• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  Η φορολογία για τα ενοίκια που δεν έχουν εισπραχθεί

  Ο κ. Προκόπης Ασημάκης ερωτά:


  «To 2014 είχα εκμισθώσει μια κατοικία με μηνιαίο μίσθωμα 400 ευρώ. Ο ενοικιαστής στα τέλη του έτους εγκατέλειψε αιφνιδίως την κατοικία αφήνοντας απλήρωτα ενοίκια πέντε μηνών. Θα επιβαρυνθώ με φόρο για τα ενοίκια που δεν εισέπραξα»;

  Απάντηση:
  Στο προϊσχύον καθεστώς φορολογίας του Ν. 2238/1994 υπήρχε διάταξη σύμφωνα με την οποία εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων που θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί και τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο επιτρέπεται να μη συνυπολογίζονται στο συνολικό καθαρό εισόδημά του, εφόσον εκχωρηθούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα. Στο νέο καθεστώς φορολογίας (Ν. 4172/1913) που ισχύει από 1.1.2014 δεν υπάρχει ανάλογη διάταξη. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις εισόδημα από οικοδομές θεωρείται όχι μόνο αυτό που εισπράχθηκε, αλλά και εκείνο για το οποίο αποκτήθηκε δικαίωμα είσπραξης κατά του υπόχρεου με την προϋπόθεση ότι αυτό αφορά δεδουλευμένα μισθώματα. Κατά συνέπεια, θα πληρώσετε φόρο και για τα μη εισπραχθέντα μισθώματα. Ωστόσο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της στήλης, υπάρχει σκέψη στο υπουργείο Οικονομικών για επαναφορά της προϊσχύουσας διάταξης.


  Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
  Ο κ. Κώστας Παπαφιτσώρος ερωτά:

  «Εχω χρέη στην Εφορία τα οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα. Ως πότε μπορώ να ενταχθώ στη ρύθμιση, ποια είναι η ελάχιστη δόση και τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω κάποιες δόσεις;».

  Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπροθέσμων οφειλών του νόμου 4321/2015 υποβάλλεται ως και την 26η Μαΐου 2015 ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά.
  Η πρώτη δόση της ρύθμισης είναι καταβλητέα μέσα σε τρεις  εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και τη χορήγηση μοναδικού κωδικού πληρωμής, οι δε επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.
  Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων ως και την 1η Μαρτίου 2015 οφειλών, οι οποίες κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση και έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία αυτής και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης.
  Το ελάχιστο ποσό δόσης ρύθμισης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 20 ευρώ. Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές βεβαιωμένες σε περισσότερες της μίας υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης, και ληξιπρόθεσμες την 1η Μαρτίου 2015, το ελάχιστο ποσό δόσης διαμορφώνεται σε 10 ευρώ. Οι υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές δεν επιβαρύνονται εφεξής με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά ΚΕΔΕ και κατά ΚΦΔ. Βασική οφειλή άνω των 5.000 ευρώ που υπάγεται σε ρύθμιση επιβαρύνεται με τόκο 3% ετησίως, ήτοι 0,25% ανά μήνα.
  Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης αυτής με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, αν ο οφειλέτης κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες δόσεις ή αν μετά την πάροδο του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης δεν καταβάλει τρεις συνεχόμενες δόσεις ή αν καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα τριών μηνών, ανεξαρτήτως του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης
  Διαγραφή μέρους των προσαυξήσεων

  Η κυρία Στέλλα Δημητρέλου ερωτά:

  «Εχω χρέος στην Εφορία και ενδιαφέρομαι να πληρώσω προκαταβολή ώστε να διαγραφεί μέρος των προσαυξήσεων. Τι ισχύει;».

  Η αίτηση-δήλωση για προκαταβολή ρύθμισης με χορήγηση ισόποσης απαλλαγής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής με καταληκτική ημερομηνία την 27η Απριλίου 2015, βάσει αυτών που ισχύουν σήμερα.
  Το ελάχιστο ποσό προκαταβολής δεν μπορεί να είναι κατώτερο των διακοσίων ευρώ. Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές βεβαιωμένες σε περισσότερες της μίας υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης και ληξιπρόθεσμες την 1η Μαρτίου το ελάχιστο ποσό προκαταβολής διαμορφώνεται σε εκατό ευρώ. Η προκαταβολή είναι καταβλητέα άπαξ, με εκούσια καταβολή, μέσα σε τρεις  εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, αλλά όχι πέραν της 27ης Απριλίου 2015.
  Η υπολειπόμενη οφειλή υπάγεται υποχρεωτικά σε πρόγραμμα ρύθμισης. Οι δόσεις της ρύθμισης είναι καταβλητέες ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών που έπονται της προκαταβολής. Η προκαταβολή δεν προσμετράται στον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης.
  Προκαταβολή φόρου


  Ο κ. Σ. Χούτας ερωτά:

  «Στις φετινές δηλώσεις καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος στα εισοδήματα από ενοίκια. Αληθεύει ότι καταργείται και η προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος;».

  Απάντηση:
  Η προκαταβολή φόρου δεν πρόκειται να μειωθεί, ούτε βεβαίως να καταργηθεί. Τα τελευταία χρόνια η προκαταβολή συνεχώς αυξάνεται. Ενδέχεται να αυξηθεί ακόμη λόγω των δύσκολων δημοσιονομικών συνθηκών.
  Τακτοποίηση ημιυπαιθρίων


  Ο κ. Χρήστος Χρήστου ερωτά:

  «Οι νομιμοποιηθέντες χώροι από βοηθητικοί σε κυρίας χρήσεως (υπόγεια) θα δηλώνονται στο Ε1 ως τέτοιοι και θα αυξάνουν το τεκμήριο ιδιοκατοίκησης;».

  Απάντηση:
  Οι ημιυπαίθριοι χώροι οικοδομής μετά τη μετατροπή τους σε χώρους κύριας χρήσης δηλώνονται στο Ε9 και στο Ε1 με αναθεώρηση του εμβαδού και λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής δαπάνης και για τον προσδιορισμό του τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία