• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  Σιωμόπουλος Ιωάννης Κ
  Η κυρία Παναγιώτα Τρυφωνοπούλου ερωτά:
  «Το 2011 έκανα μια δωρεά 1.000 ευρώ σε κοινωφελές ίδρυμα της ιδιαίτερης πατρίδας μου. Θα υπαχθώ στα τεκμήρια;».
  Απάντηση: 1. Οι δωρεές, γονικές παροχές και οι χορηγίες χρηματικών ποσών πάνω από 300 ευρώ αποτελούν τεκμήριο κτήσης περιουσιακών στοιχείων. 2. Εξαιρούνται και δεν αποτελούν τεκμήριο: α) Οι δωρεές στο Δημόσιο, στους δήμους και στις κοινότητες, στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται τουλάχιστον κατά 70% με επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό. β) Εξαιρούνται ακόμη οι δωρεές ή οι χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί νόμιμα και επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται εφόσον επιδιώκουν αποκλειστικά σκοπούς πολιτιστικούς.

  Φύλαξη βιβλίων – στοιχείων
  Ο κ. Κωνσταντίνος Κατσαράκης ερωτά:
  «Σας παρακαλώ να μου απαντήσετε στο εξής ερώτημα, για το οποίο έχω πάρει αντιφατικές απαντήσεις από την Εφορία: Είμαι συνταξιούχος μηχανικός από το 2008. Εχω υπαχθεί στις εκάστοτε περαιώσεις για όλες τις χρήσεις και έχω εξοφλήσει όλες τις οφειλές μου στην Εφορία. Πόσο χρονικό διάστημα είμαι υποχρεωμένος να διατηρώ τα βιβλία και στοιχεία; Συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά, βιβλία εσόδων και εξόδων, δελτία αποδείξεων. Επίσης θα ήθελα να γνωρίζω από τι μπορώ να απαλλαγώ».
  Απάντηση: Ο χρόνος διαφύλαξης των βιβλίων, των ηλεκτρομαγνητικών μέσων, των στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών εγγραφών στα βιβλία έχει προσαρμοστεί με τον χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου. Ετσι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου δεν μπορεί να γίνει μετά πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης. Τα δικαιώματα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου παραγράφονται μετά την πάροδο της πενταετίας. Με βάση τη διάταξη αυτή για τη χρήση 1.1.-31.12.2008, το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου λήγει στις 31.12.2014 και συνεπώς και ο χρόνος διαφύλαξης των βιβλίων. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του ΚΦΕ, αν δεν έχει υποβληθεί δήλωση φόρου εισοδήματος, το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου παραγράφεται σε 15 χρόνια μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής της δήλωσης, συνεπώς και ο χρόνος διαφύλαξης των βιβλίων. Σε ορισμένες άλλες ειδικές περιπτώσεις ο χρόνος παραγραφής είναι 10 έτη.

  Δαπάνη κατοικίας

  Ο κ. Δημήτρης Καρακόλιας ερωτά:
  «Εχω ένα διαμέρισμα 150 τ.μ. Πέρυσι τακτοποίησα ημιυπαίθριο χώρο εμβαδού 15 τ.μ. Στη φορολογική δήλωσή μου θα δηλώσω κατοικία εμβαδού 165 τ.μ.; Πώς θα προσδιοριστεί η αντικειμενική δαπάνη της κατοικίας μου;».
  Απάντηση: 1. Το εμβαδόν των ημιυπαίθριων χώρων που τακτοποιήθηκαν με τον Ν. 3843/2010 θα συμπεριληφθεί στο συνολικό εμβαδόν της κυρίας ή δευτερεύουσας κατοικίας που θα δηλωθεί εφέτος για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής δαπάνης. 2. Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας έχει οριστεί κλιμακωτά για τα 80 πρώτα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από 81 ως και 120 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με 65 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από 121 ως και 200 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με 110 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα 201 ως 300 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με 200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και για τα πλέον των 300 τετραγωνικών μέτρων κύριων χώρων αυτής, με 400 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
  Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
  Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ ως 4.999 ευρώ το τ.μ., κατά ποσοστό 40% και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τ.μ., κατά ποσοστό 70%. Ολα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για μονοκατοικίες, κατά ποσοστό 20%.

  Φορολογία ανηλίκων

  Ο κ. Παναγιώτης Τούντας ερωτά:
  «Ο ανήλικος γιος μου (11 ετών) δέχτηκε δωρεά από παππού διαμέρισμα τον Νοέμβριο του 2011, το οποίο νοικιάστηκε αποφέροντας εισόδημα μέσα στους δύο μήνες 1.060 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ο γιος μου θα πρέπει να υποβάλει στο όνομά του φορολογική δήλωση με αυτό το εισόδημα; Θα συνεχίσω εγώ να τον σημειώνω στη δική μου φορολογική δήλωση ως προστατευόμενο μέλος;».
  Απάντηση: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, το εισόδημα των ανήλικων παιδιών προστίθεται στο εισόδημα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και φορολογείται στο όνομά του. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου παιδιού προστίθεται στο όνομα του πατέρα και φορολογείται στο όνομά του. Αν ο υπόχρεος γονέας δεν έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα προστίθεται στα εισοδήματα του άλλου γονέα και φορολογείται στο όνομά του. Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που το εισόδημα των ανήλικων παιδιών προέρχεται από ακίνητα που περιήλθαν σε αυτά από ανιόντες (παππού, γιαγιά) στους οποίους είχαν μεταβιβαστεί από τους γονείς των ανήλικων παιδιών. 2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παρ. 4 του άρθρου 5 του ΚΦΕ, τα πιο πάνω δεν έχουν εφαρμογή αν το εισόδημα του ανήλικου παιδιού προκύπτει από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από χαριστική αιτία, εκτός από εκείνα που προέρχονται από χαριστικές παροχές γονέα του. Συνεπώς, ο ανήλικος γιος σας είναι υπόχρεος σε φόρο για τα μισθώματα που αποκτά. 3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 61 του ΚΦΕ, για τα εισοδήματα των ανήλικων παιδιών υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο πατέρας ή, αν αυτός δεν υπάρχει ή δεν έχει τη γονική μέριμνα, η μητέρα.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία