• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  Ο κ. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου ερωτά:
  «Οπως έχει γραφεί στον Τύπο, το ΣΔΟΕ ανοίγει τους τραπεζικούς λογαριασμούς που παρουσιάζουν συνολικές πιστώσεις ή χρεώσεις άνω των 300.000 ευρώ από το 2000 ως το 2012 σε ένα τουλάχιστον έτος. Ερωτώ αν η ύπαρξη ενός λογαριασμού αυτού του είδους μπορεί να δικαιολογηθεί και από καταθέσεις ποσών που προήλθαν από εξαγορές μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.
  Η συμμετοχή στα αμοιβαία κεφάλαια έγινε το 1997 και η εξαγορά τον Ιανουάριο του 1999. Για τις συναλλαγές υπάρχουν πλήρη παραστατικά».
  Απάντηση: Η στήλη θεωρεί ότι δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα, διότι τα κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων του Ν. 2778/1999, καθώς και του Ν. 3283/2004, καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά των μεριδίων τους σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, απαλλάσσονται του φόρου.

  Κάτοικοι εξωτερικού
  Ο κ. Ιωάννης Αγγέλου ερωτά:
  «Ποια είναι η διαφορά του κατοίκου εξωτερικού με τον μόνιμο κάτοικο εξωτερικού (Ευρώπη);».
  Απάντηση: Κάτοικος εξωτερικού στη φορολογία εισοδήματος θεωρείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει τη φορολογική του κατοικία εκτός Ελλάδος ή έχει τη συνήθη διαμονή του εκτός Ελλάδος. Ως συνήθης διαμονή εκτός Ελλάδος θεωρείται η διαμονή η οποία υπερβαίνει τις 183 ημέρες συνολικά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Για την απόδειξη ότι το φυσικό πρόσωπο έχει τη φορολογική του κατοικία εκτός Ελλάδος στην περίπτωση όπου υποβάλλει φορολογική δήλωση και στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλει στη ΔΟΥ κατοίκων Εξωτερικού πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στη χώρα μας για το παγκόσμιο εισόδημά του. Δηλαδή γι’ αυτό που αποκτά στην Ελλάδα και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Το φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του εκτός Ελλάδος υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει από πηγή που βρίσκεται στη χώρα μας.
  Ο κ. Παναγής Τουλιάτος ερωτά:
  «Ο γιος μου εργάζεται ως μηχανικός στο Κατάρ σε ξένη τοπική εταιρεία εδώ και 6-7 χρόνια. Κάθε χρόνο υποβάλλει ηλεκτρονικά φορολογική δήλωση στην εδώ τοπική εφορία (Α’ Πατρών). Ε1 με μηδενικό εισόδημα. Ε2 για κάποιο διαμέρισμα που βρίσκεται στη φάση της τοιχοποιίας και θα αποκτήσει από τη μητέρα του όταν αποβιώσει και Ε9 με τα ίδια στοιχεία. Εισόδημα στην Ελλάδα δεν έχει, ούτε άλλα περιουσιακά στοιχεία, κινητά ή ακίνητα. Χρήματα στην Ελλάδα δεν στέλνει. Συντηρεί κάποιον λογαριασμό τραπέζης για να πληρώνουμε την ετήσια ασφαλιστική κάλυψη στο ΤΣΜΕΔΕ και τα τρέχοντα έξοδά του όταν μας επισκέπτεται μία φορά τον χρόνο (2.000-3.000 ευρώ).
  Το ερώτημα: Να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει (μηδενική δήλωση) στην εφορία όπου υπάγεται ή να καταθέτει αυτή τη μηδενική δήλωση στην Εφορία Κατοίκων Εξωτερικού στην Αθήνα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Ολα τα έσοδά του προέρχονται από την εταιρεία της χώρας όπου εργάζεται και είναι μόνιμος κάτοικός της και φορολογούνται εκεί. Θα έχει κάποιο όφελος όταν κάποτε αποφασίσει να επαναπατριστεί και μεταφέρει τις καταθέσεις του στην Ελλάδα αν υποβάλλει την ετήσια φορολογική δήλωση στην Εφορία Κατοίκων Εξωτερικού; Ή δεν έχει σημασία;».
  Απάντηση: 1. Εφόσον ο γιος σας δεν αποκτά εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα θα υποβάλλει μηδενική δήλωση στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, στην οποία ως το τέλος του τρέχοντος έτους θα πρέπει να υποβάλει και το λεγόμενο «πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας». 2. Οφείλει να υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα έχει κάποιο όφελος όταν επαναπατριστεί.
  Εκχώρηση μισθωμάτων
  Ο κ. Ηλίας Παππάς ερωτά:
  «Ποια είναι λεπτομερώς η διαδικασία προκειμένου να κάνω εκχώρηση μη καταβληθέντων ενοικίων στο Δημόσιο;».
  Απάντηση: Η εκχώρηση στο Δημόσιο μη εισπραχθέντων μισθωμάτων γίνεται με έγγραφη δήλωση του φορολογουμένου η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο για τη φορολογία του προϊστάμενο της ΔΟΥ μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο τα μισθώματα υπόκεινται σε φόρο. Μαζί με τη δήλωση παραδίδονται στη ΔΟΥ τα αποδεικτικά έγγραφα της εκχωρούμενης απαίτησης. Με την υπ’ αριθμ. 1036819/642/ΠΟΛ. 1096/2001 Υπουργική Απόφαση ορίστηκαν ενδεικτικά τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση εκχώρησης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
  • Το συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου.
  • Η εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης ή η πρόσκληση καταβολής των μισθωμάτων.
  • Η αγωγή απόδοσης του μισθίου και καταβολής των μισθωμάτων.
  • Η δικαστική απόφαση απόδοσης του μισθίου και καταβολής των μισθωμάτων.
  • Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 δηλώνεται η μη είσπραξη των μισθωμάτων.
  Στην περίπτωση όπου ο οφειλέτης των μισθωμάτων εγκατέλειψε το μίσθιο εκουσίως, προτού ασκηθεί κατ’ αυτού κάποια δικαστική ενέργεια και δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της αγωγής έξωσης, η εκχώρηση διενεργείται με την προσκόμιση του συμφωνητικού μίσθωσης.
  Ε9: δήλωση νέου ακινήτου
  H κυρία Τίνα Γερμανού ερωτά:
  «Στο Ε9, που για πρώτη φορά συμπληρώνω εφέτος ηλεκτρονικά, με προβλημάτισε το κουτάκι που θέλει να συμπληρώσω έτος κατασκευής του ακινήτου. Ο εργολάβος μου το παρέδωσε το 2011, ενώ η άδεια της οικοδομής αυτής είναι το 2006. Σας παρακαλώ, τι έτος κατασκευής να συμπληρώσω;».
  Απάντηση: Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών στη στήλη 14 του εντύπου Ε9 αναγράφεται το έτος κατασκευής του ακινήτου, όπως προκύπτει από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή την τελευταία αναθεώρησή της. Αδεια αλλαγής μόνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες μη ουσιώδους ανακαίνισης δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της παλαιότητας. Το έτος κατασκευής γράφεται με τέσσερα ψηφία. Σε περίπτωση όπου υπάρχουν τμήματα κτισμάτων με διαφορετική παλαιότητα αναγράφεται το κτίσμα σε μία γραμμή και ως έτος κατασκευής το έτος της νεότερης οικοδομικής άδειας.
  Κατάργηση αφορολογήτου
  Ο κ. Ελευθέριος Βοναπάρτης ερωτά:
  «Το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ για τις ατομικές επιχειρήσεις θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2012 με τη φορολογική δήλωση του 2013 ή θα καταργηθεί, όπως ακούγεται τελευταία;».
  Απάντηση: Καθώς έχει διαρρεύσει το αφορολόγητο ποσό του 5.000 ευρώ ενδέχεται να καταργηθεί για όλους τους φορολογουμένους και αντ’ αυτού θα δοθεί μια μείωση του φόρου ανάλογη με το ύψος του εισοδήματος. Δεν έχει γίνει γνωστό αν η κατάργηση θα ισχύσει από 1.1.2012 ή από 1.1.2013.
  Οι συγγραφείς δεν είναι επιτηδευματίες
  Ο κ. Γεώργιος Χαγιάς ερωτά:
  «Εδώ και κάποια χρόνια είμαι ιδιωτικός υπάλληλος και παράλληλα ασχολούμαι με τη συγγραφή βιβλίων τα οποία πουλώ σε εκδοτικούς οίκους. Εχω υποχρέωση να τηρώ βιβλία και να εκδίδω αποδείξεις;».
  Απάντηση: Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ΚΒΣ, δεν θεωρούνται επιτηδευματίες οι συγγραφείς δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι και συνεπώς δεν τηρούν βιβλία και δεν εκδίδουν στοιχεία. Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, δεν θεωρείται επιτηδευματίας και ο συγγραφέας συνταξιούχος για την πρώτη μετά τη συνταξιοδότησή του έκδοση βιβλίου.   

  Προβεβαίωση 50% του φόρου λόγω προσφυγής
  Ο κ. Κώστας Αμπατίδης ερωτά:
  «Η επιχείρησή μου προσέφυγε κατά του φύλλου ελέγχου που της κοινοποίησε η ΔΟΥ στην οποία υπάγεται. Ταυτόχρονα βεβαιώθηκε ποσοστό 50% του κύριου φόρου και των προσαυξήσεων. Το ποσό που προκύπτει, το οποίο είναι εξοντωτικό, θα πρέπει η επιχείρηση να το καταβάλει άμεσα;».
  Απάντηση: Στην περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί διοικητικός συμβιβασμός και ασκήθηκε εμπρόθεσμη προσφυγή, τότε στη φορολογία εισοδήματος και στις λοιπές φορολογίες, καθώς και στον ΦΠΑ, βεβαιώνεται άμεσα ποσοστό 50% του ποσού της καταλογιστικής πράξης, το οποίο είναι εφάπαξ καταβλητέο ως το τέλος του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα (άρθρο 39, παρ. 7 του Ν. 3943/2011).

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία