από metereologos.gr
Κυριακή 22 Ιουλίου 2018
 

Πτυχία από ιδιωτικά κολέγια

Συνεργασία με πανεπιστήμια χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης
Πτυχία από ιδιωτικά κολέγια
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

Σε αναζήτηση του κλάδου σπουδών που θα τους εξασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα και του κολεγίου ή του ΙΕΚ που θα τους την προσφέρει βρίσκονται αυτή την περίοδο χιλιάδες νέοι και νέες στη χώρα μας.  

Στα ελληνικά ιδιωτικά κολέγια φοιτούν σήμερα πάνω από 15.000 σπουδαστές, ενώ τα δίδακτρα για τα προπτυχιακά προγράμματα κυμαίνονται από 5.500 ευρώ ως 8.500 ευρώ τον χρόνο, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα από 9.000 ευρώ ως 12.000 ευρώ και αφορούν προγράμματα σπουδών που τελειώνουν σε ένα έτος και από 6.000 ευρώ ανά έτος για τα προγράμματα σπουδών που τελειώνουν σε δύο έτη.

Τα ιδιωτικά κολέγια προσφέρουν πια μια μεγάλη γκάμα επιστημονικών πεδίων, ως και ιδιωτική πολυτεχνική σχολή. Τα περισσότερα κολέγια που απολαμβάνουν κύρος στη χώρα μας  συνεργάζονται με πανεπιστήμια χωρών της ΕΕ.
Οι απόφοιτοι που έχουν πτυχία πανεπιστημίων της ΕΕ έχουν πλήρη αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε όλη την Ευρώπη ήδη από το 1989 με βάση την οδηγία 48/1989 της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Προηγήθηκαν βέβαια πολλές δικαστικές διεκδικήσεις από την πλευρά  των επιχειρηματιών του χώρου, με τις εκάστοτε κυβερνήσεις να αρνούνται την αναγνώρισή τους. Ωστόσο πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τα τελευταία έτη και ιδίως από το 2013 τα κολέγια  έχουν λάβει νέες άδειες λειτουργίας από το υπουργείο Παιδείας.

Σήμερα λοιπόν υπάρχουν δύο τρόποι αναγνώρισης:

- Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων με βάση την οδηγία 36|2005 που αφορά  τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή εκείνα που χρειάζονται άδεια ασκήσεως, όπως του πολιτικού μηχανικού ή του δικηγόρου ή του ψυχολόγου.

- Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης για τους κατόχους πτυχίων από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οδηγίας 36|2005, δηλαδή πτυχίων σε γνωστικά αντικείμενα που οδηγούν σε μη νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, όπως π.χ. η Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Μάρκετινγκ, η Πληροφορική, η Ναυτιλία κ.τ.λ.

Οπως αναφέρουν οι αρμόδιοι φορείς του υπουργείου Παιδείας, αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων των αποφοίτων κολεγίων με εκείνα  των αποφοίτων των ελληνικών ΑΕΙ είναι το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), το οποίο, αφού εξετάσει τη διάρκεια και το πρόγραμμα των σπουδών που έχει ακολουθήσει κάθε απόφοιτος κολεγίου, αποφαίνεται για τη χορήγηση της ισοδυναμίας.

Ειδικότερα, με  τους νόμους 4093/12.11.2012 (Α' 222) και  4111/25.1.2013 (ΦΕΚ18 Α') αποσαφηνίστηκε ότι:
«1.α. Τα κολέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχουν κατ' αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα όπου εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών...».

Αυτό σημαίνει ότι αναγορεύτηκαν σε παρόχους αποκλειστικά και μόνο ανώτατης εκπαίδευσης που παρέχουν σπουδές σε σύμπραξη με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της EE οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Ετσι, το  ΣΑΕΠ, όταν καλείται να κρίνει αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, λειτουργεί περίπου όπως ο ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) με την παράλληλη υποχρέωση να συνεκτιμά κατά τη διαδικασία κρίσης του τίτλου και την επαγγελματική πείρα την οποία έχει ενδεχομένως αποκτήσει ήδη ο αιτών, χωρίς όμως να απαιτεί το σύνολο της φοίτησης να έχει πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό

Πώς γίνεται η αναγνώριση πτυχίων
Ο κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου κράτους-μέλους της ΕΕ με φοίτηση σε κολέγιο υποβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο ΣΑΕΠ και ζητάει την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας του τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης που κατέχει με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος.
Το ΣΑΕΠ μπορεί να απαιτήσει την υποβολή του αιτούντος σε γραπτή δοκιμασία εφόσον η εκπαίδευση που έχει λάβει αφορά ουσιωδώς διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα από εκείνα που καλύπτονται από τους τίτλους που απονέμονται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος ή/και εφόσον η διάρκεια της εκπαίδευσής του υπολείπεται χρονικά εκείνης που απαιτείται στην Ελλάδα.

Με  την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 896 Β'/10.3.2014) «Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία πραγματοποίησης γραπτής δοκιμασίας επαγγελματικής ισοδυναμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 Α' του ΠΔ 38/2010» συνεστήθη και η Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης και Διεξαγωγής Γραπτής Δοκιμασίας η οποία θα διενεργεί τις πανελλαδικές εξετάσεις.    

Με αυτές τις εξελίξεις το ΣΑΕΠ απέκτησε πλήρη δομή ώστε  να ολοκληρώνει αυτόνομα όλη τη διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας και να διενεργεί τη γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας. Στη διαδικασία αυτή ο ΔΟΑΤΑΠ στέλνει τους πτυχιούχους που θεωρεί ότι πρέπει να δώσουν κάποια μαθήματα για να εξεταστούν σε ελληνικά πανεπιστήμια. Ωστόσο ως σήμερα η επιτροπή αυτή των πανελλαδικών εξετάσεων δεν έχει λειτουργήσει, ενώ έχουν συσσωρευτεί προς αναγνώριση πολλοί τίτλοι που εκκρεμούν. Στην κατηγορία των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών η αναγνώριση τίτλων σπουδών γίνεται με ταχύτερους ρυθμούς. 

Ετσι τα πτυχία οικονομολόγων αναγνωρίζονται από το ΣΑΕΠ ως επαγγελματικά ισοδύναμα με τα αντίστοιχα ελληνικά με ή χωρίς χρέωση μαθημάτων. Το ίδιο ισχύει για τα μάστερ στον κλάδο αυτόν.

Τα πτυχία της Νομικής αναγνωρίζονται από το ΣΑΕΠ ως  επαγγελματικά ισοδύναμα με τα αντίστοιχα ελληνικά με ή χωρίς χρέωση μαθημάτων ανάλογα με τα έτη σπουδών και τη συνάφεια  του δικαίου προς το ελληνικό. Οι ενδιαφερόμενοι για να ασκήσουν το δικηγορικό λειτούργημα υποβάλλουν αίτηση στους δικηγορικούς συλλόγους και ακολουθούν το τυπικό που προβλέπεται από τον Κώδικα Δικηγόρων, δηλαδή εξετάσεις. 

Τα πτυχία ψυχολόγων αναγνωρίζονται από το ΣΑΕΠ ως επαγγελματικά ισοδύναμα με τα αντίστοιχα ελληνικά με ή χωρίς χρέωση μαθημάτων.

Οπως δηλώνει στο «Βήμα» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Κολεγίων κ. Βασίλης Δασκαλάκης, «τα κολέγια κατά τα τελευταία έτη λειτουργούν σε ένα πολύ θετικό νομοθετικό πλαίσιο, έχουν λάβει νέες άδειες λειτουργίας από το υπουργείο Παιδείας, ενώ τα πτυχία των αποφοίτων τους αναγνωρίζονται πλήρως ως ισότιμα των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων. Ετσι δικαίως αποτελούν έναν ισχυρό πόλο προσέλκυσης ελλήνων και ξένων φοιτητών οι οποίοι ενδιαφέρονται για τριτοβάθμια εκπαίδευση που παρέχεται από ξένα πανεπιστήμια μέσω κολεγίων που λειτουργούν στην Ελλάδα».ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Παιδεία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
 
σχόλια (3)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  kollegio | 10/08/2016 08:20
  Αναγνώριση
  Ανώνυμος / η
  απάντηση40
   
   
   
  Αναγώριση πτυχίων αλα καρτ | 07/10/2015 09:12
  Ναι αλλά το άρθρο δεν αποκαλύπτει τους χιλιάδες φακέλους που κυριολεκτικά χρονίζουν στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου εδώ και περισσότερο από δύο έτη (από το Μάρτιο 2013 στην περίπτωσή μου) για μια διαδικασία που προέβλεπε 3μηνο!!! Ενώ το μεταπτυχιακό μου το οποίο σημειώνω ότι ενώ αναγνωρίζεται και από τον ΔΟΑΤΑΠ (με αντίστοιχη πράξη αναγνώρισης), απερρίφθη από το ΣΑΕΠ! Καθώς αντιλαμβάνεσθε μου στερούν τίτλους σπουδών τους οποίους απέκτησα εδώ και μια 20ετία (και πλέον) με σαθρές και διαβλητές αποφάσεις κατά παράβαση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων του Ευρ. Δικαστηρίου. Παρά την εμπλοκή του Συνηγόρου του Πολίτη (για συγκεκριμένες περιπτώσεις) το Υπουργείο φαίνεται ότι κωφεύει, προβάλλοντας γενικόλογες και αόριστες απαντήσεις απαξιώνοντας με τον τρόπο αυτό τα πτυχία αυτά και μαζί με αυτά και τους κατόχους των πτυχίων αυτών, καταλύοντας οποιαδήποτε έννοια αξιοκρατίας!
  Dimitris
  απάντηση305
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων