ/νσεις Διοικητικού, δύο ή και περισσότερες Διευθύνσεις Οικονομικού, Πληροφορικής, Οργάνωσης και Απλούστευσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας κ.λπ.

Β. Κατάργηση υπηρεσιακών μονάδων που δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης επειδή:
- ολοκλήρωσαν την αποστολή τους και δεν έχουν πλέον αντικείμενο ή
- είναι σε πλήρη αδράνεια ή
- υπολειτουργούν.

Γ. Εφαρμογή της αρχής του «εύρους εποπτείας» στη διάρθρωση υπηρεσιακών μονάδων κάθε είδους, με κριτήριο την πολυπλοκότητα του εκτελούμενου έργου.

Δ. Κατάργηση, κατά το δυνατό, ενδιάμεσων οργανωτικών επιπέδων π.χ. υποδιευθύνσεων και γραφείων.

Ε. Λειτουργία οργανικών μονάδων σε χαμηλότερο οργανωτικό επίπεδο, με βάση το πραγματικό τους αντικείμενο και τις οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες του φορέα.

ΣΤ. Διερεύνηση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των περιφερειακών υπηρεσιακών μονάδων, είτε καταργώντας/συγχωνεύοντας ορισμένες από αυτές, είτε εντάσσοντας ορισμένες στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
Τα κύρια οφέλη που πρωτίστως θα επιτευχθούν με το παρόν σχέδιο νόμου, είναι κυρίως τα ακόλουθα:
- Σύσταση στις κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων ενιαίας υποστηρικτικής μονάδας οικονομικών, διοικητικών και υπηρεσιών Πληροφορικής, επιπέδου Γενικής Δ/νσης, που θα εξυπηρετεί όλες τις γενικές και ειδικές γραμματείες του Υπουργείου, επιτυγχάνοντας καλύτερο συντονισμό των πολιτικών, αποτελεσματικότερη διοίκηση του προσωπικού, βελτίωση του ελέγχου των δαπανών, οικονομίες κλίμακας και οφέλη από συνέργιες. Αναλυτικά από την ενοποίηση των υποστηρικτικών υπηρεσιών θα προκύψουν:
-Καλύτερος συντονισμός των ασκούμενων πολιτικών
- Ενίσχυση διοικητικής συνοχής και αποφυγή τάσεων πολυδιάσπασης
-Ενίσχυση της λογοδοσίας
- Απλούστευση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
- Επίσπευση του διοικητικού έργου
- Αποτελεσματικότερη Διοίκηση Δομών
- Ορθολογικότερη κατανομή του προσωπικού μεταξύ υποστηρικτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών άσκησης πολιτικής
- Αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση του προσωπικού
- Εξοικονόμηση πόρων από τη μείωση των υπηρεσιακών μονάδων στα διοικητικά ιεραρχικά επίπεδα (Γενική Δ/νση, Δ/νση, Τμήμα) και των αντίστοιχων θέσεων ευθύνης. Η εξοικονόμηση θα προέλθει από τη μείωση των καταβαλλόμενων επιδομάτων για τις θέσεις ευθύνης και από τη μείωση των λειτουργικών εξόδων
- Μείωση των επικαλύψεων μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων των Υπουργείων με το σαφέστερο προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων τους
- Σχεδιασμός λιτών διοικητικών δομών
- Διαμόρφωση συνεκτικής διοικητικής οργανωτικής πυραμίδας, ώστε να επιτυγχάνεται ο συντονισμός, ο έλεγχος, και η συγκεκριμενοποίηση των στόχων

Κράτος πιο λειτουργικό
Χαρακτηριστικά παραδείγματα που επιβεβαιώνουν το γεγονός πως ο μετασχηματισμός της δομής των υπουργείων σε λειτουργική βάση συνεπάγεται ένα λιγότερο πολύπλοκο και μικρότερο οργανωτικό σχήμα, το οποίο επιτρέπει τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών και τον εξορθολογισμό στον καταμερισμό του έργου των οργανικών μονάδων, είναι:
- Η αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και πλέον διαρθρώνεται σε 5 διευθύνσεις και 24 τμήματα συνεπιφέρει την κατάργηση 12 διευθύνσεων, 39 τμημάτων και 13 γραφείων.

- Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (11 δ/νσεις, 30 τμήματα και 1 γραφείο) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (6 δ/νσεις και 21 τμήματα) και η Διεύθυνση ΠΑΜ-ΠΣΕΑ (2 τμήματα) της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Διεύθυνση Διοικητικής και Τεχνικής Στήριξης (4 τμήματα) του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας καταργούνται και οι αρμοδιότητες αυτών περιέρχονται και ασκούνται στο εξής από τις οργανικές μονάδες της συνιστώμενης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (7 δ/νσεις και 34 τμήματα). Συνολικά, στην συγκεκριμένη περίπτωση, καταργούνται 2 γεν. δ/νσεις, 19 δ/νσεις, 57 τμήματα και 1 γραφείο και αντί αυτών δημιουργούνται 1 Γεν. Δ/νση, 7 δ/νσεις και 34 τμήματα).
- Η αναδιάρθρωση των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης & Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης συνεπάγεται την κατάργηση της 1 Γενικής Διεύθυνσης, ενώ οι Διευθύνσεις περιορίζονται ι από 10 σε 7, αντίστοιχα τα 33 τμήματα σε 22, ενώ το 1 γραφείο καταργείται.

- Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων οι μειώσεις που επέρχονται με το παρόν σχέδιο νόμου στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου (μαζί με την ΓΓΔΒΜ και τη ΓΓΝΓ)συνεπάγονται τον περιορισμό των δομών του από 255 συνολικά μονάδες σε 147 (για παράδειγμα 2 ενιαίοι διοικητικοί τομείς από 4, 26 δ/νσεις από 51, 110 τμήματα από 182 κ.ά.).

- Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το νέο οργανωτικό σχήμα, σε σχέση με το ισχύον οργανόγραμμα, αποτελείται από μικρότερο αριθμό υπηρεσιακών μονάδων ως ακολούθως: Γενικές Διευθύνσεις 4 από 5, Διευθύνσεις 21 από 31, Τμήματα 72 από 104 και Γραφεία 1 από 2. Σύνολο 98 μονάδες από 142.Πολιτική περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
 
σχόλια (8)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  υπάρχει κράτος??? | 21/03/2012 16:28
  για να αναδιοργανωσεις κατι πρεπει να προυπάρχει.........το ελληνικο κράτος έχει μόνο το όνομα...στην ουσια πρεπει να γκρεμιστει οτι υπαρχει και να φτιαχτει απο μηδενικη βάση.
  πολιτης μπανανιας
  απάντηση00
   
   
  επίνητρον | 21/03/2012 00:43
  Στην αρχαία Ελλάδα οι γυναίκες έβαζαν το επίνητρο, πάνω στο γόνατο, Αν το είχαμε σήμερα θα ήταν χρήσιμο για να ετοιμάζουν οι πολιτικοί τέτοια νομοσχέδια 'στο γόνατο', με τη συνδρομή των διοικητικών τους μπράβων που έχουν εγκαταστήσει στα υπουργεία. Άλλο ένα τυχάρπαστο, πρόχειρο σχέδιο νόμου από ανθρώπους που δεν έχουν δουλέψει ποτέ. Ευνόητο και αναμενόμενο ότι δεν ρωτήθηκε κανείς από όσους γνωρίζουν μετά από 30 χρόνια εργασίας στο δημόσιο τι πραγματικά πρέπει να αλλάξει, να καταργηθεί, να μετατραπεί, να συγχωνευθεί ή αντιθέτως και ενισχυθεί για να είναι πράγματι αποτελεσματικό για τον πολίτη και την πολιτεία. Αυτοί που νομοθετούν έτσι βιαστικά και κατά παραγγελία ανωτέρων, δεκάρα δε δίνουν για τη δημόσια διοίκηση και τη λειτουργία της, το ψωμί τους βγάζουν με το παραπάνω στην πλάτη των εργαζόμενων σε τμήματα και φορείς που σε μια μέρα καταργούν για να πληρώσουν τους παράνομους τοκογλύφους δανειστές. Μην ξενερώνετε φίλοι μου, εφοδιαστείτε με γιαούρτια γιατί δεν έβλαψαν ποτέ κανέναν... θα τα χρειαστείτε σε μερικές μέρες.
  άβερελ ντάλτον
  απάντηση00
   
   
  ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ... | 20/03/2012 14:31
  Αναφέρεται ότι: «από την κατάργηση των 1.894 οργανικών μονάδων και τη μείωση του αριθμού των επιδομάτων για θέσεις ευθύνης αναμένεται να εξοικονομηθούν 6.211.200 ευρώ κατ' έτος»… Το μέσο ετήσιο (συνολικό) κόστος ενός δημοσίου υπαλλήλου είναι τουλάχιστον 20.000 ευρώ τον χρόνο, άρα η εξοικονόμηση 6.211.200 ευρώ ισοδυναμεί με την «κατάργηση» 310 θέσεων δ.υ. που είναι το 0,0044% (!!!) των θέσεων του Δημοσίου… Συνεπώς… η ο αρθρογράφος δεν ξέρει τι λέει ή ο ρέππας τους κορόιδεψε άλλη μια φορά τους κουτόφραγκους (και τον Παπαδήμο μαζί αυτήν την φορά), …. γεια σου Μήτσο Ρέππα λεβέντη (…αυτό είναι καλύτερο από την εφεδρεία)!!!
  despoina
  απάντηση51
   
   
  Μπράβο! | 20/03/2012 06:10
  Πρόεδρος, Πρωθυπουργός, Υπουργοί, Υφυπουργοι, Αναπληρωτές Υπουργοί, Γενικές Γραμματείες, Ειδικές Γραμματείες, Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Υποδιεύθυνσεις, Αυτοτελή τμήματα, τμήματα, αυτοτελή γραφεία, γραφεία... Αστείο δεν είναι; Αν ο Σκλαβενίτης, για παράδειγμα, είχε τέτοια δομή, το πιο φρέσκο προϊόν στα ράφια θα ήταν ληγμένο από τριετία!
  ΚΣ
  απάντηση130
   
   
  bravo ! | 20/03/2012 04:01
  To giati oi alites politikoi mas eihan dimiourgisei oles aftes tis diefthinseis eine gnosto. Ellines polites, se ligo kero tha exete tin efkeria na xanapsifisete tous alites pou ekanan ola afta ke mas esftasan edw pou imaste. Sa iketevw !!!! Psifiste oti thelete ala oxi enan apo tous dio megalous pou ine ypefthinei gia tin katadia mas!! Dwste mia efkeria se kapio kenourgio koma !!!
  Ανώνυμος / η
  απάντηση32
   
   
  Μια τρύπα στο νερό! | 20/03/2012 02:10
  Τουλάχιστον, όσον αφορά τη δική μου Υπηρεσία, και γνωρίζοντας το σχέδιο μείωσης, ένα έχω να σχολιάσω. Πως συνεχίζουν να προστατεύουν ημέτερους οι οποίοι αξίζουν μόνο απομάκρυνση από το δημόσιο! Και για να μη με λιθοβολήσετε, μιλάω για χρυσοπληρωμένους τεμπέληδες και όχι για απλούς δημοσίους υπαλλήλους του ενιαίου μισθολογίου, είτε έχουν μπει από το παράθυρο είτε αξιοκρατικά!
  Μια τρύπα στο νερό!
  απάντηση90
   
   
  ΣΙΓΟΥΡΑ ΜΑΪΜΟΥ | 19/03/2012 23:40
  Δημόσιοι υπάλληλοι που κατά καιρούς έχουν συμμετάσχει στην διαμόρφωση οργανογραμμάτων και στελέχωσης (αριθμητικής και ειδικοτήτων) των υπηρεσιών θα σας πουν ότι όλα τα οργανογράμματα προέκυπταν με δύο κανόνες: α) καμία υπηρεσία δεν πρότεινε ποτέ μείωση του προσωπικού της και β) οι οργανικές θέσεις υπαλλήλων πάντα ήταν σαφώς περισσότερες των αναγκών έτσι αν ποτέ συνέβαινε να επιβληθούν πολιτικές μείωσης των θέσεων (όπως καλή ώρα…) να μην χρειαστεί να μετακινηθεί κανένας υπάλληλος… Όσον αφορά τις ειδικότητες πάντα οι προτάσεις κατοχύρωναν τα συμφέροντα της εκάστοτε κυρίαρχης επαγγελματικής ομάδας. Θα σας πουν επίσης ότι ΚΑΝΕΝΑΣ υπουργός, ακόμη και γενικός γραμματέας, δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ πραγματικά για τον οργανισμό του Υπουργείου, υπηρεσιών κλπ που «διοικούσε» γιατί αν έκανε στα σοβαρά αυτήν την δουλειά δεν θα είχε κανένα ψηφοθηρικό όφελος ή συμπάθεια συνδικαλιστών. Τώρα με δεδομένη την κατεργαριά του Ρέππα (ταξί, εφεδρεία, ΟΣΕ όταν ήταν αρμόδιος) και το ότι «η ειδικότητα» του είναι να προτείνει νομοσχέδια που να φαίνεται ότι «εξελίσσουν» χωρίς στην πραγματικότητα να αλλάζει τίποτα, είμαι βέβαιος ότι ο πονηρός αρκάδας οδοντίατρος κατασκεύασε άλλη μία ΜΑΪΜΟΥΔΙΑ…
  cnpap
  απάντηση50
   
   
  Η κυβέρνηση θέλει, η διοίκηση μπορεί? | 19/03/2012 23:06
  Μακάρι να αναβαθμιστεί η λειτουργία του κράτους, σε ολους τους τομείς. Αλλά δυστυχώς, δεν είμαι αισιόδοξος οτι ακόμα και ο καλύτερος νόμος, ακόμα και το καλύτερο σύστημα, ακόμα και η πιο αποδοτική αναβάθμιση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα ξεπεράσει τα εμπόδια που φέρνει η ίδια η διοίκηση του κράτους. Χιλιάδες διευθυντές, υπάλληλοι και υπαλληλίσκοι θεωρούν πως το κράτος είναι οι ίδιοι, και γράφουν στα παλιά τους υποδήματα κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού. Πρόσφατο παράδειγμα, η απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων που έθεσε επιτέλους ένα τέρμα στην πλήρη άγνοια της κρατικής υπαλληλικής δύναμης. Ο νόμος είναι σαφής, και οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν ξεκάθαρες: κάθε υπάλληλος έπρεπε να απογραφεί, με όλα τα στοιχεία του, που πέρασαν στην βάση δεδομένων. Και κάθε φορά που αλλάζει κάτι στην σχέση του με το κράτος, θα πρέπει να ενημερώνει την βάση δεδομένων. Αυτό έλεγε ο αρχικός νόμος, αυτό έλεγε και η υπουργική απόφαση που εκδόθηκε το φθινόπωρο του 2011 για την επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων. Ισχυσε αυτό? Οχι... Γιατί οι καρεκλοκένταυροι αλλοίωσαν την απλότητα του νόμου και την θέληση του υπουργού. Επέβαλλαν στο σύνολο των υπαλλήλων να ξανααπογραφούν. Μπορεί να μην είναι κάτι καταστροφικό, αλλά είναι ενδεικτικό της γραφειοκρατικής διαστροφής των δημοσίων υπαλλήλων. Τουλάχιστον 500.000 χαμένες εργατοώρες, αν υπολογίσουμε πως κατά μέσον όρο ο κάθε υπάλληλος χρειάζεται 45 λεπτά για να μαζέψει τα στοιχεία του και να απογραφεί. Και σήμερα ανακοίνωσαν στην γυναίκα μου, που είναι νηπιαγωγός, πως ίσως αυτή την απογραφή θα την κάνουν πλέον κάθε μήνα! 6 εκατομμύρια εργατοώρες χαμένες, τάχα για την βελτίωση της λειτουργίας του κράτους, ενώ ο νόμος δεν το απαιτεί. Ας ενημερώσει κάποιος τον υπουργό για το σαμποτάζ που του κάνουν οι καρεκλοκένταυροι... Γιατί μόνο ως σαμποτάζ μπορώ να το θεωρήσω, ως αντάρτικο εναντίον του εκσυγχρονισμού. Ας πάνε στα σπίτια τους αυτοί που το αποφάσισαν αυτό...
  Αλέξανδρος Αθ.
  απάντηση31
   
-