• Αναζήτηση
 • Διαγωνισμοί για έργα με βαθμούς και χρονοδιάγραμμα

  Η αλλαγή της νομοθεσίας για τον τρόπο ανάδειξης αναδόχων στους διαγωνισμούς μελετών και δημοσίων έργων περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δ. Ρέππα , με στόχο να γίνει πιο αντικειμενικό το όλο σύστημα και παράλληλα να μην υπάρχουν στο μέλλον ημιτελή έργα, όπως συμβαίνει τελευταία. Το ζητούμενο είναι να καταργηθούν οι υψηλές- σε πολλές περιπτώσεις - εκπτώσεις στις οικονομικές προσφορές των ενδιαφερόμενων κατασκευαστών, οι οποίες πολλές φορές οδηγούν σε ημιτελή έργα για τα οποία χρειάζονται συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις για να ολοκληρωθούν.

  ΒΑΣΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

  Η αλλαγή της νομοθεσίας για τον τρόπο ανάδειξης αναδόχων στους διαγωνισμούς μελετών και δημοσίων έργων περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δ. Ρέππα , με στόχο να γίνει πιο αντικειμενικό το όλο σύστημα και παράλληλα να μην υπάρχουν στο μέλλον ημιτελή έργα, όπως συμβαίνει τελευταία. Το ζητούμενο είναι να καταργηθούν οι υψηλές- σε πολλές περιπτώσεις – εκπτώσεις στις οικονομικές προσφορές των ενδιαφερόμενων κατασκευαστών, οι οποίες πολλές φορές οδηγούν σε ημιτελή έργα για τα οποία χρειάζονται συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις για να ολοκληρωθούν.

  Ο κ. Ρέππας, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, φαίνεται ότι επιλέγει ένα σύστημα ελεύθερης συμπλήρωσης τιμολογίων που εφαρμόζεται σε άλλες χώρες, σύμφωνα με το οποίο για κάθε έργο περιγράφονται επακριβώς οι ποσότητες των υλικών που θα απαιτηθούν καθώς και το χρονοδιάγραμμα του έργου. Οι ενδιαφερόμενοι κατασκευαστές θα καλούνται να δώσουν τιμές για τις ποσότητες αυτές, θα αποτιμούν και το εργασιακό κόστος που θα χρειαστεί, ενώ θα δίδουν και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου. Με τον τρόπο αυτόν ενδεχομένως δεν θα χρειάζονται και αναθεωρήσεις τιμολογίων, που προβλέπονται από τον νόμο, ή θα είναι περιορισμένες σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Ετσι εκτιμάται ότι μπορεί να προστατευθούν το δημόσιο συμφέρον, αλλά και η ποιότητα των κατασκευαζόμενων έργων.

  Οποιος δώσει την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά για την υλοποίηση ενός πλήρους και ποιοτικού έργου θα είναι και ο ανάδοχος.

  Επειδή όμως μπορεί και σε αυτό το σύστημα να υπάρξουν «παιχνίδια» μεταξύ των κατασκευαστικών επιχειρήσεων, με επικρατέστερο αυτό των συμφωνημένων τιμών, ενδέχεται το νέο σύστημα να συνδυαστεί με βαθμολογία διαφόρων παραμέτρων, όπως ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου, η ποιότητα, κ.ά. Ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εκτιμά ότι ο νόμος για τα δημόσια έργα της προηγούμενης κυβέρνησης δρομολόγησε προβληματικές και αδιέξοδες εξελίξεις στην κατασκευή των έργων και φαίνεται να επιλέγει ένα νέο σύστημα, βάσει του οποίου θα παρέχεται από τον ανάδοχο εγγύηση κλειστού τιμήματος χωρίς υπερβάσεις και δέσμευση χρόνου χωρίς αποκλίσεις για το φυσικό αντικείμενο που δημοπρατείται κάθε φορά.

  Στόχος είναι η διασπορά των έργων σε όσο το δυνατόν περισσότε ρες κατασκευαστικές επιχειρήσεις, με κανόνες πλήρους διαφάνειας.

  Η εφαρμογή του νέου συστήματος προϋποθέτει άρτιες μελέτες και για τον λόγο αυτόν αναμένεται η ριζική αναμόρφωση του νόμου για την ανάθεσή τους, ώστε να οργανωθούν τα Μητρώα Μελετητών, να καθορίζονται τα αντικείμενα κάθε κατηγορίας μελέτης και να συγκροτείται ένας αξιόπιστος φάκελος έργου για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης.

  Στις προτεραιότητες του κ. Ρέππα εντάσσονται ο επαναπροσδιορισμός λανθασμένων συμβατικών όρων των συμβάσεων παραχώρησης, η βελτίωση του τεχνικού σχεδιασμού των έργων αυτών, η επιτάχυνση επιτάξεων και απαλλοτριώσεων, καθώς και η μείωση του ποσοστού των εισπράξεων διοδίων που παρακρατούνται για το Δημόσιο ώστε να μειωθεί η τιμή τους σε εύλογο ύψος.

  Τέλος, ο υπουργός ΥΜΔ αναμένεται να προτείνει εκτεταμένη αναθεώρηση του συνόλου των τομεακών και κυρίως των περιφερειακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ ώστε να στηριχθεί συνολικά το κατασκευαστικό και τεχνικό δυναμικό της χώρας που συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια.

  Οικονομία