• Αναζήτηση
 • Στα πράγματα

  «Διαφάνεια στην ανάθεση των μελετών και των έργων»

  «Το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων χαρακτηρίζεται από νοσηρά φαινόμενα ενδημικής μορφής, που συσχετίζονται άμεσα με το μέγεθος και τον χαρακτήρα της παραοικονομίας και του μεταπρατισμού, που ανθούν στον κοινωνικοοικονομικό μας σχηματισμό» επισημαίνει ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ στο ΔΣ του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) κ. Κ. Σαββίδης, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Αντιπροσωπείας και αντιπρόεδρος της Διοίκησης του ΤΕΕ, υπεύθυνος επί σειρά ετών στον τομέα Παραγωγής Δημοσίων Εργων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  «Το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων χαρακτηρίζεται από νοσηρά φαινόμενα ενδημικής μορφής, που συσχετίζονται άμεσα με το μέγεθος και τον χαρακτήρα της παραοικονομίας και του μεταπρατισμού, που ανθούν στον κοινωνικοοικονομικό μας σχηματισμό» επισημαίνει ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ στο ΔΣ του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) κ. Κ. Σαββίδης, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Αντιπροσωπείας και αντιπρόεδρος της Διοίκησης του ΤΕΕ, υπεύθυνος επί σειρά ετών στον τομέα Παραγωγής Δημοσίων Εργων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  – Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξουν οι νόμοι για την ανάθεση των μελετών και των δημοσίων έργων; «Ο τομέας των δημοσίων έργων είναι κατ΄ εξοχήν αναπτυξιακός και κοινωνικός. Τα τελευταία χρόνια γίνονταν συνεχείς τροποποιήσεις-προσθήκες στη νομοθεσία που διέπει την κατασκευή των δημοσίων έργων, από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ. Κατά διαστήματα γίνονται αποσπασματικές παρεμβάσεις, χωρίς να αντιμετωπίζεται το θέμα στο σύνολό του. Χρειάζεται ένας νόμος που να συμβάλλει στην αλλαγή της σημερινής πρακτικής και στην αποφυγή των νοσηρών φαινομένων που παρατηρούνται».

  – Με τους ισχύοντες νόμους παρατηρήθηκαν στρεβλώσεις στα δημόσια έργα;

  «Το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων είναι ένα οργανικό σύνολο παραγόντων (εκτελεστική εξουσία, Δημόσια Διοίκηση, σχεδιασμός, προγραμματισμός, μελέτες, κατασκευές, υλικά, έλεγχος ολικής ποιότητας, έλεγχος τιμών, διοίκηση και επίβλεψη έργου, επιστημονικό τεχνικό δυναμικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, πόροι, χρηματοδότηση, τραπεζικό σύστημα, χρηματιστήριο κ.λπ.) που πρέπει να αντιμετωπίζεται ενιαία και οι όποιες παρεμβάσεις δεν πρέπει να δρομολογούνται ύστερα από αποσπασματική εξέταση των επιμέρους παραμέτρων του, όπως γινόταν ως σήμερα.

  Το σύστημα πάσχει κυρίως από έλλειψη πλήρων, ορθών και επίκαιρων τεχνικών μελετών, από πλασματικό χαρακτήρα των προϋπολογισμών, από αυθαίρετες επεμβάσεις στις μελέτες και από αδυναμία των φορέων κατασκευής των έργων να ασκήσουν διοίκηση- επίβλεψη. Σήμερα το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων χαρακτηρίζεται από νοσηρά φαινόμενα ενδημικής μορφής που συσχετίζονται άμεσα με το μέγεθος και τον χαρακτήρα της παραοικονομίας και του μεταπρατισμού που ανθούν στον κοινωνικό μας σχηματισμό.

  Στον χώρο των εργοληπτικών επιχειρήσεων σημειώνεται υπερπληθωρισμός, διαπιστώνεται σταδιακή εκτίναξη στα ύψη των προσφερομένων στις δημοπρασίες εκπτώσεων, απειλητική συρρίκνωση κύκλου εργασιών πλήθους υγιών εργοληπτικών επιχειρήσεων, ενώ ευνοήθηκαν και διογκώθηκαν η διαφθορά, η συναλλαγή και η διαπλοκή.

  Οι ισχύουσες διατάξεις θίγουν βάναυσα τις μικρές και μεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις και τις οδηγούν σε μαρασμό και εξαφάνιση». – Τι προτείνετε; «Για να ξεπεραστεί αυτή η δυσμενής κατάσταση απαιτείται πλήρης διαφάνεια στην ανάθεση των μελετών και των έργων, περιορισμός των υπερβολικά χαμηλών εκπτώσεων και διασπορά των έργων σε μεγαλύτερο αριθμό εργοληπτικών επιχειρήσεων, προς αποφυγή δημιουργίας ολιγοπωλιακών καταστάσεων, ώστε να ακυρωθεί η παράδοση της αγοράς των κατασκευαστών σε μεγάλα ανεξέλεγκτα επιχειρηματικά συμφέροντα».

  Οικονομία