από metereologos.gr
Πέμπτη 26 Απριλίου 2018
 
 

Η προίκα της τράπεζας

* Από το 1964 που ιδρύθηκε ως σήμερα, παρά τα λάθη και τις παραλείψεις της, συνέβαλε στη βιομηχανική ανάπτυξη
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

Η πώληση της ΕΤΒΑ σε ιδιώτες σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής κρατικού παρεμβατισμού στις τράπεζες και στην οικονομία, αφού η «ιστορική» τράπεζα συνέβαλλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη της βιομηχανίας στις δεκαετίες του '60 και του '70, ασχέτως αν ενεπλάκη σε οικονομικές-δανειακές δολιχοδρομίες λίγο αργότερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον ιδρυτικό νόμο της ΕΤΒΑ υπογράφουν από κοινού ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως μέλη της κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου!

Η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ) ιδρύθηκε το 1964, ύστερα από τη συγχώνευση του Οργανισμού Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΟΒΑ), του Οργανισμού Χρηματοδότησης Οικονομικής Αναπτύξεως (ΟΧΟΑ) και του Οργανισμού Τουριστικής Πίστεως (ΟΤΠ).

Από την ίδρυσή της η ΕΤΒΑ έχει χρηματοδοτήσει περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις. Επιπλέον, η ΕΤΒΑ έχει διαχειριστεί έναν σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Mentor, Retex, Jopp-Phare, Prisma).

* Ο όμιλος της ΕΤΒΑ

Σήμερα η ΕΤΒΑ μετέχει σε 142 επιχειρήσεις, από τις οποίες 12 είναι εταιρείες κυριότητας ή συμμετοχής σε πλειοψηφία. Διαθέτει δύο καταστήματα στην Αθήνα και από ένα σε Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Κομοτηνή, Γιάννενα, Βόλο, Πάτρα, Τρίπολη, Χανιά και Ηράκλειο.

Το έτος 1972 η ΕΤΒΑ ιδρύει την πρώτη θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικές Εξαγωγές ΑΕ η οποία δραστηριοποιείται ως εταιρεία χρηματοδότησης εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Το επόμενο έτος (1973) η ΕΤΒΑ ιδρύει την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΕΕΧ), γεγονός που οδηγεί στην καθιέρωση του θεσμού των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου στη χώρα μας. Το ίδιο έτος η εταιρεία εισάγεται στο ΧΑΑ.

Το έτος 1978 ιδρύεται η θυγατρική εταιρεία ΒΙΠΕΤΒΑ ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στη μελέτη και στην κατασκευή των βιομηχανικών περιοχών της χώρας. Η ΕΤΒΑ διαθέτει σήμερα σε λειτουργία 23 βιομηχανικές περιοχές, ένα βιοτεχνικό κέντρο και μία ναυτιλιακή βιομηχανική περιοχή. Βρίσκονται επίσης σε ανάπτυξη πέντε νέες βιομηχανικές περιοχές και δύο βιοτεχνικά πάρκα. Οι βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) αποτελούν αυτοτελείς χωρικές ενότητες συμπλεγμάτων μεταποιητικών δραστηριοτήτων. Η ανάπτυξή τους βασίζεται στη συγκέντρωση επιχειρηματικών μονάδων, στη δημιουργία συμπληρωματικών δραστηριοτήτων και παράλληλα στην επίτευξη οικονομιών κλίμακος σε όφελος του Δημοσίου αφενός και των εγκατεστημένων σε αυτές επιχειρήσεων αφετέρου, ενώ διασφαλίζεται μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, με την επιβολή και τον έλεγχο ειδικών μέτρων στις επιχειρήσεις και την εγκατάσταση και λειτουργία έργων προστασίας περιβάλλοντος (μονάδες καθαρισμού αποβλήτων - αγωγοί διάθεσης). Σήμερα λειτουργούν κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας 24 ΒΙ.ΠΕ. συνολικής έκτασης 37.138 στρεμμάτων, όπου έχουν κατασκευασθεί τα βασικά έργα υποδομής, στις οποίες είναι εγκατεστημένες 2.000 περίπου επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 30.000 εργαζομένους. Τα επενδεδυμένα από την ΕΤΒΑ κεφάλαια είναι της τάξεως των 69,1 δισ. δρχ. και τα ιδιωτικά κεφάλαια της τάξεως των 600 δισ. δρχ.

Το έτος 1987 η ΕΤΒΑ δραστηριοποιείται στον χώρο της χρηματοδοτικής μίσθωσης και ιδρύει την εταιρεία ΕΤΒΑ Leasing ΑΕ. Η εταιρεία εισάγεται στο ΧΑΑ και αργότερα περιλαμβάνει στο μετοχικό της σχήμα τον όμιλο Ασπίς Πρόνοια (με ποσοστό 5% περίπου) που έχει σημαντική παρουσία στη στεγαστική πίστη, προκειμένου να δραστηριοποιηθεί και στο leasing ακινήτων.

Το έτος 1990 η θυγατρική εταιρεία Ελληνικές Εξαγωγές ΑΕ μετονομάζεται σε ΕΤΒΑ Finance ΑΕ, με σύγχρονη αλλαγή του αντικειμένου της, το οποίο αφορά πλέον τη δραστηριοποίησή της στον χώρο των ειδικών εκκαθαρίσεων - αποκρατικοποιήσεων.

Το έτος 1991 η ΕΤΒΑ εισέρχεται και στον χώρο των ασφαλειών, ιδρύοντας, σε συνεργασία με την ΕΤΒΑ Leasing ΑΕ, την ΕΤΒΑ Ασφαλιστική Πρακτοριακή με βασικό σκοπό την προώθηση και παροχή ασφαλιστικών και άλλων παρεμφερών υπηρεσιών.

Το έτος 1996 η ΕΤΒΑ δραστηριοποιείται και στον χώρο των αμοιβαίων κεφαλαίων με την ίδρυση της εταιρείας ΕΤΒΑ Natwest ΑΕΔΑΚ και με τη συνεργασία της Natwest Bank Plc. και αναλαμβάνει τη διαχείριση τριών αμοιβαίων κεφαλαίων (διαχείρισης διαθεσίμων εσωτερικού, μετοχικό εσωτερικού και διεθνές ομολογιών). Μετά την αποχώρηση της Natwest από την Ελλάδα, το μερίδιο της πώλησης μεταβιβάζεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Π&Κ Κεφαλαίου και η επωνυμία μετεβλήθη σε ΕΤΒΑ Π&Κ ΑΕΔΑΚ.

Εκτός από την ίδρυση εταιρειών σχετικών με την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η ΕΤΒΑ έχει ιδρύσει το πολιτιστικό-τεχνολογικό ίδρυμα ΕΤΒΑ (ΠΤΙ. ΕΤΒΑ) το 1980, με σκοπό τη διατήρηση και προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι κύριες δραστηριότητες του ιδρύματος αυτού είναι: η οργάνωση τεχνικών μουσείων, συνεδρίων, εκδόσεων και η συμμετοχή στις σχετικές, με τα ενδιαφέροντα του ιδρύματος, εθνικές και διεθνείς δραστηριότητες.

Οπως είναι γνωστό, η τράπεζα θα απαλλαγεί από την ιδιοκτησία και διαχείριση των 24 βιομηχανικών περιοχών, οι οποίες θα περιέλθουν σε χέρια άλλης εταιρείας, της Ελληνικά Βιομηχανικά Ακίνητα (ΕΒΑΚ), που αναμένεται με τη σειρά της να γίνει πολυμετοχική εισερχόμενη στο Χρηματιστήριο, αλλά πλέον το 2002. Στη φάση αυτή γίνεται καταγραφή και λογιστική απεικόνιση των ΒΙ.ΠΕ. ώστε σε τρεις μήνες να εξελιχθούν σε ΕΒΑΚ. Το προσωπικό της ΕΒΑΚ αρχικά θα βρίσκεται υπό την σκέπη της ΕΤΒΑ, όπου και θα ανήκει λειτουργικά, ενώ μετά τη μετοχοποίηση το προσωπικό θα μπορεί να επιλέξει αν θα ανήκει στην ΕΤΒΑ (όπου και θα ενταχθεί) ή αν θα εργαστεί στη νέα εταιρεία.

* Αποτελέσματα 2000

Στα 30 δισ. δρχ. έφθασαν τα κέρδη της ETBAbank για το 2000, χρονιά εισόδου της τράπεζας στο Χρηματιστήριο. Ο ισολογισμός της επιχείρησης πλησιάζει το 1 τρισ. δρχ.

Η καθαρή θέση της τράπεζας φθάνει πλέον τα 370 δισ. δρχ. με υγιή διάρθρωση των στοιχείων ενεργητικού.

Σήμερα το Δημόσιο κατέχει το 65,5% της τράπεζας ενώ το υπόλοιπο ποσοστό είναι διεσπαρμένο σε μετόχους μέσω της Σοφοκλέους.Οικονομία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
 
σχόλια (0)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
-