• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  Ο κ. Νικόλαος Σταθάκος ερωτά:
  «Παρακαλώ για το 2010, 2011 και 2012 ποια είναι τα αφορολόγητα όρια και οι συντελεστές φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας κάθε πολίτη; Πόσο θα πληρώσω για κάθε ένα έτος όταν έχω ακίνητα αξίας 290.000 ευρώ και η σύζυγός μου ακίνητα αξίας 40.000 ευρώ, με 2 τέκνα ανήλικα; Αν τα ανήλικα τέκνα έχουν την ψιλή κυριότητα και εγώ την επικαρπία σε κάποια ακίνητα αυξάνει το αφορολόγητό μου;».
  Απάντηση: Η ακίνητη περιουσία κάθε φυσικού προσώπου φορολογείται χωριστά.
  Η ακίνητη περιουσία των φυσικών προσώπων φορολογείται με τις κλίμακες αριστερά.
  Ειδικά για τα έτη 2010, 2011 και 2012 σε φορολογητέα αξία περιουσίας μεγαλύτερη των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, ο συντελεστής φορολόγησης ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) για την αξία άνω των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ.
  Με βάση τις πιο πάνω κλίμακες φόρου, η σύζυγος απαλλάσσεται της φορολογίας. Εσείς θα υπαχθείτε σε φόρο από το 2011 και μετά. Η φορολογική σας εκκαθάριση είναι 180 ευρώ κατά έτος. Για την ακίνητη περιουσία των ανήλικων παιδιών υπόχρεος σε φόρο είναι ο γονέας.

  Φορολογία κατοίκων εξωτερικού
  Ο κ. Γεώργιος Τζαβέλας ερωτά:
  «Υπέβαλα σήμερα στο Taxis φορολογική δήλωση με τα εξής στοιχεία: 1. Κάτοικος εξωτερικού. 2. Ε2 με μία κενή οικία στην επαρχία 90 τ.μ. 3. Γεωργικό εισόδημα 37 ευρώ. Προέκυψε φόρος κάπου 470 ευρώ. Οταν έκανα μια δοκιμή, χωρίς το γεωργικό εισόδημα προέκυπτε μηδενικός φόρος. Πώς δικαιολογείται αυτό; Δηλαδή με γεωργικό εισόδημα 37 ευρώ πληρώνεις φόρο 470 ευρώ».
  Απάντηση: Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης η’ του άρθρου 18 του ΚΦΕ, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζονται προκειμένου για φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα. Κατ’ αντιδιαστολή, αν ο αλλοδαπός αποκτά εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, το εισόδημά του μπορεί να προσδιοριστεί αντικειμενικώς.
  Με βάση τα πιο πάνω, επειδή δηλώσατε το εισόδημα των 37 ευρώ, υπαχθήκατε στον προσδιορισμό του εισοδήματος με το αντικειμενικό σύστημα, από την εφαρμογή του οποίου προέκυψε φόρος 470 ευρώ. Αν δεν δηλώνατε εισόδημα, δεν θα εφαρμοζόταν το αντικειμενικό σύστημα και δεν θα προέκυπτε φόρος.
  Αφορολόγητο αναπήρων
  Ο κ. Ιωάννης Καλυκάκης ερωτά:
  «Οι ανάπηροι 67% έχουν έκπτωση φόρου όταν έχουν εισόδημα 40.000 ευρώ το 2011;».
  Απάντηση: Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ, το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας φόρου αυξάνεται με το ποσό των 2.000 ευρώ για τον ίδιο τον φορολογούμενο και για κάθε ένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.
  Επαγγελματικές δαπάνες
  Ο κ. Αλέξης Κιντής και ο κ. Εμμανουήλ Ζαγουράκης ερωτούν:
  «α. Εχω ιδιωτικό ιατρείο και θα ήθελα να μάθω εκτός από τα ιατρικά αναλώσιμα, ενοίκιο και ΔΕΚΟ τι άλλο μπορώ να περάσω ως δαπάνες στην Εφορία. β. Για ελεύθερο επαγγελματία (τεχνικό σύμβουλο) με χρήση βιβλίων Β’ κατηγορίας (μπλοκάκι), τι δαπάνες δικαιολογείται να εκπίπτουν;».
  Απάντηση: Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 49 του ΚΦΕ από το ακαθάριστο εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών εκπίπτουν οι επαγγελματικές δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ μόνον εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους με νόμιμο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου.
  Ποιες είναι οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 31 του ΚΦΕ δεν μπορεί η στήλη να τις αναφέρει διότι θα χρειαζόταν σελίδες της εφημερίδας. Πάντως εκπίπτει κάθε δαπάνη που είναι συναφής με την άσκηση του επαγγέλματος.
  Πρώτη κατοικία
  Ο κ. Αναστάσιος Τρυκιάς ερωτά:
  «Το 2010 ανύπανδρος αγόρασα ένα διαμέρισμα 50 τ.μ. και απαλλάχθηκα από τον φόρο. Τώρα έγγαμος, με ένα παιδί, μπορώ να αγοράσω ένα διαμέρισμα μεγαλύτερου εμβαδού και να απαλλαγώ από τον φόρο;».
  Απάντηση: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 1078/1980 η απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης όταν αγοράζεται πρώτη κατοικία ή οικόπεδο παρέχεται μία μόνο φορά.
  Ομως σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, η απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης παρέχεται και για κάθε νέα αγορά πρώτης κατοικίας ή οικοπέδου εφόσον:
  n τα ακίνητα που έχουν στην κυριότητά τους κατά τον χρόνο της νέας αγοράς ο αγοραστής, ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα τους δεν πληρούν τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς τους και
  n ο αγοραστής υποβάλει την οικεία δήλωση και καταβάλει εφάπαξ τον φόρο που αναλογεί στην αξία του ακινήτου που έτυχε της απαλλαγής.
  Για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής, ως αξία ακινήτου λαμβάνεται η αξία που έχει αυτό κατά τον χρόνο της νέας απαλλαγής.
  Ο φόρος που αναλογεί εξευρίσκεται με τη χρήση των συντελεστών που ίσχυαν κατά τον χρόνο χορήγησης της πρώτης απαλλαγής και καταβάλλεται εφάπαξ, εκτός αν ο φόρος που αναλογεί στην αξία του ακινήτου ή στο καταβληθέν τίμημα κατά τον χρόνο χορήγησης της πρώτης απαλλαγής είναι μεγαλύτερος, οπότε καταβάλλεται ο μεγαλύτερος αυτός φόρος.
  Υπάγεσθε στις πιο πάνω ρυθμίσεις διότι έχουν μεταβληθεί οι στεγαστικές σας ανάγκες, οι οποίες καλύπτονται με εμβαδόν κατοικίας 90 τ.μ.
  Πώληση ακινήτου
  Η κυρία Ελένη Τσάλτα ερωτά:
  «Πριν από δύο μήνες πούλησα ένα ακίνητο του οποίου είχα την κυριότητα. Πώς θα διαγράψω από τη μερίδα το ακίνητο αυτό;».
  Απάντηση: Εντός του 2013 θα υποβληθεί το έντυπο Ε9. Στην πρώτη σελίδα του εντύπου αυτού και στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005-2011» και «δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το 2012» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ», εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα κατά τα έτη αυτά. Στο εσωτερικό του εντύπου Ε9 θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία του ακινήτου που μεταβιβάστηκε και στη στήλη «Κωδ. μεταβολής» (24 του Πίνακα 1 και 92 του Πίνακα 2) θα αναγραφεί ο Κωδικός 3 (διαγραφή ακινήτου).

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία