• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αποδείξεις δαπανών

  Η κυρία Χριστίνα Καραμάνδρου ερωτά:


  «Είμαι συνταξιούχος και το εισόδημα από τη σύνταξη δεν πρόκειται κατά το έτος 2014 να υπερβεί το ποσό των 15.000 ευρώ. Εχω υποχρέωση να υποβάλω στην Εφορία και αποδείξεις δαπανών; Ακουσα ότι η υποχρέωση αυτή έχει καταργηθεί».

  Απάντηση:
  Στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους έχει δοθεί μια μείωση του φόρου ποσού 2.100 ευρώ για εισόδημα ως 21.000 ευρώ. Για εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ η μείωση του φόρου μειώνεται. Σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 72 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για να έχουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι την πιο πάνω μείωση του φόρου θα πρέπει να προσκομίσουν αποδείξεις δαπανών ποσού ίσου με το 10% του φορολογητέου εισοδήματος. Ετσι εσείς θα πρέπει να προσκομίσετε αποδείξεις δαπανών ποσού 1.500 ευρώ. Η υποχρέωση συλλογής δαπανών καταργείται από το 2015.
  Αύξηση κεφαλαίου εταιρείας. Πόθεν έσχες


  Ο κ. Δημήτριος Καραγιαννάκης ερωτά:

  «Συμμετέχω σε μία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Πρόκειται εντός του έτους να κάνουμε αύξηση του κεφαλαίου της με τη συμμετοχή όλων των εταίρων. Θα υπαχθούμε στο πόθεν έσχες για τη συμμετοχή μας αυτή;».

  Απάντηση:
  1. Από 1/1/2014 με την ισχύ του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) έγινε ευρεία επέκταση του πόθεν έσχες. Ετσι στο άρθρο 32 του νόμου αυτού ορίστηκε ότι «λογίζονται τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για την αγορά επιχειρήσεων ή τη σύσταση ή την αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή ανώνυμης εταιρείας ή περιορισμένης ευθύνης εταιρείας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρείας, καθώς και η αγορά εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικώς». 2. Η επιχειρηματική δραστηριότητα ήδη βρίσκεται στο ναδίρ. Με τη νέα αυτή ρύθμιση θα πέσει ακόμη πιο κάτω.
  Μείωση του φόρου λόγω δωρεάς


  Ο κ. Παναγιώτης Καλής ερωτά:

  «Είμαι συνταξιούχος με ετήσιο εισόδημα από συντάξεις περίπου 20.000 ευρώ. Προτίθεμαι να κάνω μια δωρεά 1.000 ευρώ στην ιερά μητρόπολη της ιδιαίτερης πατρίδας μου. Ερωτώ, αυτή η δωρεά θα μειώσει τη φορολογική μου υποχρέωση;».

  Απάντηση:
  1. Θα πρέπει καταρχήν να αποσαφηνιστεί ότι η μείωση του φόρου λόγω δωρεάς σε κοινωφελή ιδρύματα, σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς κ.λπ. αφορά μόνο τους φορολογουμένους που αποκτούν εισόδημα από μισθούς ή σύνταξη. Οι φορολογούμενοι που αποκτούν εισόδημα από άλλη πηγή δεν έχουν τη μείωση αυτή. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 19 του νέου ΚΦΕ, έχει οριστεί ότι η μείωση του φόρου λόγω δωρεάς προς τους πιο πάνω φορείς δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του φορολογικού εισοδήματος. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της πιο πάνω μείωσης είναι το ποσό των δωρεών να υπερβαίνει κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους τα 100 ευρώ. 2. Συνεπώς θα έχετε μείωση του φόρου κατά 100 ευρώ, διότι το ποσό της δωρεάς δεν υπερβαίνει το 5% του εισοδήματός σας (20.000×5%) = 1.000 ευρώ.
  Απασχόληση νοσοκόμου στο σπίτι – Μείωση του φόρου


  Ο κ. Δημήτρης Αγαργόπουλος ερωτά:

  «Η μητέρα μου, συνταξιούχος του Δημοσίο, αλλά και βαρύτατα ασθενής, νοσηλεύεται στο σπίτι της και για την εξυπηρέτηση των αναγκών χρησιμοποιούμε εσωτερική νοσοκόμα. Η δαπάνη που καταβάλλεται στη νοσοκόμα θα μειώσει τη φορολογική επιβάρυνση;».

  Απάντηση:
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα φόρου μειώνεται κατά ποσοστό 10% του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των εξαρτώμενων μελών του. Το ποσό της μείωσης φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα 3.000 ευρώ. Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του πιο πάνω άρθρου, θεωρούνται και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο ή κλινική ή στο σπίτι. Για την αναγνώριση της δαπάνης νοσοκόμου απαιτούνται: α) Βεβαίωση του θεράποντος ιατρού, με την οποία να βεβαιώνονται το είδος της νόσου από την οποία πάσχει ο ασθενής, η διάρκεια της νόσου καθώς και η ανάγκη απασχόλησης νοσοκόμου λόγω της σοβαρότητας της νόσου και β) απόδειξη είσπραξης της αμοιβής από το πρόσωπο που πρόσφερε τις υπηρεσίες ως νοσοκόμος.
  Πώληση ακινήτου στην αλλοδαπή


  Ο κ. Ζαφείρης Παναγιωτίδης ερωτά:

  «Η σύζυγός μου, αλλοδαπή ευρωπαία πολίτις, μόνιμη κάτοικος Ελλάδας, απέκτησε εισόδημα το 2013 από πώληση ακινήτου στη χώρα της. Πρέπει να δηλώσει και αν ναι σε ποιον κωδικό αυτό το εισόδημα; Παίζει ρόλο αν αυτά τα χρήματα παρέμειναν στην αλλοδαπή; Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δικαιολόγηση τεκμηρίων;».

  Απάντηση:
  Το έσοδο από την πώληση ακινήτου στην Ελλάδα ή σε αλλοδαπή χώρα δεν αποτελεί εισόδημα και δεν φορολογείται. Μπορεί να γραφεί στους κωδικούς 751-752 του εντύπου της δήλωσης για τη δικαιολόγηση τεκμηρίων. Προϋπόθεση είναι το έσοδο αυτό να εισαχθεί στην Ελλάδα.
  Αποζημίωση και εργασία συνταξιούχου


  Ο κ. Παναγιώτης Λαγός ερωτά:

  «Είμαι 71 ετών και έχω συμπληρώσει τα απαραίτητα για πλήρη σύνταξη από το ΙΚΑ. Δεν επιθυμώ να παραιτηθώ από την εργασία μου και ο εργοδότης μου δεν με απολύει γιατί δεν θέλει να μου δώσει την πλήρη αποζημίωση που δικαιούμαι ύστερα από 16 έτη εργασίας στην επιχείρησή του.

  Μπορώ να καταθέσω αίτηση συνταξιοδότησης προκειμένου να διασφαλιστώ από τυχούσες μεταβολές που θα επέλθουν μετά την 1/1/2015 (ποσό κύριας σύνταξης και επικουρικής) και να συνεχίσω τη σημερινή μου εργασία με τους ίδιους όρους διακόπτοντας την καταβολή σύνταξης για όσο διάστημα εξακολουθώ να εργάζομαι;».

  Απάντηση:
  Μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε και να εργάζεσθε. Στην περίπτωση αυτή θα σας περικοπεί μέρος της σύνταξης.
  Φορολογία ιδιοκατοίκησης


  Η κυρία Μαρία Πεπονή ερωτά:

  «Ακουσα ότι έχει επαναφερθεί ο φόρος ιδιοκατοίκησης και τούτο διότι στον νέο φορολογικό νόμο δεν υπάρχει ρητήδιάταξη που να προβλέπει την απαλλαγή από τον φόρο του τεκμαρτού εισοδήματος ιδιοκατοίκησης».

  Απάντηση:
  Πράγματι, στον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος δεν υπάρχει ρητή διάταξη που να προβλέπει την απαλλαγή από τον φόρο του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση και τούτο διότι στη διάταξη του άρθρου 39 του πιο πάνω Κώδικα έχει οριστεί ότι εισόδημα από ακίνητη περιουσία σημαίνει το εισόδημα σε χρήμα ή σε είδος που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης ή ακινήτων. Δηλαδή, στη νέα διάταξη δεν αναφέρεται ότι αποτελεί εισόδημα από ακίνητα και το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση, όπως προέβλεπε η καταργηθείσα διάταξη και συνεπώς δεν υπήρχε λόγος να νομοθετηθεί κάποια διάταξη που να προβλέπει την απαλλαγή από τον φόρο του εισοδήματος αυτού.
  Σύνταξη από άλλη χώρα


  Ο κ. Δημήτριος Κατσίκης ερωτά:

  «Παίρνω σύνταξη ΙΚΑ στην Ελλάδα και από τις ΗΠΑ για κάποιον χρόνο που εργάστηκα εκεί. Δεν φορολογούμαι στις ΗΠΑ, θα πρέπει να δηλωθούν στην Ελλάδα;».

  Απάντηση:
  Οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους με εφαρμογή των Διμερών Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας. Τη σύνταξη που παίρνετε από τις ΗΠΑ θα πρέπει να τη γράψετε στους κωδικούς 391-392 του πίνακα 42 του εντύπου της δήλωσης φόρου εισοδήματος.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία